• Blog dedicat acestor barbari care ne conduc…

  ...şi care şi-ar dori ca nouă tuturor să ne fie teamă. Să spunem ce credem în şoaptă sau deloc. Să credem permanent că ei sunt cei ce ne decid soarta în bine sau în rău, după bunul lor plac.

  Să acceptăm că pot intra cu bocancii în vieţile noastre, în casele noastre, în familiile noastre.

  Şi-ar dori să ne fie frică de ei, de familiile lor, de ciracii din jurul lor. Le-ar plăcea să ne ştie tăcuţi şi înspăimântaţi că undeva, într-un anume moment, atunci când ei doresc, ne pot scoate din locurile în care am decis să trăim în linişte, demni şi respectaţi.

  Ne fură banii, ne bat, ne jignesc, ne umilesc în văzul prietenilor, copiilor, mamelor şi fraţilor noştri. Pentru că lor li se cuvine tot. Şi nu li se poate întâmpla nimic.

  Ei sunt puterea. Sunt miezul vieţilor noastre. Sunt acel ceva care ne poate murdări viaţa, pentru că aşa doresc ei.

  Vor să ne ştie murdari, corupţi şi controlabili. Dacă nu suntem aşa se pot ocupa ei de acest lucru. Altfel nu le suntem de folos. Dacă nu îşi pun mâinile murdare pe vieţile noastre, nu contăm pentru ei.

  Hainele curate, fără urma falangelor lor pe ele nu sunt demne de purtat de către noi. În faţa lor. Le suntem inutili şi de neluat în seamă, pentru că aşa vor ei. Altfel, ne aruncă în mulţime şi ne uită. Aşa murdăriţi şi ponegriţi fără ca ei să fie nevoiti să platească vreun minut. Pentru că lor li se cuvine tot. Iar nouă, celorlalţi, nimic.

  Poate că ar trebui să nu ne mai fie teamă. Poate că ar trebui să nu ne mai fie ruşine cu noi aşa cum suntem. Fără urme de mizerie pe noi. Fără a dori ca ei sa ne ştie controlabili şi atunci utili. Fără a ne împuţi doar că să le dăm lor satisfacţie.

  Sau, cine ştie. Poate vrem să le plăcem lor.
  Acestor barbari care ne conduc...

  Cornel BRIŞCARU

 • Reclame

Proiect supus dezbaterii publice, referitor la stabilirea regimului de deţinere a câinilor de companie şi accesul acestora pe unele zone publice (parcuri special amenajate)

Expunere de motive
cu privire la stabilirea regimului de deţinere a câinilor de companie şi accesul acestora pe unele zone publice (parcuri special amenajate)

O problemă care preocupă cetăţenii oraşului Tg. Mureş este reprezentată de efectele secundare ce derivă din creşterea animalelor de companie fără a exista un cadru legislativ generalizat.
Legea administraţiei publice locale prevede in mod expres printre atribuţiile consiliului local si acelea ce au in vedere asigurarea ordinii publice si protecţia mediului înconjurător. Un aspect de actualitate, ce vizează asigurarea creşterii calităţii vieţii, îl reprezintă problema câinilor de companie.
La nivelul municipiului Tg. Mureş o parte din cetăţeni se confruntă cu problema câinilor de companie care deşi nu fac parte din categoria câinilor periculoşi şi agresivi sunt lăsaţi să se deplaseze liber, existând pericolul să atace trecătorii. De asemenea o problemă deosebită este reprezentată de lipsa de supraveghere corespunzătoare a acestor animale de companie, astfel încât acestea îşi fac nevoile fiziologice în parcuri, pe stradă, pe trotuare, pe spaţiile verzi etc., chiar dacă la nivelul oraşului Tg. Mureş este reglementată obligaţia deţinătorilor de animale de a curăţa locul afectat de murdărie (art.13 lit.g din HCL nr. 20 din 2008 referitoare la stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă şi înfrumuseţarea municipiului Tg. Mureş astfel cum a fost modificată prin HCL nr. 265 din 29 iulie 2010).
Prezenta propunere nu îşi propune sancţionarea deţinătorilor de animale de companie ci doar să asigure cadrul legal în vederea exercitării unor drepturi ale deţinătorilor de animale de companie. Astfel înfiinţarea unor amplasamente special destinate plimbării şi recreerii animalelor de companie într-un cadru natural adecvat cu asigurarea resurselor de curăţenie a murdăriei provocate de aceste animale, reprezintă un prim pas spre normalitate şi bună convieţuire între mureşeni deţinători sau iubitori de animale. Zonele amenajate în acest moment pe raza municipiului, cu această destinaţie, considerăm sunt „veritabile ţarcuri” departe de standardele europene.
Cadrul legal actual
Atât la nivel naţional cât şi la nivel local problematica supusă reglementării are o bază legală:
– Legea nr. 205 / 26.05.2004. – privind protecţia animalelor;
– Legea nr. 9 / 11.01.2008. – pentru modificarea şi completarea Legii 205 / 26.05.2004. privind protecţia animalelor
– Legea nr. 60 / 24.03.2004 – privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003;
– H.G. nr. 984 / 25.08.2005. – privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţa de urgenţă nr. 155 / 21.01.2001. – privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
– Lege nr. 227 / 23.04.2002. – privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155 / 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
– Lege nr. 391 din 30.10.2006 – pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155 / 2001privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
– Ordonanţa de urgenţă nr. 55/30.04.2002. – privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi
– Lege nr. 60 /11.03.2003. – pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 55 /2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi
– HCL 224/2002 – privind modificarea si completarea Hotărârii nr. 133/2001 referitoare la stabilirea unor masuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igiena si înfrumuseţarea municipiului Tirgu Mureş.
– HCL nr. 20 din 7 februarie 2008 modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 224/28.11.2002 referitoare la stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri,păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igiena şi înfrumuseţarea municipiului Tîrgu Mureş;
– HCL 265 din 29 iulie 2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 20/07.02.2008 referitoare la stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igiena şi înfrumuseţarea municipiului Tîrgu Mureş.

În temeiul art. 61 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,
Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________
2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.
Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.
Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.
Preşedinte Secretar
_____________________
_______________________
ROMÂNIA PROIECT
JUDEŢUL MUREŞ
Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş

HOTĂRÂREA nr.______
din ____________ 2013
cu privire la stabilirea regimului de deţinere a câinilor de companie şi accesul acestora pe unele zone publice (parcuri special amenajate)

Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,
Văzând Expunerea de motive nr.____________ din __________ iniţiată de consilierii locali Sabău-Pop Olimpiu, Brişcaru Cornel, Loghin Lucian Mircea, cu privire la cu privire la stabilirea regimului de deţinere a câinilor de companie şi accesul acestora pe unele zone publice (parcuri special amenajate)
Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
Ţinând cont de prevederile O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi aprobată prin Legea nr. 60 din 2003;
În temeiul art.36 alin.6 lit.”a” pct.7 si 9 din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală,

Hotărăşte:
Art.1. Se aprobă amenajarea unor spaţii îngrădite situate pe raza municipiului Tg.Mureş destinate plimbării animalelor de companie (parcuri câini). Locurile vor fi amenajate (se vor crea spaţii de depozitare mănuşi, pungi, lopăţică, mătură, coşuri de gunoi, mobilier urban destinat căinilor şi confortului cetăţenilor) prin grija Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Tg. Mureş şi vor fi delimitate cu garduri.
Art.2. De la data amenajării parcurilor proprietarii sau deţinătorii animalelor sunt obligaţi să colecteze şi să cureţe dejecţiile animalelor din locurile publice prevăzute de art.1.
Art.3. Eliberarea animalelor din lesă este permisă numai în spaţiul special amenajat şi inscripţionat („parc pentru câini”).
Art. 4
(1) Constituie contravenţie, dacă faptele nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:
– eliberarea din lesă a animalelor pe alte spatii decât cele amenajate special pentru acestea cu amendă cuprinsă intre 250-500 lei;
– nestrângerea dejecţiilor provenite de la animalele de companie în materiale de colectare puse la dispoziţie de primărie cu amenda cuprinsa intre 200 si 400 lei ca sancţiune principala şi 50 lei reprezentând tariful de curăţenie ca sancţiune complementară;
(2) Contravenientul poate achita jumătate din cuantumul amenzii, dacă face această plată în 48 ore de la data comunicării procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
Art.5 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de primar sau personalul împuternicit de acesta, poliţia locală.
Art.6 După adoptarea prezentei hotărâri se va asigura pe o perioadă de 90 de zile dezbatere publică reală cu privire la stabilirea locaţiilor în care se vor înfiinţa aceste parcuri pentru câini precum şi a mobilierului urban cu care se vor dota respectivele spaţii. Dezbaterea publică va fi coordonată de iniţiatorii prezentului proiect, iar executivul va pune la dispoziţie iniţiatorilor toate mijloacele tehnice şi financiare necesare acestei dezbateri publice.
Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează Primarul municipiului Tg.Mureş şi serviciile abilitate din cadrul Municipiului Tg. Mureş.

Iniţiatori:
CONSILIERI LOCALI

SABĂU-POP OLIMPIU_______________________
BRIŞCARU CORNEL ____________________
LOGHIN LUCIAN MIRCEA_____________________

Viza de legalitate
Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş
jrs. Maria Cioban
_____________________

Reclame

Stadionul ASA Tirgu Mureş. Lucrări ilegale sau ce?!

IMG_2814

IMG_2816

IMG_2818

IMG_2819

IMG_2820

Incă o scrisoare, a unor cetăţeni din municipiul Tirgu Mureş.
Referitoare tot la ilegalităţi. Bineinţeles.
Nepublicată in presa locală.
Astăzi.
Nici maine?
Public aici, in atenţia tuturor celor interesaţi.
Instituţii publice cu atribuţii de control şi sancţionare.
Inclusiv.
Dacă ele mai există in judeţul Mureş.

Stimaţi
Consilieri locali

Grupul local de acţiune „Târgumureşenii neaserviţi” vă semnalează un nou abuz al domnului Dorin Florea şi vătafului său Maior Claudiu, persoane care, din ce în ce mai mult, consideră oraşul nostru curtea lor privată, în care pot să facă ce vor, fără cel mai mic respect sau consideraţie faţă de lege sau locuitorii acestui oraş.
Fără nici o bază legală, în data de 09.03.2013, au început lucrările de reamenajare a Parcului Sportiv Municipal, unde municipalitatea va organiza ediţia 2013 a Zilelor Târgumureşene.
Lucrările de reamenajare sunt realizate bineînţeles de către Energoplus (nu ştim de cine este condusă oficial această firmă dar, neoficial toată lumea – cu excepţia celor care ar trebui să ia măsuri – ştie că e a lui Maior Claudiu).
Până aici, aparent, nu există nici o problemă, numai că aceste lucrări au fost începute şi în prezent sunt derulate fără ca primăria să fi încheiat contracte de lucrări cu societăţile comerciale amintite şi fără să deţină o autorizaţie de demolare, un studiu de fezabilitate (SF), un proiect tehnic (PT), un Plan Urbanistic Zonal (PUZ), un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) şi o autorizaţie de construire (AC), în care să fie evidenţiate tipurile de lucrări ce vor fi executate. Un simplu cetăţean al urbei, pentru a-şi efectua o modificare cât de mică la locuinţă, are nevoie de aproape toate documentele menţionate (chiar printre noi există un cetăţean sancţionat contravenţional pentru că nu a avut autorizaţie de construire), iar ditamai primăria, pentru lucrări de o asemenea anvergură, face şi desface după singura lege a cuplului Florea-Maior, adică „legea abuzului şi a bunului plac”.
Acest lucru se poate vedea cu ochiul liber şi în articolele de presă, care, în data de 05.04.2013, relatau că o comisie de lucru alcătuită din viceprimarul Ciotlăuş Ionela şi consilierii locali Maior Claudiu, Peti Andras şi Benedek Istvan au efectuat o vizită de lucru la şantierul de la Parcul Sportiv Municipal. Însăşi doamna Szekereş Iolanda, arhitect în cadrul firmei Arching din Tg. Mureş (firmă care a fost contractată pentru a întocmi documentaţia de avizare SF+PT a lucrărilor), a recunoscut cu ocazia acestei vizite că la acea dată proiectarea urma să mai dureze cel puţin o lună.
Acest fapt nu arată altceva decât că nu există documentaţie tehnică şi autorizaţii pentru realizarea lucrărilor, deci, în acest moment, lucrările se execută ilegal. Care este acoperirea legală a lucrărilor realizate de cele trei firme???
Lucrările ce vor fi executate constau, între altele, în repararea/refacerea reţelei stradale (reţea pietonală), refacerea iluminatului public, reabilitarea tribunelor, vestiarelor şi a pistei de atletism ale fostului stadion, lucrări pentru care, după umila noastră părere, este nevoie şi de avizul Inspectoratului de Stat în Construcţii.
Ne-am gândit că este nu doar bine, ci chiar obligatoriu, să cunoaşteţi toate aceste aspecte înainte de momentul în care veţi fi puşi în faţa faptului împlinit, adică a deciziei de a vota proiectul de reabilitare.
În speranţa rezolvării situaţiei în favoarea cetăţenilor acestui oraş şi protejării intereselor comunităţii împotriva acţiunilor mercantile ale tandemului Florea-Maior, vă mulţumim şi vă asigurăm de buna noastră credinţă, cu precizarea că, prin contribuţia fiecărui membru al grupului nostru de acţiune, ne-am dat silinţa să fim utili acelor reprezentanţi ai comunităţii – adică dumneavoastră – care simţim că ne reprezintă cu adevărat şi în mod onest.

Târgumureşenii neaserviţi

P.S. Vă transmitem şi un set de fotografii care dovedesc cele susţinute de noi în rândurile de mai sus.

IMG_2823

IMG_2824

IMG_2825

IMG_2832

Raportul comisiei de verificare a activităţilor de transport local, salubritate şi parcări publice in municipiul Tirgu Mureş.

Raport 1

Raport 2

Raport 3

Raport 4

Raport 5

Raport 6

Raport 7

Raport 8

Raport 9

Raport 10

Raport 11

Raport 12

Raport 13

Raport 14

Raport 15

Raport 16

Raport 17

Raport 18

Propunere de modificare a textului Constituţiei României : să poată ocupa funcţii publice alese doar cei care au numai cetăţenia română.

Propunere privind modificarea şi completarea CAPITOLUL II, Drepturile şi libertăţile fundamentale, ARTICOLUL 37, alin 1, din Constituţia României
– referitor la dreptul de a fi ales in funcţii publice, pentru persoanele care au mai multe cetăţenii

In condiţiile in care in societatea românească a existat şi mai există o dezbatere reală şi continuă cu privire la posibilitatea ca un cetăţean, care a implinit vârsta legală prevăzută de lege şi ale cărui drepturi electorale nu au fost limitate in condiţiile legii, să poată ocupa sau nu o funcţie de demnitate publică aleasă, in condiţiile in care acesta mai are incă minim o cetăţenie decât cea română, considerăm că se impune, cu ocazia prezentei dezbateri publice iniţiată in societatea românească pentru modificarea Constituţiei României, ca acest aspect să fie clarificat in mod expres in noul text constituţional.

Propunerea de modificare şi completare a textului constituţional este in sensul ca, cei care doresc, in statul român, să ocupe o funcţie de demnitate publică aleasă, respectiv dintre acelea de consilier local, consilier judeţean, consilier regional, Guvernator, Preşedinte al Consiliului judeţean, Primar, Europarlamentar, Deputat, Senator sau Preşedinte al republicii să aibă obligatoriu, la momentul depunerii jurământului de credinţă, stabilit in condiţiile legii, NUMAI CETĂŢENIA ROMÂNĂ.
Trebuie subliniat că această propunere de reglementare avută in vedere in prezentul material este in acord cu reglementările in materie ale altor state europene sau ale SUA, care au stabilit prin legi sau prin constituţii proprii faptul că la momentul depunerii jurământului pentru ocuparea unei funcţii publice, expres determinate prin legi sau constituţii proprii, trebuie să ai doar cetăţenia statului in care ocupi o astfel de funcţie de demnitate publică, ales fiind de către cetăţenii statului in cauză.

In situaţia la care facem referire, respectiv momentul depunerii jurământului de credinţă, stabilit in condiţiile legii, pentru ocuparea funcţiilor de consilier local, consilier judeţean, consilier regional, Guvernator, Preşedinte al Consiliului judeţean, Primar, Europarlamentar, Deputat, Senator sau Preşedinte al republicii, persoanele in cauză, in funcţie de situaţia in care se află, dacă deţin una sau mai multe cetăţenii, altele decât cea română vor fi obligate :

1. Să renunţe in totalitate la cetăţeniile deţinute, altele decât cea română.
2. Să suspende, minim pe durata exercitării mandatului in funcţia publică pe care urmează să o ocupe, in condiţii stabilite prin lege, toate celelalte cetăţenii avute, altele decât cetăţenia română.

Faţă de acestea, propunem modificarea şi completarea textului constituţional, la CAPITOLUL II, Drepturile şi libertăţile fundamentale, ARTICOLUL 37, alin 1, Dreptul de a fi ales :
Text actual : (1) Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3).
Text propus : (1) Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3) şi care au numai cetăţenia român la momentul depunerii jurământului de credinţă, stabilit in condiţiile legii.
Validarea prezentei propuneri, in noul text constitutional, ar elimina pentru viitor discuţiile cu privire la loialitatea, ataşamentul şi buna credinţă a cetăţeanului român ales intr-o funcţie de demnitate publică, faţă de valorile şi regulile după care aceste funcţii trebuie exercitate in viitor, pe intreaga durată a mandatului, de către aceste persoane, numai in slujba şi interesul Statului român şi al cetăţenilor acestuia.
Prezenta propunere va fi inaintată Comisiei special constituită in vederea modificării textului Constituţiei, stabilită in condiţiile legislaţiei in vigoare, condusă de către Preşedintele Senatului României, domnul Crin ANTONESCU precum şi Prim-ministrului Guvernului României, domnul Victor PONTA.

INIŢIATORI :
Jrs. Cornel Gheorghiţă Brişcaru
Consilier local USL, Consiliul local municipal Tirgu Mureş
Dr. Dragoş Codrin Popa
Consilier judeţean USL, Consiliul judeţean Mureş

Numele proprii nu se traduc!

Deşi ilegală hotarârea privind inscripţionarea bilingvă a şcolilor din municipiul Tirgu Mureş, fără semnătura mea ca Preşedinte de şedinţă – refuzând semnarea pentru că, pe fond, hotărârea consider că este atât ilegal motivată şi adoptată fără dezbatere publică obligatorie de 30 de zile, dar şi in conţinut, in Anexă, traducerile denumirilor unităţilor de invăţământ fiind evident greşite şi neconforme cu clasificarea legală, fiind traduse inclusiv numele proprii al unor unităţi de invăţamânt din Tirgu Mureş – hotărârea a fost totuşi semnată in locul meu de 3 consilieri UDMR şi trimisă pentru viza de legalitate la Instituţia Prefectului judeţului Mureş, pentru a-i fi acordata viza.
Asteptăm reacţia Prefectului de Mureş.

hot pg 1hot pg 2hot pg 3

Expunere de motive cu privire la organizarea uni referendum local pentru consultarea cetăţenilor municipiului Tg.Mureş în legătură cu organizarea şi prestarea serviciilor de salubritate şi parcări publice în municipiul Tg.Mureş

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREŞ

Expunere de motive
cu privire la organizarea uni referendum local pentru consultarea cetăţenilor municipiului Tg.Mureş în legătură cu organizarea şi prestarea serviciilor de salubritate şi parcări publice în municipiul Tg.Mureş

Organizarea referendumului local se circumscrie dreptului comunităţilor locale de a vota şi a decide modalitatea de gestionare a treburilor publice la nivelul unei comunităţi.
Întoarcerea la popor, atât de des invocată, în alte prilejuri, este indipensabilă şi condiţionează orice proiecţie pe tema utilizării banului public.
Ce doresc oamenii din municipiul Tg. Mureş în materie de parcări publice şi salubrizare? Sunt întrebări la care nu pot răspunde decât cetăţenii oraşului, noi aleşii locali, având obligaţia de a utiliza cel mai important mijloc legal de consultare publică, respectiv referendumul.
Legiuitorul român furnizează unul dintre aceste mijloace concrete prin care se poate realiza consultarea cetăţenilor – referendumul local – prin art. 13 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăşurarea referendumului: „Problemele de interes deosebit din unităţile administrativ-teritoriale si subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor pot fi supuse, în condiţiile prezentei legi, aprobării locuitorilor, prin referendum local”. Obligaţia de consultare a cetăţenilor ce incumbă autorităţilor locale în anumite probleme poate fi realizată deci, în primul rând, prin instituţia referendumului local, dar, în acelaşi timp si prin „orice alta forma de participare directa a cetăţenilor la treburile publice, în condiţiile legii” [art. 3 alin. (3)din Legea 215/2001]. Drept urmare, concretizarea principiului consultării cetăţenilor se poate face atât prin forme instituţionalizate – referendumul local -, cât si prin forme neinstituţionalizate – efectuarea unor sondaje de opinie, a unor anchete, convocarea unor adunări ale cetăţenilor, etc.
Legea stabileşte posibilitatea consultării cetăţenilor, prin referendum local în cazul unor probleme de interes deosebit. Cine poate califica o problemă locală ca fiind de interes deosebit? Răspunsul este oferit de textul legal, respectiv art.14 din Legea 3/2000 care statuează că: Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliile locale sau judeţene, după caz, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean sau a unei treimi din numărul consilierilor locali, respectiv al consilierilor judeţeni. La o simplă analiză a textului legal se poate constata că numai patru categorii de titulari pot avea iniţiativa declanşării referendumului local: primarul, preşedintele consiliului judeţean, 1/3 din consilierii locali sau judeţeni. Deci, aşa cum se întâmplă în cazul de faţă, consilierii locali (o anumită pondere) pot stabili că o problemă este de interes deosebit şi pot propune Consiliului organizarea unui referendum local cu privire la aceste probleme.
Curăţenia oraşelor şi parcările publice sunt probleme de interes deosebit.
În momentul de faţă, România se confruntă cu un management necorespunzător al deşeurilor, fapt ilustrat, între altele, de starea nesatisfăcătoare de igienă a majorităţii localităţilor noastre.
Cauzele acestei situaţii au fost descrise într-o serie de studii de specialitate ca fiind:
– depozitarea necontrolată a deşeurilor, în special de către persoanele cu venituri modeste, care nu au încheiate contracte cu operatorii de salubritate;
– lipsa de educaţie ecologică şi de spirit civic a multor cetăţeni, care confundă spaţiul public cu locul unde pot fi aruncate tot felul de deşeuri;
– deficienţe existente în activitatea unor operatori de salubritate;
– lipsa unor programe unitare de educare, stimulare şi conştientizare a populaţiei, care să fie desfăşurate atât de către operatorii de salubritate .
În prezent la nivelul oraşului Tg.Mureş salubrizarea se află în „gestiunea” unei societăţi, cetăţenii oraşului plătind costuri uriaşe din banii publici în conturile acestei societăţi. Noi, în calitate de iniţiatori ai acestui demers ne propunem să readucem serviciul de salubrizare în cadrul comunităţii locale, sens în care dorim înfiinţarea unui serviciu în subordinea Consiliului Local. De aceea considerăm firesc să solicităm consultarea publică a cetăţenilor oraşului cu privire la modalitatea de gestionare a banilor publici în materie de curăţenie sens în care dorim să întrebăm locuitorii oraşului: „SUNTEŢI DE ACORD CA SERVICIUL DE SALUBRITATE SĂ SE REALIZEZE DE UN SERVICIU ÎNFIINŢAT ŞI AFLAT ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL?”
În ceea ce priveşte serviciul de parcări publice din oraş se remarcă aceeaşi concluzie. Serviciul este gestionat de o societate care „înghite” bani publici deşi la nivel naţional există iniţiative legislative care interzic ca firme private să solicite sau să încaseze bani ca urmare a prestării unor servicii în materie de parcări publice . De aceea ne propunem să adresăm locuitorilor oraşului Tg. Mureş următoarea întrebare:
„SUNTEŢI DE ACORD CA SERVICIUL DE PARCĂRI PUBLICE SĂ SE REALIZEZE DE UN SERVICIU ÎNFIINŢAT ŞI AFLAT ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL?”

În temeiul art. 61 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,
Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________
ROMÂNIA PROIECT
JUDEŢUL MUREŞ
Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş

HOTĂRÂREA nr.______
din ____________ 2012
cu privire la organizarea uni referendum local pentru consultarea cetăţenilor municipiului Tg.Mureş în legătură cu organizarea şi prestarea serviciilor de salubritate şi parcări publice în municipiul Tg.Mureş

Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,
Văzând Expunerea de motive nr.____________ din __________ iniţiată de consilierii locali Sabău-Pop Olimpiu, Brişcaru Cornel, Loghin Lucian Mircea,…….. cu privire la cu privire la organizarea uni referendum local pentru consultarea cetăţenilor municipiului Tg. Mureş în legătură cu organizarea şi prestarea serviciilor de salubritate şi parcări publice în municipiul Tg. Mureş
Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
Ţinând cont de prevederile art.2 alin.2, art.13 alin.1 şi art. 14 alin.1 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. „d”, alin.6 lit. a pct.14 şi pct.19 şi art. 45 alin. 1, din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală,

Hotărăşte:
Art.1. Se aprobă desfăşurarea referendumului local în municipiul Tg. Mureş pentru consultarea locuitorilor municipiului cu privire la problemele de interes deosebit legate de organizarea şi prestarea serviciilor de salubritate şi parcări publice în municipiul Tg. Mureş
Art.2. Pentru realizarea celor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, locuitorii municipiului Tg.Mureş sunt chemaţi să se pronunţe prin „DA” sau „NU” la următoarele întrebări:
1. „SUNTEŢI DE ACORD CA SERVICIUL DE SALUBRITATE SĂ SE REALIZEZE DE UN SERVICIU ÎNFIINŢAT ŞI AFLAT ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL?”
2. SUNTEŢI DE ACORD CA SERVICIUL DE PARCĂRI PUBLICE SĂ SE REALIZEZE DE UN SERVICIU ÎNFIINŢAT ŞI AFLAT ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL?”
Art.3. Data desfăşurării referendumului este 20.01.2013 –DUMINICĂ.
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin publicarea în mass-media locală, pe site-ul Consiliului Local şi afişare la sediul autorităţii locale.
Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează Primarul municipiului Tg.Mureş şi serviciile abilitate din cadrul Municipiului Tg. Mureş.
Iniţiatori:
CONSILIERI LOCALI

BRIŞCARU CORNEL ____________________
SABĂU-POP OLIMPIU_______________________
LOGHIN LUCIAN MIRCEA_____________________

Viza de legalitate
Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş
jrs. Maria Cioban
_____________________

Expunere de motive cu privire la abrogarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 241 din 05 iulie 2007 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 305/30.11.2005 şi aprobarea noului Regulament de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor abandonate pe domeniul public din municipiul Tîrgu-Mureş, a Caietului de sarcini şi Comisia de licitaţie

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREŞ

Expunere de motive
cu privire la abrogarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 241 din 05 iulie 2007 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 305/30.11.2005 şi aprobarea noului Regulament de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor abandonate pe domeniul public din municipiul Tîrgu-Mureş, a Caietului de sarcini şi Comisia de licitaţie

Cadrul juridic
1. Temeiul juridic al ridicării de autovehicule
Măsura ridicării si depozitării vehiculelor parcate ilegal este întemeiata pe dispoziţiile art. 64 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările ulterioare.
„1) Politia rutiera poate dispune ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabila. Ridicarea si depozitarea vehiculelor in locuri special amenajate se realizează de către administraţiile publice locale sau de către administratorul drumului public, după caz.
2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul si depozitarea vehiculului staţionat neregulamentar se suporta de către deţinătorul acestuia.
3) Ridicarea vehiculelor dispusa de politia rutiera in condiţiile prevăzute la alin. (1) se realizează potrivit procedurii stabilite prin regulament”.
La o simplă analiză a textului legal rezultă următoarele consecinţe:
– NUMAI Poliţia Rutieră poate dispune ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar;
– RIDICAREA şi depozitarea vehiculelor se realizează de administraţiile locale (în principal)
– Contravaloarea cheltuielilor cu ridicarea se suportă de deţinător;
– Ridicarea vehiculelor se realizează după o procedură stabilită prin REGULAMENT.
Unde apar problemele??
Procedura ridicării şi depozitării vehiculelor în oraşul Tg. Mureş este realizată de SC. Salubriserv SA. Trebuie menţionat că ridicarea vehiculelor nu trebuie realizată în nume propriu de aceste firme ci numai în numele autorităţii. De asemenea, firmele private nu pot percepe taxe în nume propriu pentru serviciile de ridicare şi depozitare, pentru că între deţinătorul autovehiculului şi firmă nu există relaţii contractuale. Deţinătorul, are potrivit legii, obligaţia de plată faţă de autoritatea publică. Hotărârea de Consiliu local Tg. Mureş nr. 241 din 2007 stabileşte la art.5 lit. o că „plata contravalorii prestaţiei se poate face în numerar la casieria prestatorului sau ordin de plată în contul deschis de prestator” prevedere care contravine principiilor de drept şi prevederilor legale. În acest cadru, care este temeiul juridic în baza căruia firmele prevăd taxe de depozitare şi ridicare? Firmele invocă existenţa unui Regulament adoptat de autoritatea locală prin act administrativ. Dar aceste Regulamente sunt ilegale pentru că ele contravin prevederilor OUG 195/2002. Art. 64 alin. 3 din OUG 195/2002 dispune ca procedura după care se face ridicarea vehiculelor în astfel de situaţii va fi prevăzută prin Regulament. Însă, în înţelesul OUG 195/2002, noţiunea de regulament are o definiţie precisa. Conform art.124 alin. 2 din OUG 195/2002, se prevede ca „în termen de 30 de zile de la data publicării, Ministerul Administraţiei si Internelor va elabora regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.”
Astfel, acest regulament nu este orice act de aplicare a ordonanţei, ci un act aprobat prin Hotărâre de Guvern. În momentul de faţă, în vigoare este Hotărârea de Guvern nr. 1391/2006 care, însă, nu dispune în ce priveşte procedura de ridicare a autovehiculelor. Faptul ca până în acest moment Guvernul nu a reglementat aceasta procedura, aceasta nu înseamnă că autorităţile publice locale sunt îndreptăţite sa procedeze la adoptarea unui astfel de regulament (de altfel, cate unul pentru fiecare autoritate locala în parte în funcţie de tot felul de interese particulare), depăşindu-şi în mod vădit atribuţiile, intrând intr-un domeniu unde competenţa de reglementare aparţine exclusiv Guvernului României. Aceste acte normative adoptate de consiliile locale sunt nule, fiind adoptate cu depăşirea atribuţiilor consiliilor locale. În plus, ele sunt nule si din perspectiva faptului ca acorda dreptul de a proceda la ridicarea si depozitarea vehiculelor unor persoane private, ceea ce contravine OUG 195/2002.

2. Ilegalitatea Hotărârii de Consiliu local.
Hotărârea de Consiliu Local nr. 241 din 05.07.2007 contravine prevederilor legale în materie fiind criticabilă în special în privinţa instituirii măsurilor contravenţionale complementare ale blocării roţilor autovehiculelor şi ale ridicării sau mutării acestora pe alte amplasamente. În prezent astfel de măsuri pot fi stabilite în raport de dispoziţiile art. 5, alin. (4) din O.G. 2/2001, care statuează că: sancţiuni contravenţionale complementare nu pot fi instituie decât prin „legi speciale”, iar nicidecum prin hotărâri de consiliu local, care sunt acte juridice secundum legem
– Hotărârea de Consiliu Local instituie o procedură paralelă de ridicare a autovehiculelor, în condiţiile în care competenţa de reglementare a unei asemenea problematici aparţine Guvernului, în raport de art. 64, alin. (3) din O.U.G. 195/2002 care prevede faptul că „ridicarea vehiculelor dispusă de poliţia rutieră în condiţiile prevăzute la alin. (1) se realizează potrivit procedurii stabilite prin regulament”
– H.C.L. 241/2007 oferă competenţa dispunerii unor astfel de măsuri contravenţionale complementare de către ofiţerii şi subofiţerii de Poliţie rutieră sau de către „împuterniciţii Primarului (art.10); or, în raport de art. 64, alin. (1) din O.U.G. 195/2002, competenţa dispunerii măsurii ridicării autovehiculelor aparţine „poliţiei rutiere”. În practică o astfel de măsură este luată de reprezentanţii Poliţiei Locale în temeiul Legii nr. 155 din 2010, aspect ce denotă faptul că Regulamentul din 2007 nu este în conformitate cu legislaţia actuală.
3. Practica judecătorească
La nivelul instanţelor naţionale s-a conturat o practică internă ce urmăreşte anularea unor astfel de hotărâri de Consiliu Local prin care s-a adoptat o procedură de ridicare şi depozitare a vehiculelor staţionate neregulamentar, pentru argumente similare cu cele prezentate. Punctul central al acestor hotărâri judecătoreşti este reprezentat de faptul că prin noţiunea de regulament prevăzută de O.U.G. 195-2002 se înţelege actul adoptat de Guvern prin Hotărâre, aplicabil la nivelul întregului teritoriu şi nu Regulamente aprobate prin Hotărâri de Consiliu Local în diverse variante şi forme. Raţiunea adoptării unui singur regulament rezidă din previzibilitatea şi cunoaşterea acestuia de către cetăţeni, astfel încât să nu existe surpriza aplicării unui Regulament la Tg. Mureş, a altui Regulament la Craiova, etc.

4. Jurisprudenţa CEDO
În cauza J.-J. B.G. şi M.-J. G.M. c. Spaniei au fost aduse în discuţie aspecte de legalitate ce coincid în mare măsură cu argumentele expuse mai sus. Astfel , s-a constatat că principiul legalităţii incriminării şi a pedepsei impune un standard pentru a califica drept „lege” în sensul Convenţiei o normă juridică, respectiv de a îndeplini condiţiile de accesibilitate şi previzibilitate. Trebuie să fie enunţată cu suficientă precizie pentru a permite tuturor să prevadă posibilele consecinţele care pot rezulta dintr-un act sau omisiune ( A se vedea în acelaşi sens Müller şi alţii c. Elveţiei, hotărârea din 24 mai 1988, nr. 10737/84, par. 29 şi Kokkinakis c. Greciei, hotărârea din 25 mai 1993, nr. 14307/88, par. 40). Curtea a afirmat, altfel spus, că o măsură de o astfel de gravitate trebui să fie cunoscută de toţi destinatarii tocmai pentru a fi respectată. Ne întrebăm cum poate un cetăţean din Constanţa, aflat în tranzit prin Tg. Mureş să cunoască prevederile din HCL 241/2007.
Este măsura instituită prin Regulamentul local previzibilă şi accesibilă??

5. Stadiul actual al actelor administrative locale în materie.
În prezent este în vigoare Hotărârea nr. 75 din 26 aprilie 2012 privind prelungirea contractului de concesionare nr. 485/18.12.2007 referitoare la activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor fără stăpân sau abandonate aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Tg. Mureş precum şi concesionarea serviciului de ridicare, transport, depozitare şi eliberarea vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor fără stăpân sau abandonate aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Tg. Mureş. În art. 2 al acestei Hotărâri se recunoaşte practic „caducitatea” Hotărârii de Consiliu Local nr. 241 din 2007 prin care s-a aprobat Regulamentul de ridicare, transport, depozitare şi eliberare…. Practic art. 2 stabileşte că „…în şedinţa următoare să fie aprobate modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 241/2007…” .
Chiar dacă această prevedere a fost adoptată în aprilie 2012 nici până în prezent (decembrie 2012) nu a fost adoptat un alt Regulament de ridicare, transport, depozitare, şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public al municipiului Tg. Mureş, a Caietului de sarcini şi Comisia de licitaţii.
Anexe: Decizia Curţii de Apel Cluj nr. 4829 din 18 noiembrie 2011 prin care s-a dispus anularea art.4 şi anexele 1-5 din HCL Cluj Napoca 149-2009 prin care s-a stabilit ridicarea şi depozitarea vehiculelor; Decizia nr. 1977 pronunţată în dos. nr. 9809/63/2010 în şedinţă publică la data de 31.05.2011 Curtea de Apel Craiova prin care s-a dispus anularea Hotărârii de Consiliu Local nr. 219 din 2005 publicată pe http://www.juridice.ro .

În temeiul art. 61 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,
Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________
3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

ROMÂNIA PROIECT
JUDEŢUL MUREŞ
Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş

HOTĂRÂREA nr.______
din ____________ 2012

cu privire la abrogarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 241 din 05 iulie 2007 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 305/30.11.2005 şi aprobarea noului Regulament de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor abandonate pe domeniul public din municipiul Tîrgu-Mureş, a Caietului de sarcini şi Comisia de licitaţie

Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,
Văzând Expunerea de motive nr.________ din __________ iniţiată de consilierii locali Sabău-Pop Olimpiu, Brişcaru Cornel, Loghin Lucian, cu privire cu privire la abrogarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 241 din 05 iulie 2007 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 305/30.11.2005 şi aprobarea noului Regulament de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor abandonate pe domeniul public din municipiul Tîrgu-Mureş, a Caietului de sarcini şi Comisia de licitaţie
Având în vedere prevederile O.U.G. 195/2012 privind circulaţia pe drumurile publice, H.G. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002;
Ţinând cont de prevederile art. 64 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
În temeiul art. 36 alin. 1, art. 45 alin. 1, şi art. 115 alin. 1 lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală,

Hotărăşte:

Art.1. Se abrogă Hotărârea de Consiliu Local nr. 241 din 05 iulie 2007 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 305/30.11.2005 şi aprobarea noului Regulament de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor abandonate pe domeniul public din municipiul Tîrgu Mureş, a Caietului de sarcini şi Comisia de licitaţie
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Tg. Mureş şi serviciile abilitate din cadrul Municipiului Tîrgu Mureş.

Viza de legalitate
Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş
jrs. Maria Cioban
_____________________