• Blog dedicat acestor barbari care ne conduc…

  ...şi care şi-ar dori ca nouă tuturor să ne fie teamă. Să spunem ce credem în şoaptă sau deloc. Să credem permanent că ei sunt cei ce ne decid soarta în bine sau în rău, după bunul lor plac.

  Să acceptăm că pot intra cu bocancii în vieţile noastre, în casele noastre, în familiile noastre.

  Şi-ar dori să ne fie frică de ei, de familiile lor, de ciracii din jurul lor. Le-ar plăcea să ne ştie tăcuţi şi înspăimântaţi că undeva, într-un anume moment, atunci când ei doresc, ne pot scoate din locurile în care am decis să trăim în linişte, demni şi respectaţi.

  Ne fură banii, ne bat, ne jignesc, ne umilesc în văzul prietenilor, copiilor, mamelor şi fraţilor noştri. Pentru că lor li se cuvine tot. Şi nu li se poate întâmpla nimic.

  Ei sunt puterea. Sunt miezul vieţilor noastre. Sunt acel ceva care ne poate murdări viaţa, pentru că aşa doresc ei.

  Vor să ne ştie murdari, corupţi şi controlabili. Dacă nu suntem aşa se pot ocupa ei de acest lucru. Altfel nu le suntem de folos. Dacă nu îşi pun mâinile murdare pe vieţile noastre, nu contăm pentru ei.

  Hainele curate, fără urma falangelor lor pe ele nu sunt demne de purtat de către noi. În faţa lor. Le suntem inutili şi de neluat în seamă, pentru că aşa vor ei. Altfel, ne aruncă în mulţime şi ne uită. Aşa murdăriţi şi ponegriţi fără ca ei să fie nevoiti să platească vreun minut. Pentru că lor li se cuvine tot. Iar nouă, celorlalţi, nimic.

  Poate că ar trebui să nu ne mai fie teamă. Poate că ar trebui să nu ne mai fie ruşine cu noi aşa cum suntem. Fără urme de mizerie pe noi. Fără a dori ca ei sa ne ştie controlabili şi atunci utili. Fără a ne împuţi doar că să le dăm lor satisfacţie.

  Sau, cine ştie. Poate vrem să le plăcem lor.
  Acestor barbari care ne conduc...

  Cornel BRIŞCARU

 • Reclame

Proiect supus dezbaterii publice, referitor la stabilirea regimului de deţinere a câinilor de companie şi accesul acestora pe unele zone publice (parcuri special amenajate)

Expunere de motive
cu privire la stabilirea regimului de deţinere a câinilor de companie şi accesul acestora pe unele zone publice (parcuri special amenajate)

O problemă care preocupă cetăţenii oraşului Tg. Mureş este reprezentată de efectele secundare ce derivă din creşterea animalelor de companie fără a exista un cadru legislativ generalizat.
Legea administraţiei publice locale prevede in mod expres printre atribuţiile consiliului local si acelea ce au in vedere asigurarea ordinii publice si protecţia mediului înconjurător. Un aspect de actualitate, ce vizează asigurarea creşterii calităţii vieţii, îl reprezintă problema câinilor de companie.
La nivelul municipiului Tg. Mureş o parte din cetăţeni se confruntă cu problema câinilor de companie care deşi nu fac parte din categoria câinilor periculoşi şi agresivi sunt lăsaţi să se deplaseze liber, existând pericolul să atace trecătorii. De asemenea o problemă deosebită este reprezentată de lipsa de supraveghere corespunzătoare a acestor animale de companie, astfel încât acestea îşi fac nevoile fiziologice în parcuri, pe stradă, pe trotuare, pe spaţiile verzi etc., chiar dacă la nivelul oraşului Tg. Mureş este reglementată obligaţia deţinătorilor de animale de a curăţa locul afectat de murdărie (art.13 lit.g din HCL nr. 20 din 2008 referitoare la stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă şi înfrumuseţarea municipiului Tg. Mureş astfel cum a fost modificată prin HCL nr. 265 din 29 iulie 2010).
Prezenta propunere nu îşi propune sancţionarea deţinătorilor de animale de companie ci doar să asigure cadrul legal în vederea exercitării unor drepturi ale deţinătorilor de animale de companie. Astfel înfiinţarea unor amplasamente special destinate plimbării şi recreerii animalelor de companie într-un cadru natural adecvat cu asigurarea resurselor de curăţenie a murdăriei provocate de aceste animale, reprezintă un prim pas spre normalitate şi bună convieţuire între mureşeni deţinători sau iubitori de animale. Zonele amenajate în acest moment pe raza municipiului, cu această destinaţie, considerăm sunt „veritabile ţarcuri” departe de standardele europene.
Cadrul legal actual
Atât la nivel naţional cât şi la nivel local problematica supusă reglementării are o bază legală:
– Legea nr. 205 / 26.05.2004. – privind protecţia animalelor;
– Legea nr. 9 / 11.01.2008. – pentru modificarea şi completarea Legii 205 / 26.05.2004. privind protecţia animalelor
– Legea nr. 60 / 24.03.2004 – privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003;
– H.G. nr. 984 / 25.08.2005. – privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţa de urgenţă nr. 155 / 21.01.2001. – privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
– Lege nr. 227 / 23.04.2002. – privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155 / 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
– Lege nr. 391 din 30.10.2006 – pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155 / 2001privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
– Ordonanţa de urgenţă nr. 55/30.04.2002. – privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi
– Lege nr. 60 /11.03.2003. – pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 55 /2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi
– HCL 224/2002 – privind modificarea si completarea Hotărârii nr. 133/2001 referitoare la stabilirea unor masuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igiena si înfrumuseţarea municipiului Tirgu Mureş.
– HCL nr. 20 din 7 februarie 2008 modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 224/28.11.2002 referitoare la stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri,păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igiena şi înfrumuseţarea municipiului Tîrgu Mureş;
– HCL 265 din 29 iulie 2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 20/07.02.2008 referitoare la stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igiena şi înfrumuseţarea municipiului Tîrgu Mureş.

În temeiul art. 61 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,
Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________
2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.
Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.
Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.
Preşedinte Secretar
_____________________
_______________________
ROMÂNIA PROIECT
JUDEŢUL MUREŞ
Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş

HOTĂRÂREA nr.______
din ____________ 2013
cu privire la stabilirea regimului de deţinere a câinilor de companie şi accesul acestora pe unele zone publice (parcuri special amenajate)

Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,
Văzând Expunerea de motive nr.____________ din __________ iniţiată de consilierii locali Sabău-Pop Olimpiu, Brişcaru Cornel, Loghin Lucian Mircea, cu privire la cu privire la stabilirea regimului de deţinere a câinilor de companie şi accesul acestora pe unele zone publice (parcuri special amenajate)
Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
Ţinând cont de prevederile O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi aprobată prin Legea nr. 60 din 2003;
În temeiul art.36 alin.6 lit.”a” pct.7 si 9 din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală,

Hotărăşte:
Art.1. Se aprobă amenajarea unor spaţii îngrădite situate pe raza municipiului Tg.Mureş destinate plimbării animalelor de companie (parcuri câini). Locurile vor fi amenajate (se vor crea spaţii de depozitare mănuşi, pungi, lopăţică, mătură, coşuri de gunoi, mobilier urban destinat căinilor şi confortului cetăţenilor) prin grija Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Tg. Mureş şi vor fi delimitate cu garduri.
Art.2. De la data amenajării parcurilor proprietarii sau deţinătorii animalelor sunt obligaţi să colecteze şi să cureţe dejecţiile animalelor din locurile publice prevăzute de art.1.
Art.3. Eliberarea animalelor din lesă este permisă numai în spaţiul special amenajat şi inscripţionat („parc pentru câini”).
Art. 4
(1) Constituie contravenţie, dacă faptele nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:
– eliberarea din lesă a animalelor pe alte spatii decât cele amenajate special pentru acestea cu amendă cuprinsă intre 250-500 lei;
– nestrângerea dejecţiilor provenite de la animalele de companie în materiale de colectare puse la dispoziţie de primărie cu amenda cuprinsa intre 200 si 400 lei ca sancţiune principala şi 50 lei reprezentând tariful de curăţenie ca sancţiune complementară;
(2) Contravenientul poate achita jumătate din cuantumul amenzii, dacă face această plată în 48 ore de la data comunicării procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
Art.5 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de primar sau personalul împuternicit de acesta, poliţia locală.
Art.6 După adoptarea prezentei hotărâri se va asigura pe o perioadă de 90 de zile dezbatere publică reală cu privire la stabilirea locaţiilor în care se vor înfiinţa aceste parcuri pentru câini precum şi a mobilierului urban cu care se vor dota respectivele spaţii. Dezbaterea publică va fi coordonată de iniţiatorii prezentului proiect, iar executivul va pune la dispoziţie iniţiatorilor toate mijloacele tehnice şi financiare necesare acestei dezbateri publice.
Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează Primarul municipiului Tg.Mureş şi serviciile abilitate din cadrul Municipiului Tg. Mureş.

Iniţiatori:
CONSILIERI LOCALI

SABĂU-POP OLIMPIU_______________________
BRIŞCARU CORNEL ____________________
LOGHIN LUCIAN MIRCEA_____________________

Viza de legalitate
Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş
jrs. Maria Cioban
_____________________

Reclame

Un răspuns

 1. Buna ziua,
  Sint de acord cu prevederile viitoarei Hotariri a CLM. Sint detinator de ciini de companie,insa am unele sugestii sau intrebari: cit de spatioase vor fi acele „parcuri” pt. ciini? Ce se intimpla in parcurile respective daca un stapin nu aduna mizera facuta de ciinele sau, cine il sanctioneaza?
  Alta sesizare-nu cred ca o rasa de ciini mici (bishon, westy,cihuaua, tekel si altii asemenea) ar trebui dusi in lesa. Ei devin „latraciosi” doar daca sint „stimulati” sa latre. Cred ca la fel cum se procedeaza cu ciini ar trebui sa se insiste si pe educatia populatiei in sensul de a cunoaste anumite reguli cum sa se comporte in apropierea unui ciine strain, chiar si in lesa fiind, in special sa nu se apropie prea mult de ciini, sa nu alerge in jurul lor, etc.
  Avind in vedere ca Hotarirea se refera la asigurarea ordinii si protectiei mediului, cred ca nu trebuie facuta doar referirea la ciini.Nu doar acestia murdaresc mediul, doar in procent foarte mic, cel mai mult polueaza omul. Aceeasi politisti locali trebuie obligati sa supravegherea si santionarea persoanelor care distrug in parcuri banci, rup crengi mari sau chiar copaci intregi, cei care arunca tot felul de gunoaie(sticle din plastic, doze de bauturi, ambalaje de mincare, cutii de carton, sacose, haine,etc).Ex. Parcul Eroilor de pe Gh.Marinescu.
  Am vazut politisti amendind un detinator de ciine,dar nu am vazut niciodata amendind un om din cei amintiti mai sus.

  Cu respect,

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: