• Blog dedicat acestor barbari care ne conduc…

  ...şi care şi-ar dori ca nouă tuturor să ne fie teamă. Să spunem ce credem în şoaptă sau deloc. Să credem permanent că ei sunt cei ce ne decid soarta în bine sau în rău, după bunul lor plac.

  Să acceptăm că pot intra cu bocancii în vieţile noastre, în casele noastre, în familiile noastre.

  Şi-ar dori să ne fie frică de ei, de familiile lor, de ciracii din jurul lor. Le-ar plăcea să ne ştie tăcuţi şi înspăimântaţi că undeva, într-un anume moment, atunci când ei doresc, ne pot scoate din locurile în care am decis să trăim în linişte, demni şi respectaţi.

  Ne fură banii, ne bat, ne jignesc, ne umilesc în văzul prietenilor, copiilor, mamelor şi fraţilor noştri. Pentru că lor li se cuvine tot. Şi nu li se poate întâmpla nimic.

  Ei sunt puterea. Sunt miezul vieţilor noastre. Sunt acel ceva care ne poate murdări viaţa, pentru că aşa doresc ei.

  Vor să ne ştie murdari, corupţi şi controlabili. Dacă nu suntem aşa se pot ocupa ei de acest lucru. Altfel nu le suntem de folos. Dacă nu îşi pun mâinile murdare pe vieţile noastre, nu contăm pentru ei.

  Hainele curate, fără urma falangelor lor pe ele nu sunt demne de purtat de către noi. În faţa lor. Le suntem inutili şi de neluat în seamă, pentru că aşa vor ei. Altfel, ne aruncă în mulţime şi ne uită. Aşa murdăriţi şi ponegriţi fără ca ei să fie nevoiti să platească vreun minut. Pentru că lor li se cuvine tot. Iar nouă, celorlalţi, nimic.

  Poate că ar trebui să nu ne mai fie teamă. Poate că ar trebui să nu ne mai fie ruşine cu noi aşa cum suntem. Fără urme de mizerie pe noi. Fără a dori ca ei sa ne ştie controlabili şi atunci utili. Fără a ne împuţi doar că să le dăm lor satisfacţie.

  Sau, cine ştie. Poate vrem să le plăcem lor.
  Acestor barbari care ne conduc...

  Cornel BRIŞCARU

 • Anunțuri

Expunere de motive cu privire la organizarea uni referendum local pentru consultarea cetăţenilor municipiului Tg.Mureş în legătură cu organizarea şi prestarea serviciilor de salubritate şi parcări publice în municipiul Tg.Mureş

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREŞ

Expunere de motive
cu privire la organizarea uni referendum local pentru consultarea cetăţenilor municipiului Tg.Mureş în legătură cu organizarea şi prestarea serviciilor de salubritate şi parcări publice în municipiul Tg.Mureş

Organizarea referendumului local se circumscrie dreptului comunităţilor locale de a vota şi a decide modalitatea de gestionare a treburilor publice la nivelul unei comunităţi.
Întoarcerea la popor, atât de des invocată, în alte prilejuri, este indipensabilă şi condiţionează orice proiecţie pe tema utilizării banului public.
Ce doresc oamenii din municipiul Tg. Mureş în materie de parcări publice şi salubrizare? Sunt întrebări la care nu pot răspunde decât cetăţenii oraşului, noi aleşii locali, având obligaţia de a utiliza cel mai important mijloc legal de consultare publică, respectiv referendumul.
Legiuitorul român furnizează unul dintre aceste mijloace concrete prin care se poate realiza consultarea cetăţenilor – referendumul local – prin art. 13 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăşurarea referendumului: „Problemele de interes deosebit din unităţile administrativ-teritoriale si subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor pot fi supuse, în condiţiile prezentei legi, aprobării locuitorilor, prin referendum local”. Obligaţia de consultare a cetăţenilor ce incumbă autorităţilor locale în anumite probleme poate fi realizată deci, în primul rând, prin instituţia referendumului local, dar, în acelaşi timp si prin „orice alta forma de participare directa a cetăţenilor la treburile publice, în condiţiile legii” [art. 3 alin. (3)din Legea 215/2001]. Drept urmare, concretizarea principiului consultării cetăţenilor se poate face atât prin forme instituţionalizate – referendumul local -, cât si prin forme neinstituţionalizate – efectuarea unor sondaje de opinie, a unor anchete, convocarea unor adunări ale cetăţenilor, etc.
Legea stabileşte posibilitatea consultării cetăţenilor, prin referendum local în cazul unor probleme de interes deosebit. Cine poate califica o problemă locală ca fiind de interes deosebit? Răspunsul este oferit de textul legal, respectiv art.14 din Legea 3/2000 care statuează că: Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliile locale sau judeţene, după caz, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean sau a unei treimi din numărul consilierilor locali, respectiv al consilierilor judeţeni. La o simplă analiză a textului legal se poate constata că numai patru categorii de titulari pot avea iniţiativa declanşării referendumului local: primarul, preşedintele consiliului judeţean, 1/3 din consilierii locali sau judeţeni. Deci, aşa cum se întâmplă în cazul de faţă, consilierii locali (o anumită pondere) pot stabili că o problemă este de interes deosebit şi pot propune Consiliului organizarea unui referendum local cu privire la aceste probleme.
Curăţenia oraşelor şi parcările publice sunt probleme de interes deosebit.
În momentul de faţă, România se confruntă cu un management necorespunzător al deşeurilor, fapt ilustrat, între altele, de starea nesatisfăcătoare de igienă a majorităţii localităţilor noastre.
Cauzele acestei situaţii au fost descrise într-o serie de studii de specialitate ca fiind:
– depozitarea necontrolată a deşeurilor, în special de către persoanele cu venituri modeste, care nu au încheiate contracte cu operatorii de salubritate;
– lipsa de educaţie ecologică şi de spirit civic a multor cetăţeni, care confundă spaţiul public cu locul unde pot fi aruncate tot felul de deşeuri;
– deficienţe existente în activitatea unor operatori de salubritate;
– lipsa unor programe unitare de educare, stimulare şi conştientizare a populaţiei, care să fie desfăşurate atât de către operatorii de salubritate .
În prezent la nivelul oraşului Tg.Mureş salubrizarea se află în „gestiunea” unei societăţi, cetăţenii oraşului plătind costuri uriaşe din banii publici în conturile acestei societăţi. Noi, în calitate de iniţiatori ai acestui demers ne propunem să readucem serviciul de salubrizare în cadrul comunităţii locale, sens în care dorim înfiinţarea unui serviciu în subordinea Consiliului Local. De aceea considerăm firesc să solicităm consultarea publică a cetăţenilor oraşului cu privire la modalitatea de gestionare a banilor publici în materie de curăţenie sens în care dorim să întrebăm locuitorii oraşului: „SUNTEŢI DE ACORD CA SERVICIUL DE SALUBRITATE SĂ SE REALIZEZE DE UN SERVICIU ÎNFIINŢAT ŞI AFLAT ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL?”
În ceea ce priveşte serviciul de parcări publice din oraş se remarcă aceeaşi concluzie. Serviciul este gestionat de o societate care „înghite” bani publici deşi la nivel naţional există iniţiative legislative care interzic ca firme private să solicite sau să încaseze bani ca urmare a prestării unor servicii în materie de parcări publice . De aceea ne propunem să adresăm locuitorilor oraşului Tg. Mureş următoarea întrebare:
„SUNTEŢI DE ACORD CA SERVICIUL DE PARCĂRI PUBLICE SĂ SE REALIZEZE DE UN SERVICIU ÎNFIINŢAT ŞI AFLAT ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL?”

În temeiul art. 61 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,
Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________
ROMÂNIA PROIECT
JUDEŢUL MUREŞ
Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş

HOTĂRÂREA nr.______
din ____________ 2012
cu privire la organizarea uni referendum local pentru consultarea cetăţenilor municipiului Tg.Mureş în legătură cu organizarea şi prestarea serviciilor de salubritate şi parcări publice în municipiul Tg.Mureş

Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,
Văzând Expunerea de motive nr.____________ din __________ iniţiată de consilierii locali Sabău-Pop Olimpiu, Brişcaru Cornel, Loghin Lucian Mircea,…….. cu privire la cu privire la organizarea uni referendum local pentru consultarea cetăţenilor municipiului Tg. Mureş în legătură cu organizarea şi prestarea serviciilor de salubritate şi parcări publice în municipiul Tg. Mureş
Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
Ţinând cont de prevederile art.2 alin.2, art.13 alin.1 şi art. 14 alin.1 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. „d”, alin.6 lit. a pct.14 şi pct.19 şi art. 45 alin. 1, din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală,

Hotărăşte:
Art.1. Se aprobă desfăşurarea referendumului local în municipiul Tg. Mureş pentru consultarea locuitorilor municipiului cu privire la problemele de interes deosebit legate de organizarea şi prestarea serviciilor de salubritate şi parcări publice în municipiul Tg. Mureş
Art.2. Pentru realizarea celor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, locuitorii municipiului Tg.Mureş sunt chemaţi să se pronunţe prin „DA” sau „NU” la următoarele întrebări:
1. „SUNTEŢI DE ACORD CA SERVICIUL DE SALUBRITATE SĂ SE REALIZEZE DE UN SERVICIU ÎNFIINŢAT ŞI AFLAT ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL?”
2. SUNTEŢI DE ACORD CA SERVICIUL DE PARCĂRI PUBLICE SĂ SE REALIZEZE DE UN SERVICIU ÎNFIINŢAT ŞI AFLAT ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL?”
Art.3. Data desfăşurării referendumului este 20.01.2013 –DUMINICĂ.
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin publicarea în mass-media locală, pe site-ul Consiliului Local şi afişare la sediul autorităţii locale.
Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează Primarul municipiului Tg.Mureş şi serviciile abilitate din cadrul Municipiului Tg. Mureş.
Iniţiatori:
CONSILIERI LOCALI

BRIŞCARU CORNEL ____________________
SABĂU-POP OLIMPIU_______________________
LOGHIN LUCIAN MIRCEA_____________________

Viza de legalitate
Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş
jrs. Maria Cioban
_____________________

Anunțuri

Un răspuns

 1. E o mare aberatie nationalizarea serviciilor, ar fi un mare pas inapoi pentru societatea noastra. Statul (prin mai toti reprezentantii lui) s-a dovedit un prost administrator. De ce nu incercati mai bine sa creati conditiile concurentei mai multor prestatori si asa va creste si calitatea serviciilor si va scadea si pretul

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: