• Blog dedicat acestor barbari care ne conduc…

  ...şi care şi-ar dori ca nouă tuturor să ne fie teamă. Să spunem ce credem în şoaptă sau deloc. Să credem permanent că ei sunt cei ce ne decid soarta în bine sau în rău, după bunul lor plac.

  Să acceptăm că pot intra cu bocancii în vieţile noastre, în casele noastre, în familiile noastre.

  Şi-ar dori să ne fie frică de ei, de familiile lor, de ciracii din jurul lor. Le-ar plăcea să ne ştie tăcuţi şi înspăimântaţi că undeva, într-un anume moment, atunci când ei doresc, ne pot scoate din locurile în care am decis să trăim în linişte, demni şi respectaţi.

  Ne fură banii, ne bat, ne jignesc, ne umilesc în văzul prietenilor, copiilor, mamelor şi fraţilor noştri. Pentru că lor li se cuvine tot. Şi nu li se poate întâmpla nimic.

  Ei sunt puterea. Sunt miezul vieţilor noastre. Sunt acel ceva care ne poate murdări viaţa, pentru că aşa doresc ei.

  Vor să ne ştie murdari, corupţi şi controlabili. Dacă nu suntem aşa se pot ocupa ei de acest lucru. Altfel nu le suntem de folos. Dacă nu îşi pun mâinile murdare pe vieţile noastre, nu contăm pentru ei.

  Hainele curate, fără urma falangelor lor pe ele nu sunt demne de purtat de către noi. În faţa lor. Le suntem inutili şi de neluat în seamă, pentru că aşa vor ei. Altfel, ne aruncă în mulţime şi ne uită. Aşa murdăriţi şi ponegriţi fără ca ei să fie nevoiti să platească vreun minut. Pentru că lor li se cuvine tot. Iar nouă, celorlalţi, nimic.

  Poate că ar trebui să nu ne mai fie teamă. Poate că ar trebui să nu ne mai fie ruşine cu noi aşa cum suntem. Fără urme de mizerie pe noi. Fără a dori ca ei sa ne ştie controlabili şi atunci utili. Fără a ne împuţi doar că să le dăm lor satisfacţie.

  Sau, cine ştie. Poate vrem să le plăcem lor.
  Acestor barbari care ne conduc...

  Cornel BRIŞCARU

 • Reclame

Expunere de motive cu privire la abrogarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 241 din 05 iulie 2007 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 305/30.11.2005 şi aprobarea noului Regulament de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor abandonate pe domeniul public din municipiul Tîrgu-Mureş, a Caietului de sarcini şi Comisia de licitaţie

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREŞ

Expunere de motive
cu privire la abrogarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 241 din 05 iulie 2007 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 305/30.11.2005 şi aprobarea noului Regulament de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor abandonate pe domeniul public din municipiul Tîrgu-Mureş, a Caietului de sarcini şi Comisia de licitaţie

Cadrul juridic
1. Temeiul juridic al ridicării de autovehicule
Măsura ridicării si depozitării vehiculelor parcate ilegal este întemeiata pe dispoziţiile art. 64 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările ulterioare.
„1) Politia rutiera poate dispune ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabila. Ridicarea si depozitarea vehiculelor in locuri special amenajate se realizează de către administraţiile publice locale sau de către administratorul drumului public, după caz.
2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul si depozitarea vehiculului staţionat neregulamentar se suporta de către deţinătorul acestuia.
3) Ridicarea vehiculelor dispusa de politia rutiera in condiţiile prevăzute la alin. (1) se realizează potrivit procedurii stabilite prin regulament”.
La o simplă analiză a textului legal rezultă următoarele consecinţe:
– NUMAI Poliţia Rutieră poate dispune ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar;
– RIDICAREA şi depozitarea vehiculelor se realizează de administraţiile locale (în principal)
– Contravaloarea cheltuielilor cu ridicarea se suportă de deţinător;
– Ridicarea vehiculelor se realizează după o procedură stabilită prin REGULAMENT.
Unde apar problemele??
Procedura ridicării şi depozitării vehiculelor în oraşul Tg. Mureş este realizată de SC. Salubriserv SA. Trebuie menţionat că ridicarea vehiculelor nu trebuie realizată în nume propriu de aceste firme ci numai în numele autorităţii. De asemenea, firmele private nu pot percepe taxe în nume propriu pentru serviciile de ridicare şi depozitare, pentru că între deţinătorul autovehiculului şi firmă nu există relaţii contractuale. Deţinătorul, are potrivit legii, obligaţia de plată faţă de autoritatea publică. Hotărârea de Consiliu local Tg. Mureş nr. 241 din 2007 stabileşte la art.5 lit. o că „plata contravalorii prestaţiei se poate face în numerar la casieria prestatorului sau ordin de plată în contul deschis de prestator” prevedere care contravine principiilor de drept şi prevederilor legale. În acest cadru, care este temeiul juridic în baza căruia firmele prevăd taxe de depozitare şi ridicare? Firmele invocă existenţa unui Regulament adoptat de autoritatea locală prin act administrativ. Dar aceste Regulamente sunt ilegale pentru că ele contravin prevederilor OUG 195/2002. Art. 64 alin. 3 din OUG 195/2002 dispune ca procedura după care se face ridicarea vehiculelor în astfel de situaţii va fi prevăzută prin Regulament. Însă, în înţelesul OUG 195/2002, noţiunea de regulament are o definiţie precisa. Conform art.124 alin. 2 din OUG 195/2002, se prevede ca „în termen de 30 de zile de la data publicării, Ministerul Administraţiei si Internelor va elabora regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.”
Astfel, acest regulament nu este orice act de aplicare a ordonanţei, ci un act aprobat prin Hotărâre de Guvern. În momentul de faţă, în vigoare este Hotărârea de Guvern nr. 1391/2006 care, însă, nu dispune în ce priveşte procedura de ridicare a autovehiculelor. Faptul ca până în acest moment Guvernul nu a reglementat aceasta procedura, aceasta nu înseamnă că autorităţile publice locale sunt îndreptăţite sa procedeze la adoptarea unui astfel de regulament (de altfel, cate unul pentru fiecare autoritate locala în parte în funcţie de tot felul de interese particulare), depăşindu-şi în mod vădit atribuţiile, intrând intr-un domeniu unde competenţa de reglementare aparţine exclusiv Guvernului României. Aceste acte normative adoptate de consiliile locale sunt nule, fiind adoptate cu depăşirea atribuţiilor consiliilor locale. În plus, ele sunt nule si din perspectiva faptului ca acorda dreptul de a proceda la ridicarea si depozitarea vehiculelor unor persoane private, ceea ce contravine OUG 195/2002.

2. Ilegalitatea Hotărârii de Consiliu local.
Hotărârea de Consiliu Local nr. 241 din 05.07.2007 contravine prevederilor legale în materie fiind criticabilă în special în privinţa instituirii măsurilor contravenţionale complementare ale blocării roţilor autovehiculelor şi ale ridicării sau mutării acestora pe alte amplasamente. În prezent astfel de măsuri pot fi stabilite în raport de dispoziţiile art. 5, alin. (4) din O.G. 2/2001, care statuează că: sancţiuni contravenţionale complementare nu pot fi instituie decât prin „legi speciale”, iar nicidecum prin hotărâri de consiliu local, care sunt acte juridice secundum legem
– Hotărârea de Consiliu Local instituie o procedură paralelă de ridicare a autovehiculelor, în condiţiile în care competenţa de reglementare a unei asemenea problematici aparţine Guvernului, în raport de art. 64, alin. (3) din O.U.G. 195/2002 care prevede faptul că „ridicarea vehiculelor dispusă de poliţia rutieră în condiţiile prevăzute la alin. (1) se realizează potrivit procedurii stabilite prin regulament”
– H.C.L. 241/2007 oferă competenţa dispunerii unor astfel de măsuri contravenţionale complementare de către ofiţerii şi subofiţerii de Poliţie rutieră sau de către „împuterniciţii Primarului (art.10); or, în raport de art. 64, alin. (1) din O.U.G. 195/2002, competenţa dispunerii măsurii ridicării autovehiculelor aparţine „poliţiei rutiere”. În practică o astfel de măsură este luată de reprezentanţii Poliţiei Locale în temeiul Legii nr. 155 din 2010, aspect ce denotă faptul că Regulamentul din 2007 nu este în conformitate cu legislaţia actuală.
3. Practica judecătorească
La nivelul instanţelor naţionale s-a conturat o practică internă ce urmăreşte anularea unor astfel de hotărâri de Consiliu Local prin care s-a adoptat o procedură de ridicare şi depozitare a vehiculelor staţionate neregulamentar, pentru argumente similare cu cele prezentate. Punctul central al acestor hotărâri judecătoreşti este reprezentat de faptul că prin noţiunea de regulament prevăzută de O.U.G. 195-2002 se înţelege actul adoptat de Guvern prin Hotărâre, aplicabil la nivelul întregului teritoriu şi nu Regulamente aprobate prin Hotărâri de Consiliu Local în diverse variante şi forme. Raţiunea adoptării unui singur regulament rezidă din previzibilitatea şi cunoaşterea acestuia de către cetăţeni, astfel încât să nu existe surpriza aplicării unui Regulament la Tg. Mureş, a altui Regulament la Craiova, etc.

4. Jurisprudenţa CEDO
În cauza J.-J. B.G. şi M.-J. G.M. c. Spaniei au fost aduse în discuţie aspecte de legalitate ce coincid în mare măsură cu argumentele expuse mai sus. Astfel , s-a constatat că principiul legalităţii incriminării şi a pedepsei impune un standard pentru a califica drept „lege” în sensul Convenţiei o normă juridică, respectiv de a îndeplini condiţiile de accesibilitate şi previzibilitate. Trebuie să fie enunţată cu suficientă precizie pentru a permite tuturor să prevadă posibilele consecinţele care pot rezulta dintr-un act sau omisiune ( A se vedea în acelaşi sens Müller şi alţii c. Elveţiei, hotărârea din 24 mai 1988, nr. 10737/84, par. 29 şi Kokkinakis c. Greciei, hotărârea din 25 mai 1993, nr. 14307/88, par. 40). Curtea a afirmat, altfel spus, că o măsură de o astfel de gravitate trebui să fie cunoscută de toţi destinatarii tocmai pentru a fi respectată. Ne întrebăm cum poate un cetăţean din Constanţa, aflat în tranzit prin Tg. Mureş să cunoască prevederile din HCL 241/2007.
Este măsura instituită prin Regulamentul local previzibilă şi accesibilă??

5. Stadiul actual al actelor administrative locale în materie.
În prezent este în vigoare Hotărârea nr. 75 din 26 aprilie 2012 privind prelungirea contractului de concesionare nr. 485/18.12.2007 referitoare la activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor fără stăpân sau abandonate aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Tg. Mureş precum şi concesionarea serviciului de ridicare, transport, depozitare şi eliberarea vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor fără stăpân sau abandonate aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Tg. Mureş. În art. 2 al acestei Hotărâri se recunoaşte practic „caducitatea” Hotărârii de Consiliu Local nr. 241 din 2007 prin care s-a aprobat Regulamentul de ridicare, transport, depozitare şi eliberare…. Practic art. 2 stabileşte că „…în şedinţa următoare să fie aprobate modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 241/2007…” .
Chiar dacă această prevedere a fost adoptată în aprilie 2012 nici până în prezent (decembrie 2012) nu a fost adoptat un alt Regulament de ridicare, transport, depozitare, şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public al municipiului Tg. Mureş, a Caietului de sarcini şi Comisia de licitaţii.
Anexe: Decizia Curţii de Apel Cluj nr. 4829 din 18 noiembrie 2011 prin care s-a dispus anularea art.4 şi anexele 1-5 din HCL Cluj Napoca 149-2009 prin care s-a stabilit ridicarea şi depozitarea vehiculelor; Decizia nr. 1977 pronunţată în dos. nr. 9809/63/2010 în şedinţă publică la data de 31.05.2011 Curtea de Apel Craiova prin care s-a dispus anularea Hotărârii de Consiliu Local nr. 219 din 2005 publicată pe http://www.juridice.ro .

În temeiul art. 61 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,
Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________
3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

ROMÂNIA PROIECT
JUDEŢUL MUREŞ
Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş

HOTĂRÂREA nr.______
din ____________ 2012

cu privire la abrogarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 241 din 05 iulie 2007 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 305/30.11.2005 şi aprobarea noului Regulament de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor abandonate pe domeniul public din municipiul Tîrgu-Mureş, a Caietului de sarcini şi Comisia de licitaţie

Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,
Văzând Expunerea de motive nr.________ din __________ iniţiată de consilierii locali Sabău-Pop Olimpiu, Brişcaru Cornel, Loghin Lucian, cu privire cu privire la abrogarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 241 din 05 iulie 2007 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 305/30.11.2005 şi aprobarea noului Regulament de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor abandonate pe domeniul public din municipiul Tîrgu-Mureş, a Caietului de sarcini şi Comisia de licitaţie
Având în vedere prevederile O.U.G. 195/2012 privind circulaţia pe drumurile publice, H.G. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002;
Ţinând cont de prevederile art. 64 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
În temeiul art. 36 alin. 1, art. 45 alin. 1, şi art. 115 alin. 1 lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală,

Hotărăşte:

Art.1. Se abrogă Hotărârea de Consiliu Local nr. 241 din 05 iulie 2007 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 305/30.11.2005 şi aprobarea noului Regulament de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor abandonate pe domeniul public din municipiul Tîrgu Mureş, a Caietului de sarcini şi Comisia de licitaţie
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Tg. Mureş şi serviciile abilitate din cadrul Municipiului Tîrgu Mureş.

Viza de legalitate
Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş
jrs. Maria Cioban
_____________________

Reclame

2 răspunsuri

 1. Cata vreme regulamantul rutier (H.G. nr. 1391/2006) nu defineste, asa cum ar fi trebuit, procedura ridicarii vehiculelor, simpla imprejurare ca, prin art. 64 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 politia rutiera poate dispune ridicare vehiculelor stationate ramane o simpla posibilitate, caci tot legiuitorul a aratat la art. 64 alin. 3 din OUG nr. 195/2002 ca o asemenea procedura se va stabili ulterior prin regulamant, iar HG nr. 1391/2006 omite sa reglementeze o procedura, iar o simpla hotarare a unui consiliu local nu poate acoperi aceasta omisiune (si nici nu ar fi putut sa complineasca o asemenea lipsa caaci ar fi incalcat ierarhia normelor juridice).

 2. Se fac ca nu inteleg si raspund pe langa, pentru ca este nelegal. Cititi OUG 195/2002 si regulamentul de aplicare(HG 1391/2006). Protocolul de colaborare este nul. Singurii care pot constata faptul ca STATIONAREA VOLUNTARA a existat, sunt cei desemnati de aceste acte normative speciale si anume politisti rutieri anume desemnati de inspectorul general al Politiei. In schimb, daca Primaria de sector este si administratorul drumului respectiv, impruna cu POLITIA CIRCULATIE si numai cu ea, pot ridica autovehicolul. OUG 195 Art.6. – În sensul prezentei ordonanþe de urgenþã, expresiile ºi termenii de mai jos au urmãtorul înþeles: ………………… 14. drum public – orice cale de comunicaþie terestrã, cu excepþia cãilor ferate, special amenajatã pentru traficul pietonal sau rutier, deschisã circulaþiei publice; drumurile care sunt închise circulaþiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscripþii vizibile; Art.64. – Poliþia rutierã poate dispune ridicarea vehiculelor staþionate neregulamentar pe partea carosabilã. Ridicarea ºi depozitarea vehiculelor în locuri special amenajate se realizeazã de cãtre administraþiile publice locale sau de cãtre administratorul drumului public, dupã caz. (2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul ºi depozitarea vehiculului staþionat neregulamentar se suportã de cãtre deþinãtorul acestuia. (3) Ridicarea vehiculelor dispusã de poliþia rutierã în condiþiile prevãzute la alin.(1) se realizeazã potrivit procedurii stabilite prin regulament. Art.97.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: