• Blog dedicat acestor barbari care ne conduc…

  ...şi care şi-ar dori ca nouă tuturor să ne fie teamă. Să spunem ce credem în şoaptă sau deloc. Să credem permanent că ei sunt cei ce ne decid soarta în bine sau în rău, după bunul lor plac.

  Să acceptăm că pot intra cu bocancii în vieţile noastre, în casele noastre, în familiile noastre.

  Şi-ar dori să ne fie frică de ei, de familiile lor, de ciracii din jurul lor. Le-ar plăcea să ne ştie tăcuţi şi înspăimântaţi că undeva, într-un anume moment, atunci când ei doresc, ne pot scoate din locurile în care am decis să trăim în linişte, demni şi respectaţi.

  Ne fură banii, ne bat, ne jignesc, ne umilesc în văzul prietenilor, copiilor, mamelor şi fraţilor noştri. Pentru că lor li se cuvine tot. Şi nu li se poate întâmpla nimic.

  Ei sunt puterea. Sunt miezul vieţilor noastre. Sunt acel ceva care ne poate murdări viaţa, pentru că aşa doresc ei.

  Vor să ne ştie murdari, corupţi şi controlabili. Dacă nu suntem aşa se pot ocupa ei de acest lucru. Altfel nu le suntem de folos. Dacă nu îşi pun mâinile murdare pe vieţile noastre, nu contăm pentru ei.

  Hainele curate, fără urma falangelor lor pe ele nu sunt demne de purtat de către noi. În faţa lor. Le suntem inutili şi de neluat în seamă, pentru că aşa vor ei. Altfel, ne aruncă în mulţime şi ne uită. Aşa murdăriţi şi ponegriţi fără ca ei să fie nevoiti să platească vreun minut. Pentru că lor li se cuvine tot. Iar nouă, celorlalţi, nimic.

  Poate că ar trebui să nu ne mai fie teamă. Poate că ar trebui să nu ne mai fie ruşine cu noi aşa cum suntem. Fără urme de mizerie pe noi. Fără a dori ca ei sa ne ştie controlabili şi atunci utili. Fără a ne împuţi doar că să le dăm lor satisfacţie.

  Sau, cine ştie. Poate vrem să le plăcem lor.
  Acestor barbari care ne conduc...

  Cornel BRIŞCARU

 • Reclame

RAPORT DE ACTIVITATE, PERIOADA IUNIE 2012 – PREZENT.

Mandatul de consilier local, din partea USL, in Consiliul local municipal Tirgu Mureş, l-am inceput din momentul depunerii jurământului, in data de 22 iunie 2012, in urma validării rezultatului alegerilor locale din iunie 2012.
Validarea mandatului de consilier s-a statuat ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului local municipal nr. 2, din data de 22 iunie 2012.
In aceiaşi şedinţă de Consiliu local municipal, din data de 22 iunie 2012, a avut loc validarea noului Consiliu local municipal, pentru mandatul 2012-2014.
Consiliul local municipal Tirgu Mureş a fost validat, prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 3, din 22 iunie 2012, cu un număr de 23 de consilieri locali, in condiţiile OG 35 şi a Legii 215, privind administraţia publică locală, republicată. Reprezentarea politică a noului consiliu astfel constituit este următoarea : 6 consilieri USL, 7 consilieri ARD şi 10 consilieri UDMR.
Prin Hotărârea de Consiliul local nr. 8 din 2 iulie 2012 am fost validat ca membru al Comisiei juridice, pentru administraţie publică locală, protecţie socială, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte. Ulterior, in prima şedinţă de constituire a acestei comisii, am fost ales de către colegii mei preşedinte al acestei comisii, funcţie pe care o ocup şi in prezent.
Am fost desemnat de asemenea şi in cadrul altor comisii de lucru, stabilite prin hotarari ale Consiliului local, precum cea de atribuire a spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinţă, cea de atribuire a spatiilor cu destinaţie de locuinţă sau a comisiei de atribuire denumire sau schimbare de denumiri.
In şedinţa din luna decembrie 2012, a Consiliului local municipal, am fost desemnat ca membru in Consiliului de administraţie al Societăţii de administrare a pieţelor din municipiul Tirgu Mureş, societate cu capital integral de stat, aflată in subordinea şi sub autoritatea Consiliului local municipal Tirgu Mureş.
In perioada care a trecut, de la validarea mandatului de consilier local şi până in prezent, am desfăşurat, in comisii sau in plen, impreună cu ceilalţi colegi din partea USL, o serie de activităţi ce au avut ca singur scop corecta reprezentare a intereselor cetăţenilor din municipiul Tirgu Mureş care ne-au acordat mandatul in forul reprezentativ al municipiului, astfel cum am promis in campania pentru alegerile locale care a avut loc in luna iunie a anului 2012. Proiectul de comunitate prezentat de către USL in campanie fiind documentul care a stat la baza activităţilor şi acţiunilor in cadrul Consiliului local.
Astfel, aşa cum, in puncte, pe domenii de activitate, Proiectul de comunitate conţinea principii, măsuri şi termene, am incercat, in acest for, conform competenţelor stabilite de către lege pentru funcţionarea acestuia şi a membrilor săi, in scurtul interval de timp care a trecut de la validare şi până in prezent, să stabilim şi să afirmăm, in realizarea mandatului principiile care să stea la baza activităţii mele in Consiliul local municipal, după cum urmează:
1. Respectarea legalităţii actelor administrative de autoritate
2. Transparenţă decizională in adoptarea actelor administrative de autoritate
3. Utilizarea, conform legii, a finanţelor publice locale
4. Stimularea luării deciziilor administraţiei locale din municipiu de jos in sus, respectiv de la cetăţenii plătitori de impozite şi taxe către autoritate, stimulând permanent dialogul instituţional intre autoritate şi comunitate
5. Realizarea cadrului luării unor decizii care să genereze plus-valoare in serviciile publice prestate de către autoritate pentru contribuabilii din municipiu, indiferent de natura acestor servicii publice
6. Eficienţă in utilizării fondurilor publice
7. Stabilirea priorităţilor in emiterea actelor administrative de autoritate in funcţie de nevoile membrilor comunităţii tirgumureşene
8. Iniţierea de politici publice care să răspundă nevoii de modernizare a comunităţii tirgumureşene
9. Atitudine pro-activă in identificarea nevoilor comunităţii tirgumureşene, prin stimularea dialogului intre autoritate şi comunitate
10. Atitudine reactivă faţă de tendinţele de incălcare a legii sau de utilizare ineficientă sau inoportună a resurselor publice de orice fel, la nivelul administraţiei publice municipale
In aceste condiţii, activitatea mea s-a materializat in numeroase luări de cuvânt, propuneri de imbunătăţire, amendamente sau propuneri de indreptare a unor materiale prezentate in comisii sau plenul Consiliului local fie că era vorba de materiale iniţiate de către Primăria municipiului Tirgu Mureş ori de către alţi colegi consilieri locali.
Intervenţiile mele şi ale colegilor mei din USL, vizând asigurarea dezbaterii publice, in condiţiile legii transparenţei decizionale, a tuturor materialelor prezentate in dezbaterea Consiliului local a generat, din partea Primăriei municipiului Tirgu Mureş, indreptarea parţială a unor nereguli in această privinţă. Anterior intervenţiilor noastre aceste prevederi legale erau complet ignorate de către Primăria municipiului Tirgu Mureş. Pentru viitor, acest efort de asigurarea atransparenţei decizionale in luarea deciziilor, va constitui o prioritate a activităţii mele.
Cheltuirea transparentă, eficientă şi, mai ales, indreptată către nevoile comunităţii tirgumuresene, a resurselor publice, a constituit un alt obiectiv urmărit in activitatea mea. In acest sens am iniţiat propuneri care sa ducă la diminuarea sau anularea sumelor care „tradiţional” mergeau către apropiaţi ai Primăriei Tirgu Mureş, prin contracte acordate preferenţial, urmând ca sumele astfel păstrate la bugetul oraşului să incercăm, in acest inceput de an, cu prilejul aprobării bugetului pentru anul 2013, să le direcţionăm către servicii publice necesare comunităţii : servicii sociale, educaţie, sănătate, recreere, cultură şi culte.
Am susţinut şi voi susţine, prin luări de poziţie, in comisii sau in plenul consiliului local, dialogul instituţional intre Consiliul local municipal, ca principal for deliberativ şi decizional al municipiului şi alte autorităţi publice pe de o parte şi ONG-uri sau alte persoane fizice sau juridice interesate in dezbaterea problemelor din comunitate, pe de altă parte, conştient fiind că participarea corectă a municipiului la acest dialog poate genera plus-valoare in comunitate, atât prin o mai firească reprezentare a interesului comunităţii dar şi prin propuneri preluate, din exterior, de imbunătăţire a activităţii autorităţii publice locale, ca principal generator de servicii publice de calitate. In acest sens m-am opus, alături de colegii din USL, intenţiei Primarului de a părăsi Asociaţia intercomunitară Zona metropolitană Tirgu Mureş, un astfel de demers condiderând motivat că nu este unul in interesul municipiului. Participarea municipiului, prin reprezentanţi responsabili, prin proiecte reale, la această formă asociativă, generând premizele unei dezvoltări durabile viitoare a comunităţii tirgumureşene. De asemenea, tot in sensul celor amintite mai sus, am solicitat participarea ONG-urilor, pe domenii de activitate, la toate activităţile comisiilor de specialitate sau de lucru ale Consiliului local, precum şi la toate activităţile plenului. Pentru viitor lucrările Comisiei juridice, comisie pe care o conduc in calitate de preşedinte, vor fi in continuare publice, orice persoană fizică sau juridică interesată putând participa activ la activităţile acesteia.
Impreună cu colegii mei ne-am opus, prin vot, majorării preţului apei in municipiul Tirgu Mureş, a majorării impozitelor, taxelor şi tarifelor locale precum şi a sumelor pe care părinţii ar trebui să le achite pentru alocaţia de hrană a copiilor din creşele din municipiu. De asemenea am intervenit ori de cate ori s-a incercat aducerea unor grave prejudicii viitoare municipiului prin incercările succesive de instrăinare, ale Primăriei, de bunuri sau servicii aflate in patrimoniul oraşului.
Zecile de intervenţii, constând in amendamente propuse sau luari de poziţie la materialele aflate in dezbaterea comisiilor de specialitate sau direct in plenul şedintelor de consiliu, pe diverse teme de larg interes puse in discuţia membrilor consiliului, pot fi ragăsite in Procesele verbale, publice, aflate pe siteul autorităţii publice locale sau la sediul instituţiei, Serviciul Secretariat şi relaţii cu consilierii din cadrul Primăriei municipiului Tirgu Mureş.
In continuare aş dori să fac referire, punctual, in principal la proiectele de hotărâre iniţiate in Consiliul local, conform legii, in exercitarea mandatului de consilier local, impreună cu colegii mei din PSD, Sabau-Pop Olimpiu şi Loghin Lucian. Aceste iniţiative fiind, pe lângă amendamentele şi propunerile formulate la celelalte materiale, care de-a lungul timpului se află in dezbaterea consiliului local, măsura reală de intenţiei unui ales local ca este direct interesat de problemele existente in comunitate, intervenind, in acest mod, direct, in soluţionarea lor.
Astfel, in data de 7 noiembrie 2012, am pus in dezbatere publică 3 proiecte de hotărâre :
1. Proiect de Hotărâre cu privire la abrogarea parţială a Hotărârii de Consiliu Local nr. 91 din 26 aprilie 2012, privind achiziţionarea, în proprietatea municipiului Tg.Mureş, în tranşe, pe o perioadă de trei ani, a unui număr de 1782 unităţi locative în vederea implementării strategiei locale de dezvoltare în domeniul social şi asigurare de locuinţe pentru anumite categorii de persoane, prin procedura de licitaţie publică deschisă cu strigare
2. Proiect de Hotărâre cu privire la abrogarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 131 din 29 martie 2007, privind interzicerea circulaţiei pe trotuarele din centrul oraşului a vehiculelor pe două roţi şi instalarea unor semne indicatoare cu privire la traseul ocolitor
3. Proiect de Hotărâre cu privire la aprobarea finanţării Bibliotecii Judeţene Mureş pentru achiziţionarea de fond de carte pentru filialele de cartier ale Bibliotecii Judeţene Mureş
Primul proiect de hotărâre, acela referitor la abrogarea parţială a Hotărârii de Consiliu Local nr. 91 din 26 aprilie 2012 privind achiziţionarea, în proprietatea municipiului Tg.Mureş, în tranşe, pe o perioadă de trei ani, a unui număr de 1782 unităţi locative în vederea implementării strategiei locale de dezvoltare în domeniul social şi asigurare de locuinţe pentru anumite categorii de persoane, prin procedura de licitaţie publică deschisă cu strigare, viza oprirea achiziţionării, de către Prămărie, de la clienţii politici, la supra-preţ, a apartamentelor in municipiul Tirgu Mureş. Astfel am solicitat, in cuprindul proiectului de hotărâre amintit, ca:
Art.1. Se abrogă art. 5 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 91 din 26 aprilie 2012 privind achiziţionarea, în proprietatea municipiului Tg. Mureş, în tranşe, pe o perioadă de trei ani, a unui număr de 1782 unităţi locative în vederea implementării strategiei locale de dezvoltare în domeniul social şi asigurare de locuinţe pentru anumite categorii de persoane, prin procedura de licitaţie publică deschisă cu strigare, cu următorul conţinut „Restul unităţilor locative aprobate spre cumpărare se vor achiziţiona în tranşe egale pe anul 2013 şi 2014, urmând ca pentru fiecare tranşă să se stabilească „Studiul privind valorile apartamentelor din municipiul Tg. Mureş” .
Art. 2. Unităţile locative achiziţionate, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 91/2012, care au contracte de vanzare-cumparare incheiate se vor prelua in patrimoniul municipalitatii, iar restul unităţilor locative aferente anilor 2012, 2013 şi 2014 urmează să nu mai fie achiziţionate.
Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii de Consiliu Local nr. 91/2012 rămân neschimbate.
Proiectul era motivat pe prevederile O.U.G. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice si întărirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, ale prevederilor art. 64 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative precum şi in temeiul art. 36 alin. 1 şi 2 lit. „b”, alin. 4 lit. „e” art. 45 alin. 3, şi art. 115 alin. 1 lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală.
Proiectul de hotărâre, pus in discuţie iniţial in şedinţa din luna noiembrie, a fost amânat, prin vot, de către consilierii locali PD-L şi UDMR.
In luna decembrie 2012 am repus pe ordinea de zi proiectul de hotărâre şi a fost aprobat prin Hotărârea nr. 152 din 20 decembrie 2012, in acest mod stopându-se achiziţionarea, la supra-preţ, a unor unităţi locative in municipiu.
Cea de a doua iniţiativă, materializată intr-un proiect de hotărâre de consiliu, pus de către noi in dezbatere publică tot in luna noiembrie 2012, se referea la ridicarea interdicţiei mopedelor – biciclete şi motociclete – de a trece prin centrul municipiului Tirgu Mureş. O interdicţie considerată de către noi iniţiatorii ca fiind una abuzivă şi ilegală. Şi acest proiect a constituit o promisiune de campanie electorală in alegerile din iunie 2012. Astfel, impreună cu ceilalţi 2 iniţiatori, colegi din PSD, doream abrogarea în totalitate prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 131 din 29 martie 2007, precum şi Anexa I, parte integrantă a acesteia, privind interzicerea circulaţiei pe trotuarele din centrul oraşului a vehiculelor pe două roţi şi instalarea unor semne indicatoare cu privire la traseul ocolitor.
De asemenea, la Art.2. al proiectului de act administrativ, prevedeam expres că se permite accesul vehiculelor cu două roţi în centrul municipiului Tirgu Mureş (Pţa Trandafirilor- Pţa Victoriei).
Proiectul era motivat pe prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010, HG nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Poliţie Locale ale art. 64 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, in temeiul art. 36 alin. 1 şi 2 lit. „c”, alin. 6 lit. a pct. 7, 9, şi 16, art. 45 alin. 1 precum şi ale art. 115 alin. 1 lit. ” din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală.
Proiectul de hotarâre, pus in discuţia plenului Consiliului local municipal, in şedinţa din luna noiembrie, a trecut de votul acestuia, prin Hotărârea nr. 122 din 29.11.2012, in acest moment interdicţia fiind ridicată.
Cel de al treilea proiect pus in dezbatere publica in luna noiembrie 2012 viza alocarea de sume de bani pentru dotarea cu fond de carte a bibliotebilor de cartier din municipiul Tirgu Mureş, biblioteci aflate in gestiunea Bibliotecii judeţene Mureş.
Conform proiectului iniţiat urma ca: la Art.1. Se aprobă acordarea anuală a sumei de 100.000 lei Bibliotecii Judeţene Mureş, începând cu anul 2013, pentru achiziţionarea de fond de carte destinat Colecţiilor uzuale destinate împrumutului la domiciliul utilizatorilor, care se află la secţia de împrumut carte pentru adulţi, secţia cartea tehnică, biblioteca copiilor, secţia de artă şi filialele de cartier ale bibliotecii, astfel cum sunt acestea definite de art. 15 din Regulamentul Bibliotecii Judeţene Mureş.
De asemenea, la Art.2. al Proiectului inaintat, s-a precizat că suma de 100.000 de lei va fi cuprinsă în mod corespunzător în Bugetul municipiului Tg.Mureş.
Proiectul era motivat pe prevederile Legii nr.24/2000 republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, ale prevederilor art. 36 alin. 1 şi 2 lit. „d”, alin. 6 lit. a pct. 1, şi 4, art. 45 alin. 1, şi art. 115 alin. 1 lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală.
Proiectul, iniţial amânat in luna noiembrie, prin votul consilierilor PD-L şi UDMR, a intrunit cvorumul necesar aprobării in luna decembrie când, impreună cu colegii mei l-am repus pe ordinea de zi. Propunerea noastră s-a materializat in Hotărârea nr. 151 din 20.12.2012.
Toate cele 3 proiecte menţionate sunt parte componentă a Proiectului de comunitate, pus in dezbatere publică in alegerile locale din luna iunie 2012.
Detalii referitoare la cele trei proiecte, conţinând in amănunt motivele de fapt şi de drept ce au stat la baza iniţierii acestora, pot fi găsite si pe http://www.cornelbriscaru.wordpress.com, unde am inteles ca aceste materiale să fie puse in dezbatere publică, conform legii.
Faţă de aceste trei proiecte aprobate deja de către Consiliul local municipal in anul 2012, in acelaşi sens al aducerii la indeplinire a promisiunilor de campanie electorală, pentru a arăta că există concordanţă intre ceea ce spunem că putem face şi ceea ce ulterior facem, am iniţiat şi pus in dezbatere publică, in condiţiile legii, in luna ianuarie a acestui an, alături de ceilalţi 2 colegi ai mei din PSD, Sabău-Pop Olimpiu şi Lucian Loghin alte 2 proiecte de hotărâre, respectiv :
1. Proiect de hotărâre cu privire la organizarea unui Referendum local pentru consultarea cetăţenilor municipiului Tg.Mureş în legătură cu organizarea şi prestarea serviciilor de salubritate şi parcări publice în municipiul Tg.Mureş. Acest proiect vizează consultarea, prin referendum local a cetăţenilor municipiului, in vederea readucerii la Consiliul local municipal a acestor 2 servicii publice esenţiale, respectiv salubritatea şi parcările publice. Proiectul de hotărâre este motivat de prevederile Legii nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, ale prevederilor art.2 alin.2, art.13 alin.1 şi art. 14 alin.1 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare precum şi in temeiul art. 36 alin. 2 lit. „d”, alin.6 lit. a pct.14 şi pct.19 şi art. 45 alin. 1, din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală.
2. Proiect de hotărâre cu privire la abrogarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 241, din 05 iulie 2007, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 305/30.11.2005 şi aprobarea noului Regulament de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor abandonate pe domeniul public din municipiul Tîrgu-Mureş, a Caietului de sarcini şi Comisia de licitaţie. Acest proiect vizează eliminarea, din municipiul Tirgu Mureş, a măsurii ilegale şi abuzive a ridicării autovehiculelor parcate pe drumurile publice. Proiectul este motivat pe prevederile O.U.G. 195/2012 privind circulaţia pe drumurile publice ale H.G. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/200, ale prevederilor art. 64 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative precum şi in temeiul art. 36 alin. 1, art. 45 alin. 1, şi art. 115 alin. 1 lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală.
Ambele proiecte de hotărâre se află pe ordinea de zi a şedinţei ordinare de Consiliu local municipal ce va avea loc in luna ianuarie a acestui an.
Detalii referitoare la cele două proiecte, conţinând in amănunt motivele de fapt şi de drept ce au stat la baza iniţierii acestora, pot fi găsite si pe http://www.cornelbriscaru.wordpress.com, unde am inteles ca aceste materiale să fie puse in dezbatere publică, conform legii.
Acestea ar fi, punctual, principalele iniţiative in Consiliul local municipal Tirgu Mureş, promovate din momentul validării mele ca şi consilier local in luna iunie 2012 şi până in prezent.
Pentru anul 2013 imi propun continuarea in aceiaşi parametrii a activităţii de consilier local municipal, enunţaţi in cuprinsul prezentului Raport de activitate, fie ca va fi vorba abordarea unor probleme de gestiune curentă a treburilor comunităţii şi cetăţenilor, aflate in competenţa Consiliului local municipal conform legislaţiei in vigoare – cetăţeni pe care am inţeles că trebuie să ii reprezint ca şi consilier local – fie ca va fi vorba de gestionarea unor probleme importante, de buget, patrimoniu, comunicare publică instituţională ş.a., in aşa fel incât permanent să pot da măsura unui mandat legal, corect şi onest exercitat.
Depun prezentul Raport de activitate in condiţiile Legii 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată.

Tirgu Mureş
22.01.2013
jrs. Brişcaru Gheorghiţă Cornel
Consilier local municipal

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: