• Blog dedicat acestor barbari care ne conduc…

  ...şi care şi-ar dori ca nouă tuturor să ne fie teamă. Să spunem ce credem în şoaptă sau deloc. Să credem permanent că ei sunt cei ce ne decid soarta în bine sau în rău, după bunul lor plac.

  Să acceptăm că pot intra cu bocancii în vieţile noastre, în casele noastre, în familiile noastre.

  Şi-ar dori să ne fie frică de ei, de familiile lor, de ciracii din jurul lor. Le-ar plăcea să ne ştie tăcuţi şi înspăimântaţi că undeva, într-un anume moment, atunci când ei doresc, ne pot scoate din locurile în care am decis să trăim în linişte, demni şi respectaţi.

  Ne fură banii, ne bat, ne jignesc, ne umilesc în văzul prietenilor, copiilor, mamelor şi fraţilor noştri. Pentru că lor li se cuvine tot. Şi nu li se poate întâmpla nimic.

  Ei sunt puterea. Sunt miezul vieţilor noastre. Sunt acel ceva care ne poate murdări viaţa, pentru că aşa doresc ei.

  Vor să ne ştie murdari, corupţi şi controlabili. Dacă nu suntem aşa se pot ocupa ei de acest lucru. Altfel nu le suntem de folos. Dacă nu îşi pun mâinile murdare pe vieţile noastre, nu contăm pentru ei.

  Hainele curate, fără urma falangelor lor pe ele nu sunt demne de purtat de către noi. În faţa lor. Le suntem inutili şi de neluat în seamă, pentru că aşa vor ei. Altfel, ne aruncă în mulţime şi ne uită. Aşa murdăriţi şi ponegriţi fără ca ei să fie nevoiti să platească vreun minut. Pentru că lor li se cuvine tot. Iar nouă, celorlalţi, nimic.

  Poate că ar trebui să nu ne mai fie teamă. Poate că ar trebui să nu ne mai fie ruşine cu noi aşa cum suntem. Fără urme de mizerie pe noi. Fără a dori ca ei sa ne ştie controlabili şi atunci utili. Fără a ne împuţi doar că să le dăm lor satisfacţie.

  Sau, cine ştie. Poate vrem să le plăcem lor.
  Acestor barbari care ne conduc...

  Cornel BRIŞCARU

 • Reclame

Proiect de Hotarare referitor la abrogarea parţială a Hotărârii de Consiliu Local nr. 91 din 26 aprilie 2012 privind achiziţionarea, în proprietatea municipiului Tg.Mureş, în tranşe, pe o perioadă de trei ani, a unui număr de 1782 unităţi locative în vederea implementării strategiei locale de dezvoltare în domeniul social şi asigurare de locuinţe pentru anumite categorii de persoane, prin procedura de licitaţie publică deschisă cu strigare

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREŞ

Iniţiatori: Sabău-Pop Olimpiu, Brişcaru Cornel, Loghin Lucian

Expunere de motive
cu privire la abrogarea parţială a Hotărârii de Consiliu Local nr. 91 din 26 aprilie 2012 privind achiziţionarea, în proprietatea municipiului Tg.Mureş, în tranşe, pe o perioadă de trei ani, a unui număr de 1782 unităţi locative în vederea implementării strategiei locale de dezvoltare în domeniul social şi asigurare de locuinţe pentru anumite categorii de persoane, prin procedura de licitaţie publică deschisă cu strigare

Cadrul economic
Într-un context economic dificil, performanţa economică a României a continuat să fie influenţată atât pe parcursul anului 2011 cât şi pe parcursul anului 2012 de deteriorarea climatului economic şi financiar extern. În raportul pentru anul 2011 BNR remarca: „Dinamica activităţii economice la nivel mondial a fost grevată de sporirea gradului de incertitudine şi de tensionarea pieţelor financiare, în principal ca urmare a deteriorării percepţiei mediului de afaceri privind sustenabilitatea finanţelor publice în cazul unor state din zona euro, precum şi a discuţiilor prelungite referitoare la plafonul datoriei publice în SUA. În aceste condiţii, ritmul de creştere a PIB mondial a coborât de la 5,3 la sută în 2010 la 3,9 la sută, în principal pe seama evoluţiilor din economiile dezvoltate; la nivelul zonei euro, activitatea economică a început să treneze încă din trimestrul II (variaţii trimestriale de doar 0,1 la sută), coborând în teritoriul negativ în ultima parte a anului (-0,3 la sută faţă de trimestrul anterior)” .
În condiţiile în care în raportul lunar aferent lunii august 2012, BNR constată o scădere a producţiei În luna august 2012, dinamica anuală a volumului producţiei industriale a redevenit negativă (-1,7 la sută), pe fondul ajustării activităţii segmentului manufacturier ca răspuns la evoluţia nefavorabilă a cererii (relevată de volumul cifrei de afaceri pe piaţa internă şi externă) , considerăm că orice drămuire a banului public reprezintă o prioritate pentru orice reprezentat al comunităţii locale.
Situaţia economică dificilă este semnalată şi în raportul BCE din luna septembrie 2012 Conform evaluărilor, perspectivele economice pentru zona euro sunt grevate de riscuri în sensul scăderii, referitoare mai ales la tensiunile de pe mai multe pieţe financiare din zona euro şi la efectele potenţiale de contagiune asupra economiei reale a zonei euro. Este necesară limitarea acestor riscuri prin aplicarea unor măsuri eficiente de către toţi factorii de decizie din zona euro .

Cadrul juridic
În acest context economic, Guvernul a decis reducerea cheltuielilor publice iniţial prin O.U.G. 55/2010 iar mai apoi prin OUG nr. 26/2012 – unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si întărirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative:
Art. V. -(4)
In programul de investitii publice vor fi introduse doar acele obiective/proiecte sau categorii de investitii noi a caror finantare poate fi asigurata integral, conform documentatiilor tehnico-economice aprobate, in limitele de cheltuieli stabilite potrivit cadrului multianual de cheltuieli pe termen mediu si/sau strategiei fiscal-bugetare aprobate potrivit Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, si a proiectului de buget multianual aprobat potrivit Legii privind finantele publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obiectivelor/proiectelor sau categoriilor de investitii a caror finantare este asigurata din fonduri externe nerambursabile, precum si din fonduri externe rambursabile.
În acest cadru economic şi juridic nu se justifică plata excesivă a celor 400 locuinţe sociale respectiv suma de 800 euro/mp, când spre exemplu, în municipiul Bucureşti (Sectorul 1) s-au achiziţionat la sfârşitul anului 2010, an în care criza se afla doar la început, locuinţe sociale la preţul de 695 euro/mp.

Anexăm: Hotărârea nr.284-2010 a Consiliului Local sector 1 Bucureşti şi Hotărârea nr.285-2010 a Consiliului Local sector 1 Bucureşti.

În temeiul art. 61 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,
Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________
3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

ROMÂNIA PROIECT
JUDEŢUL MUREŞ
Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş

HOTĂRÂREA nr.______
din ____________ 2012

cu privire la abrogarea parţială a Hotărârii de Consiliu Local nr. 91 din 26 aprilie 2012 privind achiziţionarea, în proprietatea municipiului Tg.Mureş, în tranşe, pe o perioadă de trei ani, a unui număr de 1782 unităţi locative în vederea implementării strategiei locale de dezvoltare în domeniul social şi asigurare de locuinţe pentru anumite categorii de persoane, prin procedura de licitaţie publică deschisă cu strigare

Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,
Văzând Expunerea de motive nr.________ din __________ iniţiată de consilierii locali Sabău-Pop Olimpiu, Brişcaru Cornel, Loghin Lucian, cu privire cu privire la abrogarea parţială a Hotărârii de Consiliu Local nr. 91 din 26 aprilie 2012 privind achiziţionarea, în proprietatea municipiului Tg.Mureş, în tranşe, pe o perioadă de trei ani, a unui număr de 1782 unităţi locative în vederea implementării strategiei locale de dezvoltare în domeniul social şi asigurare de locuinţe pentru anumite categorii de persoane, prin procedura de licitaţie publică deschisă cu strigare
Având în vedere prevederile O.U.G. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si întărirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative ;
Ţinând cont de prevederile art. 64 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
În temeiul art. 36 alin. 1 şi 2 lit. „b”, alin. 4 lit. „e” art. 45 alin. 3, şi art. 115 alin. 1 lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală,

Hotărăşte:

Art.1. Se abrogă art. 5 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 91 din 26 aprilie 2012 privind achiziţionarea, în proprietatea municipiului Tg. Mureş, în tranşe, pe o perioadă de trei ani, a unui număr de 1782 unităţi locative în vederea implementării strategiei locale de dezvoltare în domeniul social şi asigurare de locuinţe pentru anumite categorii de persoane, prin procedura de licitaţie publică deschisă cu strigare, cu următorul conţinut „Restul unităţilor locative aprobate spre cumpărare se vor achiziţiona în tranşe egale pe anul 2013 şi 2014, urmând ca pentru fiecare tranşă să se stabilească „Studiul privind valorile apartamentelor din municipiul Tg. Mureş” .
Art. 2. Unităţile locative achiziţionate, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 91/2012, care au contracte de vanzare-cumparare incheiate se vor prelua in patrimoniul municipalitatii, iar restul unităţilor locative aferente anilor 2012, 2013 şi 2014 urmează să nu mai fie achiziţionate.
Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii de Consiliu Local nr. 91/2012 rămân neschimbate.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Tg.Mureş şi serviciile abilitate din cadrul Municipiului Tîrgu Mureş.

Viza de legalitate
Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş
jrs. Maria Cioban
_____________________

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: