• Blog dedicat acestor barbari care ne conduc…

  ...şi care şi-ar dori ca nouă tuturor să ne fie teamă. Să spunem ce credem în şoaptă sau deloc. Să credem permanent că ei sunt cei ce ne decid soarta în bine sau în rău, după bunul lor plac.

  Să acceptăm că pot intra cu bocancii în vieţile noastre, în casele noastre, în familiile noastre.

  Şi-ar dori să ne fie frică de ei, de familiile lor, de ciracii din jurul lor. Le-ar plăcea să ne ştie tăcuţi şi înspăimântaţi că undeva, într-un anume moment, atunci când ei doresc, ne pot scoate din locurile în care am decis să trăim în linişte, demni şi respectaţi.

  Ne fură banii, ne bat, ne jignesc, ne umilesc în văzul prietenilor, copiilor, mamelor şi fraţilor noştri. Pentru că lor li se cuvine tot. Şi nu li se poate întâmpla nimic.

  Ei sunt puterea. Sunt miezul vieţilor noastre. Sunt acel ceva care ne poate murdări viaţa, pentru că aşa doresc ei.

  Vor să ne ştie murdari, corupţi şi controlabili. Dacă nu suntem aşa se pot ocupa ei de acest lucru. Altfel nu le suntem de folos. Dacă nu îşi pun mâinile murdare pe vieţile noastre, nu contăm pentru ei.

  Hainele curate, fără urma falangelor lor pe ele nu sunt demne de purtat de către noi. În faţa lor. Le suntem inutili şi de neluat în seamă, pentru că aşa vor ei. Altfel, ne aruncă în mulţime şi ne uită. Aşa murdăriţi şi ponegriţi fără ca ei să fie nevoiti să platească vreun minut. Pentru că lor li se cuvine tot. Iar nouă, celorlalţi, nimic.

  Poate că ar trebui să nu ne mai fie teamă. Poate că ar trebui să nu ne mai fie ruşine cu noi aşa cum suntem. Fără urme de mizerie pe noi. Fără a dori ca ei sa ne ştie controlabili şi atunci utili. Fără a ne împuţi doar că să le dăm lor satisfacţie.

  Sau, cine ştie. Poate vrem să le plăcem lor.
  Acestor barbari care ne conduc...

  Cornel BRIŞCARU

 • Reclame

Proiect supus dezbaterii publice, referitor la stabilirea regimului de deţinere a câinilor de companie şi accesul acestora pe unele zone publice (parcuri special amenajate)

Expunere de motive
cu privire la stabilirea regimului de deţinere a câinilor de companie şi accesul acestora pe unele zone publice (parcuri special amenajate)

O problemă care preocupă cetăţenii oraşului Tg. Mureş este reprezentată de efectele secundare ce derivă din creşterea animalelor de companie fără a exista un cadru legislativ generalizat.
Legea administraţiei publice locale prevede in mod expres printre atribuţiile consiliului local si acelea ce au in vedere asigurarea ordinii publice si protecţia mediului înconjurător. Un aspect de actualitate, ce vizează asigurarea creşterii calităţii vieţii, îl reprezintă problema câinilor de companie.
La nivelul municipiului Tg. Mureş o parte din cetăţeni se confruntă cu problema câinilor de companie care deşi nu fac parte din categoria câinilor periculoşi şi agresivi sunt lăsaţi să se deplaseze liber, existând pericolul să atace trecătorii. De asemenea o problemă deosebită este reprezentată de lipsa de supraveghere corespunzătoare a acestor animale de companie, astfel încât acestea îşi fac nevoile fiziologice în parcuri, pe stradă, pe trotuare, pe spaţiile verzi etc., chiar dacă la nivelul oraşului Tg. Mureş este reglementată obligaţia deţinătorilor de animale de a curăţa locul afectat de murdărie (art.13 lit.g din HCL nr. 20 din 2008 referitoare la stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă şi înfrumuseţarea municipiului Tg. Mureş astfel cum a fost modificată prin HCL nr. 265 din 29 iulie 2010).
Prezenta propunere nu îşi propune sancţionarea deţinătorilor de animale de companie ci doar să asigure cadrul legal în vederea exercitării unor drepturi ale deţinătorilor de animale de companie. Astfel înfiinţarea unor amplasamente special destinate plimbării şi recreerii animalelor de companie într-un cadru natural adecvat cu asigurarea resurselor de curăţenie a murdăriei provocate de aceste animale, reprezintă un prim pas spre normalitate şi bună convieţuire între mureşeni deţinători sau iubitori de animale. Zonele amenajate în acest moment pe raza municipiului, cu această destinaţie, considerăm sunt „veritabile ţarcuri” departe de standardele europene.
Cadrul legal actual
Atât la nivel naţional cât şi la nivel local problematica supusă reglementării are o bază legală:
– Legea nr. 205 / 26.05.2004. – privind protecţia animalelor;
– Legea nr. 9 / 11.01.2008. – pentru modificarea şi completarea Legii 205 / 26.05.2004. privind protecţia animalelor
– Legea nr. 60 / 24.03.2004 – privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003;
– H.G. nr. 984 / 25.08.2005. – privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţa de urgenţă nr. 155 / 21.01.2001. – privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
– Lege nr. 227 / 23.04.2002. – privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155 / 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
– Lege nr. 391 din 30.10.2006 – pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155 / 2001privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
– Ordonanţa de urgenţă nr. 55/30.04.2002. – privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi
– Lege nr. 60 /11.03.2003. – pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 55 /2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi
– HCL 224/2002 – privind modificarea si completarea Hotărârii nr. 133/2001 referitoare la stabilirea unor masuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igiena si înfrumuseţarea municipiului Tirgu Mureş.
– HCL nr. 20 din 7 februarie 2008 modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 224/28.11.2002 referitoare la stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri,păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igiena şi înfrumuseţarea municipiului Tîrgu Mureş;
– HCL 265 din 29 iulie 2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 20/07.02.2008 referitoare la stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igiena şi înfrumuseţarea municipiului Tîrgu Mureş.

În temeiul art. 61 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,
Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________
2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.
Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.
Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.
Preşedinte Secretar
_____________________
_______________________
ROMÂNIA PROIECT
JUDEŢUL MUREŞ
Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş

HOTĂRÂREA nr.______
din ____________ 2013
cu privire la stabilirea regimului de deţinere a câinilor de companie şi accesul acestora pe unele zone publice (parcuri special amenajate)

Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,
Văzând Expunerea de motive nr.____________ din __________ iniţiată de consilierii locali Sabău-Pop Olimpiu, Brişcaru Cornel, Loghin Lucian Mircea, cu privire la cu privire la stabilirea regimului de deţinere a câinilor de companie şi accesul acestora pe unele zone publice (parcuri special amenajate)
Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
Ţinând cont de prevederile O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi aprobată prin Legea nr. 60 din 2003;
În temeiul art.36 alin.6 lit.”a” pct.7 si 9 din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală,

Hotărăşte:
Art.1. Se aprobă amenajarea unor spaţii îngrădite situate pe raza municipiului Tg.Mureş destinate plimbării animalelor de companie (parcuri câini). Locurile vor fi amenajate (se vor crea spaţii de depozitare mănuşi, pungi, lopăţică, mătură, coşuri de gunoi, mobilier urban destinat căinilor şi confortului cetăţenilor) prin grija Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Tg. Mureş şi vor fi delimitate cu garduri.
Art.2. De la data amenajării parcurilor proprietarii sau deţinătorii animalelor sunt obligaţi să colecteze şi să cureţe dejecţiile animalelor din locurile publice prevăzute de art.1.
Art.3. Eliberarea animalelor din lesă este permisă numai în spaţiul special amenajat şi inscripţionat („parc pentru câini”).
Art. 4
(1) Constituie contravenţie, dacă faptele nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:
– eliberarea din lesă a animalelor pe alte spatii decât cele amenajate special pentru acestea cu amendă cuprinsă intre 250-500 lei;
– nestrângerea dejecţiilor provenite de la animalele de companie în materiale de colectare puse la dispoziţie de primărie cu amenda cuprinsa intre 200 si 400 lei ca sancţiune principala şi 50 lei reprezentând tariful de curăţenie ca sancţiune complementară;
(2) Contravenientul poate achita jumătate din cuantumul amenzii, dacă face această plată în 48 ore de la data comunicării procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
Art.5 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de primar sau personalul împuternicit de acesta, poliţia locală.
Art.6 După adoptarea prezentei hotărâri se va asigura pe o perioadă de 90 de zile dezbatere publică reală cu privire la stabilirea locaţiilor în care se vor înfiinţa aceste parcuri pentru câini precum şi a mobilierului urban cu care se vor dota respectivele spaţii. Dezbaterea publică va fi coordonată de iniţiatorii prezentului proiect, iar executivul va pune la dispoziţie iniţiatorilor toate mijloacele tehnice şi financiare necesare acestei dezbateri publice.
Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează Primarul municipiului Tg.Mureş şi serviciile abilitate din cadrul Municipiului Tg. Mureş.

Iniţiatori:
CONSILIERI LOCALI

SABĂU-POP OLIMPIU_______________________
BRIŞCARU CORNEL ____________________
LOGHIN LUCIAN MIRCEA_____________________

Viza de legalitate
Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş
jrs. Maria Cioban
_____________________

Reclame

Stadionul ASA Tirgu Mureş. Lucrări ilegale sau ce?!

IMG_2814

IMG_2816

IMG_2818

IMG_2819

IMG_2820

Incă o scrisoare, a unor cetăţeni din municipiul Tirgu Mureş.
Referitoare tot la ilegalităţi. Bineinţeles.
Nepublicată in presa locală.
Astăzi.
Nici maine?
Public aici, in atenţia tuturor celor interesaţi.
Instituţii publice cu atribuţii de control şi sancţionare.
Inclusiv.
Dacă ele mai există in judeţul Mureş.

Stimaţi
Consilieri locali

Grupul local de acţiune „Târgumureşenii neaserviţi” vă semnalează un nou abuz al domnului Dorin Florea şi vătafului său Maior Claudiu, persoane care, din ce în ce mai mult, consideră oraşul nostru curtea lor privată, în care pot să facă ce vor, fără cel mai mic respect sau consideraţie faţă de lege sau locuitorii acestui oraş.
Fără nici o bază legală, în data de 09.03.2013, au început lucrările de reamenajare a Parcului Sportiv Municipal, unde municipalitatea va organiza ediţia 2013 a Zilelor Târgumureşene.
Lucrările de reamenajare sunt realizate bineînţeles de către Energoplus (nu ştim de cine este condusă oficial această firmă dar, neoficial toată lumea – cu excepţia celor care ar trebui să ia măsuri – ştie că e a lui Maior Claudiu).
Până aici, aparent, nu există nici o problemă, numai că aceste lucrări au fost începute şi în prezent sunt derulate fără ca primăria să fi încheiat contracte de lucrări cu societăţile comerciale amintite şi fără să deţină o autorizaţie de demolare, un studiu de fezabilitate (SF), un proiect tehnic (PT), un Plan Urbanistic Zonal (PUZ), un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) şi o autorizaţie de construire (AC), în care să fie evidenţiate tipurile de lucrări ce vor fi executate. Un simplu cetăţean al urbei, pentru a-şi efectua o modificare cât de mică la locuinţă, are nevoie de aproape toate documentele menţionate (chiar printre noi există un cetăţean sancţionat contravenţional pentru că nu a avut autorizaţie de construire), iar ditamai primăria, pentru lucrări de o asemenea anvergură, face şi desface după singura lege a cuplului Florea-Maior, adică „legea abuzului şi a bunului plac”.
Acest lucru se poate vedea cu ochiul liber şi în articolele de presă, care, în data de 05.04.2013, relatau că o comisie de lucru alcătuită din viceprimarul Ciotlăuş Ionela şi consilierii locali Maior Claudiu, Peti Andras şi Benedek Istvan au efectuat o vizită de lucru la şantierul de la Parcul Sportiv Municipal. Însăşi doamna Szekereş Iolanda, arhitect în cadrul firmei Arching din Tg. Mureş (firmă care a fost contractată pentru a întocmi documentaţia de avizare SF+PT a lucrărilor), a recunoscut cu ocazia acestei vizite că la acea dată proiectarea urma să mai dureze cel puţin o lună.
Acest fapt nu arată altceva decât că nu există documentaţie tehnică şi autorizaţii pentru realizarea lucrărilor, deci, în acest moment, lucrările se execută ilegal. Care este acoperirea legală a lucrărilor realizate de cele trei firme???
Lucrările ce vor fi executate constau, între altele, în repararea/refacerea reţelei stradale (reţea pietonală), refacerea iluminatului public, reabilitarea tribunelor, vestiarelor şi a pistei de atletism ale fostului stadion, lucrări pentru care, după umila noastră părere, este nevoie şi de avizul Inspectoratului de Stat în Construcţii.
Ne-am gândit că este nu doar bine, ci chiar obligatoriu, să cunoaşteţi toate aceste aspecte înainte de momentul în care veţi fi puşi în faţa faptului împlinit, adică a deciziei de a vota proiectul de reabilitare.
În speranţa rezolvării situaţiei în favoarea cetăţenilor acestui oraş şi protejării intereselor comunităţii împotriva acţiunilor mercantile ale tandemului Florea-Maior, vă mulţumim şi vă asigurăm de buna noastră credinţă, cu precizarea că, prin contribuţia fiecărui membru al grupului nostru de acţiune, ne-am dat silinţa să fim utili acelor reprezentanţi ai comunităţii – adică dumneavoastră – care simţim că ne reprezintă cu adevărat şi în mod onest.

Târgumureşenii neaserviţi

P.S. Vă transmitem şi un set de fotografii care dovedesc cele susţinute de noi în rândurile de mai sus.

IMG_2823

IMG_2824

IMG_2825

IMG_2832

Gunoaiele din Tirgu Mureş. Legal sau ce?

Am primit, de la un cetăţean, o scrisorică.
Şi, păstrand bunul meu obicei, o public aici, pentru ca toţi cei interesaţi să o poată lectura.
Inclusiv reprezentanţii autorităţilor statului. Care mai ştiu pentru ce sunt plătiţi.
O public chiar dacă iarăşi, nişte imbecili cu iz penal, vor scrie mizerii despre mine, sau alţii, pe bani publici, in perioada care urmează.
Pentru că „imi permit” să dau publicităţii astfel de scrisori.
Dar asta este, imi asum şi merg mai departe.
Şi eu.
Pentru că trebuie să se facă dreptate!
Doar acesta a fost motivul pentru care şi eu, alături de alte mii de oameni, in miez de iarna, la minus 20 de grade celsius, am inţeles să ieşim in stradă, să protestăm.
Pentru a inlătura o putere abuzivă.
Alta dintre ele.
„Stimaţi domni consilieri, v-am felicitat şi pe bloguri pentru activitatea pe care aţi avut-o în comisia de verificare a contractelor primăriei şi vă admir pentru curajul de care daţi dovadă făcând publice aceste lucruri.
Îmi permit să vă ofer câteva detalii legate de contractul de salubritate din documentele care mi-au trecut prin mână, le cunosc foarte bine şi care poate vă vor fi de folos, şi dvs. şi nouă, tuturor!
Vroiam să vă urmez exemplul şi să le fac şi eu publice prin blogurile dumneavoastră, dar m-am gândit că poate e mai bine să le ştiţi dvs. înainte şi să decideţi dacă doriţi să le publicaţi sau nu. Personal cred că raportul dvs., poate completat cu datele pe care vi le pun la dispoziţie, trebuie să ajungă şi la DNA (poate şi la Bucureşti, că aici …) ori la Guvernul României.

Să ştiţi că reprezentanţii primăriei acceptă la plată situaţii de lucrări depuse de Salubriserv neconforme cu realitatea (care conţin activităţi/materiale cu mult peste ceea ce s-a prestat/utilizat, ori care nu au fost prestate deloc), astfel încât sume mari de bani sunt încasate de Ţerbea fără a face nimic în schimb.
Ştiţi cum se procedează, de fapt? Oamenii lui Maior din primărie şi cei da la firmă se înţeleg mai întâi asupra sumei lunare pe care Salubriserv o poate factura către primărie. Apoi aranjează situaţiile de lucrări, de cele mai multe ori mărind fără o justificare reală rapoartele zilnice de lucru, astfel încât suma stabilită să poată fi facturată în totalitate.
Potrivit valorilor privind tipurile şi cantităţile de lucrări de salubrizare (stabilite de primărie şi Salubriserv în Anexa 1 la contractul nr. 5/2008), calculul arată că suma maximă ce poate fi facturată/încasată de Salubriserv de la Primăria Tg. Mureş pentru activitatea de salubrizare pe timp de vară este de aproximativ 730.000 lei/lună, iar pe timp de iarnă este de 370.000 lei/lună, cu condiţia ca aceste lucrări să fie executate în totalitate, pe care de altfel le-aţi găsit şi dumneavoastră.
Dar trebuie să ştiţi că au fost înaintate spre plată şi achitate, în aceşti 5 ani de contract, sume cu mult mai mari, între 1.100.000 lei şi 1.650.000 lei (iunie 2010). Pe perioada de vară, având în vedere că funcţionează şi utilajele de spălat şi măturat mecanic, Salubriserv încasează de la primărie aproximativ între 1.100.000 – 1.300.000 lei/lunar.
În toţi aceşti ani, au fost plătite lucrări de salubrizare la valori ce depăşesc valoarea maximă contractată, în condiţiile în care Ţerbea a redus mereu cheltuielile Salubriserv (reduceri de personal, utilaje, cote de carburant şi, implicit a volumului de lucrări executate), care duc, fără discuţie, la imposibilitatea realizării activităţilor de salubrizare la parametrii minimali de cantitate şi calitate prevăzuţi în contract.
Salubriserv trebuia să îşi dimensioneze structura de personal, parcul de autospeciale, utilaje şi echipamente, pentru a executa lucrările de salubrizare conform obligaţiilor asumate, raportat la volumul de lucrări (măturat mecanic, măturat manual, stropit mecanic, stropit cu furtunul) prevăzut în Anexa 1 la contract.
În 2008, Secţia Curăţenie Căi Publice din cadrul Salubriserv avea cca. 250 de angajaţi. După mai multe disponibilizări, la sfârşitul anului 2010, au mai rămas aproximativ 120 de angajaţi. Tot aşa şi cu maşinile: numărul autospecialelor a scăzut foarte mult (în 2008 şi 2009 Secţia avea 32 de utilaje, din care unele lucrau în două sau trei schimburi – autospeciale de spălat mecanic, măturat mecanic, ifroane şi autocaminoane pentru transportul deşeurilor stradale, în timp ce în prezent mai funcţionează cam 17 utilaje).
Cota de motorină care era repartizată fiecărei autospeciale de măturat şi spălat mecanic a fost de 70 de litri/zi, iar consumul de motorină de 14 litri/autospecială/oră de măturat mecanic şi 8-10 litri/autospecială/oră de spălat mecanic. Astfel, cei 70 de litri la un consum de 14litri/oră ajung doar pentru 5 ore de funcţionare din cele 8 ore zilnice de muncă. Un calcul simplu arată că cantitatea de motorină repartizată nu acoperă efectuarea în totalitate a rapoartelor de lucru repartizate.
Rapoartele de mecanizat sunt supradimensionate, ele au între 26 şi 35 de străzi, din care fizic nu pot fi efectuate numai 1/3 în timpul normal de lucru, de 8 ore (în ani precedenţi, pe 10 rapoarte de mecanizat erau repartizate 14 autospeciale).
Din 2010, cota de motorină repartizată fiecărei autospeciale s-a diminuat simţitor, până la aproximativ 20 litri/zi/autospecială, cantitate care ajunge pentru realizarea lucrărilor specifice pe maxim 3 străzi/zi.
Pentru a muşamaliza valoarea reală a prestaţiilor realizate, Salubriservul nu au mai întocmit foi de parcurs (deşi în lege se spune că acestea au regim special şi trebuie păstrate 5 ani), iar pentru alimentarea cu motorină a autospecialelor s-au utilizat 2 carduri de consum, ca să nu existe o evidenţă clară a cantităţii alimentate de fiecare utilaj în parte.
În 2008 – 2010 au fost înregistrate în mod frecvent situaţii de lucrări facturate de Salubriserv şi achitate de Primăria Tg. Mureş, în contul unor prestaţii neexecutate în realitate.
De exemplu, în luna iunie 2010, în condiţiile în care la nivelul municipiului Tg. Mureş s-au înregistrat atenţionări cu cod galben de ploi abundente (cu cantităţi de apă ce au depăşit 25-30 l/mp şi izolat 50 l/mp), o parte din lucrările de salubrizare – spălatul mecanic, stropitul mecanic, stropitul cu furtunul şi măturatul mecanic – nu au fost executate.
Totuşi, lucrările facturate de Salubriserv şi plătite de Primăria Tg. Mureş pentru această lună au înregistrat, paradoxal, atât valori supradimensionate (măturat mecanic – 10.033.552 mp, în valoare de 179.098,92 lei; spălat mecanic – 9.931.372 mp, în valoare de 165.456,66 lei; stropit mecanic – 698.642 mp, în valoare de 4.572,61 lei; spălat cu furtunul – 2.673.874 mp, în valoare de 70.002,03 lei – suma totală plătită de primărie pentru aceste activităţi a fost de 419.130,22 lei), cât şi plăţi neconcordante cu starea de fapt (Salubriserv a emis o factură în valoare de 411.978,14 lei, reprezentând lucrări supraevaluate de degajare şi decolmatare impuse de intemperii. Situaţia de lucrări prevedea plata pentru transportul a 1.584 tone de deşeuri stradale, 396 ore – chirie utilaj şi 3168 ore – personal de deservire, deşi plata personalului de deservire este inclusă în preţul transportului deşeurilor stradale).
Spre comparaţie, conform Situaţiei de lucrări privind „lucrările de salubrizare în perioada 01.07.2010 – 31.07.2010”, suma facturată şi plătită pentru luna iulie 2010 a fost de 1.125.393,43 lei, din care ponderea cea mai mare o au lucrările mecanizate – măturat, spălat, stropit mecanic şi stropit cu furtunul – 414.079,72 lei.
În situaţie au fost incluse cantităţi de lucrări majorate în mod artificial, astfel: curăţat rigole – 30.920 mp, personal de deservire: 6480 de ore, dar şi cantităţi mult mai mari decât cele efectiv realizate de alte servicii: transport deşeuri stradale – 1.966,8 tone, chirie utilaj – 1.152 de ore. Valoarea totală a acestor lucrări a fost de 302.962,35 lei. Totodată, Salubriserv a emis o factură în valoare de 62.694,40 lei ce include lucrări suplimentare neexecutate de salubrizare pe strada Insulei din Tg. Mureş în perioada 09.07. – 25.07.2010 (transportul a 400 de tone deşeuri stradale, 136 ore – chirie utilaj şi 2.340 ore – personal de deservire, în condiţiile în care, după cum am mai precizat, în preţul transportului deşeurilor stradale, este inclusă şi plata personalului de deservire).
Această factură a fost emisă pentru lucrările efectuate la stadionul Trans – Sil, utilizat de Fotbal Club Municipal Tg. Mureş, şi plătită din banii tuturor, deşi ele trebuiau să fie achitate de beneficiarul prestaţiilor, în speţă clubul de fotbal patronat bineînţeles de Claudiu Maior.
Plata din bugetul local către Salubriserv a unor sume necuvenite (conform obligaţiilor asumate de Primăria Tg. Mureş) se face constant, începând cu luna martie 2008, de când în situaţiile de lucrări s-au inclus, iar angajaţii Primăriei Tg. Mureş au acceptat la ordinul lui Maior, ca plata integrală a personalului de deservire la activităţile de salubrizare să se facă lunar, deşi, conform contractului de delegare a gestiunii, activităţile acestora sunt plătite doar când personalul este utilizat în cadrul activităţilor de deszăpezire la autospecialele care nu sunt prevăzute cu sistem de împrăştiere a materialului antiderapant.
Plata personalului de deservire în cazul lucrărilor de salubrizare este inclusă în articolul „Transport deşeuri stradale” din situaţiile de lucrări, aşa că personalul de deservire se plăteşte de două ori. Articolul „Chirie utilaj” din situaţiile lunare de lucrări, prin care se face plata încărcătoarelor frontale participante la activitatea de salubrizare, nu este prevăzut în Anexa 4 a contractului.
Dacă sunteţi interesaţi, citiţi adresa Salubriserv nr. 452/12.02.2009 către Primăria Tg. Mureş, prin care aceasta solicită aprobarea ajustării tarifelor practicate pentru activitatea de salubrizare a municipiului. Veţi putea constata că la pag. 4 sunt enumerate în tabelul nr. 2 activităţile de salubrizare stradală, conform contractului, unde nu se regăsesc cele două articole (plata deservenţi şi chirie utilaj), iar în tabelul de la pag. 6, care cuprinde cantităţile totale de lucrări efectuate în anul 2008, cele două articole se regăsesc la pct. 11 şi 12, pentru care primăria a achitat nejustificat (poate ilegal) suma de 844.896 lei (fără TVA), respectiv 1.168.830 lei (fără TVA). Din asta rezultă clar cca. 2.000.000 lei/an prejudiciu. Ce spuneţi?
În situaţiile de lucrări sunt trecute în fals sute de ore de chirie utilaj, cu toate că cea mai mare parte a acestor utilaje funcţionează numai câteva ore pe zi sau deloc (de ex. în 2011: din cele 7 încărcătoare frontale pe care le deţine Salubriserv funcţionau doar 2, 4 autospeciale pentru transportul sacilor de deşeuri menajere rezultate în urma curăţeniei zilnice şi 2 autobasculante de 10 tone pentru transportul crengilor şi al altor deşeuri nemenajere).
Potrivit situaţiilor de lucrări decontate, începând cu luna martie 2008, pentru activităţile de salubrizare, Salubriserv a încasat următoarele sume: martie 2008 – 762.005,33 lei, aprilie 2008 – 869.749,39 lei, mai 2008 – 1.193.105,70 lei, iunie 2008 – 1.211.235,84 lei, iulie 2008 – 1.231.986,18 lei, august 2008 – 1.247.975,49 lei, septembrie 2008 – 1.304.499,39 lei, octombrie 2008 – 1.017.375,84 lei, noiembrie 2008 – 823.877,85 lei, decembrie 2008 – 668.100,29 lei. În 2009, Salubriserv a încasat următoarele sume pentru activitatea de salubrizare: ianuarie 2009 – 636.555,56 lei, februarie 2009 – 582.959.61 lei, martie 2009 – 683.997,70 lei, aprilie 2009 – 835.818,04 lei, mai 2009 – 1.158.136,13 lei, iunie 2009 – 1.137.460,57 lei, iulie 2009 – 1.125.393, 43 lei, august 2009 lei – 1.103.548,98 lei, septembrie 2009 – 826.986,69 lei, octombrie 2009 – 738.136,69 lei, noiembrie 2009 – 438.455,27 lei.
Dacă se compară suma efectiv încasată (8.837.933,16 lei) de Salubriserv la suma maximă (5.821.006,40 lei) ce putea fi încasată pe perioada de vară 2008 (1 martie – 31 octombrie), rezultă un prejudiciu la bugetul local de 3.016.926,76 lei, iar pentru perioada de vară 2009 – 1.788.471,83 lei. Având în vedere aceste cifre, se înţelege faptul că în aceşti cinci ani de contract se poate ajunge undeva la aproximativ 40%-50% prejudiciu la bugetul local pentru total activităţi decontate şi nerealizate.
La fel, situaţiile de lucrări întocmite de Salubriserv pentru „Curăţenia de toamnă 2010” nu au fost reale, dar sumele aferente prestaţiilor consemnate în documentele de lucru au fost aprobate spre decontare.
Personalul alocat pentru efectuarea acestor lucrări a fost subdimensionat la 8 persoane, 6 utilaje (2 ifroane şi 4 autobasculante), împărţite în 2 echipe, a căror activitate a constat în ridicarea deşeurilor depuse de locuitorii oraşului în faţa locuinţelor individuale sau la containerele asociaţiilor de proprietari. Printre activităţile introduse fictiv în situaţiile de lucrări se regăsesc: spălat cu furtunul, spălat mecanic, măturat mecanic, măturat manual şi adunat noroi, în condiţiile în care persoanele şi utilajele care au participat la curăţenia generală de toamnă au fost pontate atât în cadrul rapoartelor zilnice de salubrizare, cât şi în rapoartele întocmite pentru „Curăţenia de toamnă 2010”, toate acestea perpetuându-se şi în anii ce au urmat.
În acelaşi registru infracţional e de semnalat că, începând din anul 2012, Salubriserv încasează o sumă fixă de la Primărie, indiferent de cantitatea lucrărilor prestate în timpul campaniilor de curăţenie de primăvară şi de toamnă, prin adoptarea de către Consiliul Local al municipiului Tg. Mureş a HCL nr. 386 din 30.11.2011 privind aprobarea nivelelor taxelor speciale pe anul 2012, administrate prin Serviciul public – Administratia domeniului public, prin care reprezentanţii municipalităţii au introdus spre aprobare, inducându-i în eroare pe consilierii locali, şi cuantumul taxei de curăţenie primăvară/toamnă – 16 lei/gospodărie/an, această taxă nefiind adoptată în prealabil de către Consiliul Local Tg. Mureş printr-o HCL (în Expunerea de motive nr. 2.441/15.11.2011, reprezentanţii Administraţiei Domeniului Public menţionează faptul că “în conformitate cu prevederile art.36, art. 45 şi art.115 alin 1 lit b. din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, consiliul local hotărăşte asupra cuantumului taxelor speciale locale, motiv pentru care venim cu propunerea ca deliberativul municipal sa aprobe reactualizarea unor taxe speciale pe anul 2012, stabilite de către Serviciul public – Administraţia Domeniului Public” – este evident faptul că pentru a actualiza o taxă specială aceasta trebuie să existe, adică să fie adoptată în prealabil de către deliberativul municipal). „

Începând cu data de 01.08.2010, conducerea societăţii de salubrizare a dispus noi măsuri de diminuare a cheltuielilor Salubriserv, prin reducerea timpului de lucru de la 8 ore/zi la 4 ore/zi (o parte din angajaţii Secţiei Curăţenie Căi Publice din cadrul Salubriserv au semnat contracte individuale de muncă cu 4 ore/zi), astfel încât operatorul de salubritate a fost şi este în imposibilitatea de a respecta prevederile art. 12, pct. 8 şi 33 din contractul nr. 5 din 15.01.2008 încheiat cu Primăria Tg. Mureş, conform cărora „concesionarul are obligaţia să efectueze serviciul public de salubrizare conform prevederilor caietului de sarcini, în condiţii de calitate şi eficienţă” şi „… îşi va dimensiona structura de personal, parcul de autospeciale, al utilajelor şi echipamentelor cu respectarea condiţiilor minime propuse prin caietul de sarcini, în funcţie de volumul de lucrări estimate, având în vedere că suprafeţele domeniului public cuprinse în programul de prestaţii să fie zilnic în stare de curăţenie, prin exercitarea tuturor activităţilor necesare, funcţie de anotimp, în scopul obţinerii şi menţinerii calităţi cerute, conform cu normele şi normativele în vigoare”.
În urma reducerii timpului de lucru la 4 ore/zi nu sunt executate lucrările de salubrizare conform rapoartelor zilnice de lucru (prevăzute în Anexa 1 la contract), iar „nerespectarea repetată a programelor de lucru în conformitate cu frecvenţele de salubrizare…duce la rezilierea de plin drept a contractului fără intervenţia instanţelor de judecată şi fără somaţie şi punerea în întârziere a concesionarului” – art. 17, pct. 7 din contract.

Raportul comisiei de verificare a activităţilor de transport local, salubritate şi parcări publice in municipiul Tirgu Mureş.

Raport 1

Raport 2

Raport 3

Raport 4

Raport 5

Raport 6

Raport 7

Raport 8

Raport 9

Raport 10

Raport 11

Raport 12

Raport 13

Raport 14

Raport 15

Raport 16

Raport 17

Raport 18

Propunere de modificare a textului Constituţiei României : să poată ocupa funcţii publice alese doar cei care au numai cetăţenia română.

Propunere privind modificarea şi completarea CAPITOLUL II, Drepturile şi libertăţile fundamentale, ARTICOLUL 37, alin 1, din Constituţia României
– referitor la dreptul de a fi ales in funcţii publice, pentru persoanele care au mai multe cetăţenii

In condiţiile in care in societatea românească a existat şi mai există o dezbatere reală şi continuă cu privire la posibilitatea ca un cetăţean, care a implinit vârsta legală prevăzută de lege şi ale cărui drepturi electorale nu au fost limitate in condiţiile legii, să poată ocupa sau nu o funcţie de demnitate publică aleasă, in condiţiile in care acesta mai are incă minim o cetăţenie decât cea română, considerăm că se impune, cu ocazia prezentei dezbateri publice iniţiată in societatea românească pentru modificarea Constituţiei României, ca acest aspect să fie clarificat in mod expres in noul text constituţional.

Propunerea de modificare şi completare a textului constituţional este in sensul ca, cei care doresc, in statul român, să ocupe o funcţie de demnitate publică aleasă, respectiv dintre acelea de consilier local, consilier judeţean, consilier regional, Guvernator, Preşedinte al Consiliului judeţean, Primar, Europarlamentar, Deputat, Senator sau Preşedinte al republicii să aibă obligatoriu, la momentul depunerii jurământului de credinţă, stabilit in condiţiile legii, NUMAI CETĂŢENIA ROMÂNĂ.
Trebuie subliniat că această propunere de reglementare avută in vedere in prezentul material este in acord cu reglementările in materie ale altor state europene sau ale SUA, care au stabilit prin legi sau prin constituţii proprii faptul că la momentul depunerii jurământului pentru ocuparea unei funcţii publice, expres determinate prin legi sau constituţii proprii, trebuie să ai doar cetăţenia statului in care ocupi o astfel de funcţie de demnitate publică, ales fiind de către cetăţenii statului in cauză.

In situaţia la care facem referire, respectiv momentul depunerii jurământului de credinţă, stabilit in condiţiile legii, pentru ocuparea funcţiilor de consilier local, consilier judeţean, consilier regional, Guvernator, Preşedinte al Consiliului judeţean, Primar, Europarlamentar, Deputat, Senator sau Preşedinte al republicii, persoanele in cauză, in funcţie de situaţia in care se află, dacă deţin una sau mai multe cetăţenii, altele decât cea română vor fi obligate :

1. Să renunţe in totalitate la cetăţeniile deţinute, altele decât cea română.
2. Să suspende, minim pe durata exercitării mandatului in funcţia publică pe care urmează să o ocupe, in condiţii stabilite prin lege, toate celelalte cetăţenii avute, altele decât cetăţenia română.

Faţă de acestea, propunem modificarea şi completarea textului constituţional, la CAPITOLUL II, Drepturile şi libertăţile fundamentale, ARTICOLUL 37, alin 1, Dreptul de a fi ales :
Text actual : (1) Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3).
Text propus : (1) Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3) şi care au numai cetăţenia român la momentul depunerii jurământului de credinţă, stabilit in condiţiile legii.
Validarea prezentei propuneri, in noul text constitutional, ar elimina pentru viitor discuţiile cu privire la loialitatea, ataşamentul şi buna credinţă a cetăţeanului român ales intr-o funcţie de demnitate publică, faţă de valorile şi regulile după care aceste funcţii trebuie exercitate in viitor, pe intreaga durată a mandatului, de către aceste persoane, numai in slujba şi interesul Statului român şi al cetăţenilor acestuia.
Prezenta propunere va fi inaintată Comisiei special constituită in vederea modificării textului Constituţiei, stabilită in condiţiile legislaţiei in vigoare, condusă de către Preşedintele Senatului României, domnul Crin ANTONESCU precum şi Prim-ministrului Guvernului României, domnul Victor PONTA.

INIŢIATORI :
Jrs. Cornel Gheorghiţă Brişcaru
Consilier local USL, Consiliul local municipal Tirgu Mureş
Dr. Dragoş Codrin Popa
Consilier judeţean USL, Consiliul judeţean Mureş

Numele proprii nu se traduc!

Deşi ilegală hotarârea privind inscripţionarea bilingvă a şcolilor din municipiul Tirgu Mureş, fără semnătura mea ca Preşedinte de şedinţă – refuzând semnarea pentru că, pe fond, hotărârea consider că este atât ilegal motivată şi adoptată fără dezbatere publică obligatorie de 30 de zile, dar şi in conţinut, in Anexă, traducerile denumirilor unităţilor de invăţământ fiind evident greşite şi neconforme cu clasificarea legală, fiind traduse inclusiv numele proprii al unor unităţi de invăţamânt din Tirgu Mureş – hotărârea a fost totuşi semnată in locul meu de 3 consilieri UDMR şi trimisă pentru viza de legalitate la Instituţia Prefectului judeţului Mureş, pentru a-i fi acordata viza.
Asteptăm reacţia Prefectului de Mureş.

hot pg 1hot pg 2hot pg 3

RAPORT DE ACTIVITATE, PERIOADA IUNIE 2012 – PREZENT.

Mandatul de consilier local, din partea USL, in Consiliul local municipal Tirgu Mureş, l-am inceput din momentul depunerii jurământului, in data de 22 iunie 2012, in urma validării rezultatului alegerilor locale din iunie 2012.
Validarea mandatului de consilier s-a statuat ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului local municipal nr. 2, din data de 22 iunie 2012.
In aceiaşi şedinţă de Consiliu local municipal, din data de 22 iunie 2012, a avut loc validarea noului Consiliu local municipal, pentru mandatul 2012-2014.
Consiliul local municipal Tirgu Mureş a fost validat, prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 3, din 22 iunie 2012, cu un număr de 23 de consilieri locali, in condiţiile OG 35 şi a Legii 215, privind administraţia publică locală, republicată. Reprezentarea politică a noului consiliu astfel constituit este următoarea : 6 consilieri USL, 7 consilieri ARD şi 10 consilieri UDMR.
Prin Hotărârea de Consiliul local nr. 8 din 2 iulie 2012 am fost validat ca membru al Comisiei juridice, pentru administraţie publică locală, protecţie socială, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte. Ulterior, in prima şedinţă de constituire a acestei comisii, am fost ales de către colegii mei preşedinte al acestei comisii, funcţie pe care o ocup şi in prezent.
Am fost desemnat de asemenea şi in cadrul altor comisii de lucru, stabilite prin hotarari ale Consiliului local, precum cea de atribuire a spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinţă, cea de atribuire a spatiilor cu destinaţie de locuinţă sau a comisiei de atribuire denumire sau schimbare de denumiri.
In şedinţa din luna decembrie 2012, a Consiliului local municipal, am fost desemnat ca membru in Consiliului de administraţie al Societăţii de administrare a pieţelor din municipiul Tirgu Mureş, societate cu capital integral de stat, aflată in subordinea şi sub autoritatea Consiliului local municipal Tirgu Mureş.
In perioada care a trecut, de la validarea mandatului de consilier local şi până in prezent, am desfăşurat, in comisii sau in plen, impreună cu ceilalţi colegi din partea USL, o serie de activităţi ce au avut ca singur scop corecta reprezentare a intereselor cetăţenilor din municipiul Tirgu Mureş care ne-au acordat mandatul in forul reprezentativ al municipiului, astfel cum am promis in campania pentru alegerile locale care a avut loc in luna iunie a anului 2012. Proiectul de comunitate prezentat de către USL in campanie fiind documentul care a stat la baza activităţilor şi acţiunilor in cadrul Consiliului local.
Astfel, aşa cum, in puncte, pe domenii de activitate, Proiectul de comunitate conţinea principii, măsuri şi termene, am incercat, in acest for, conform competenţelor stabilite de către lege pentru funcţionarea acestuia şi a membrilor săi, in scurtul interval de timp care a trecut de la validare şi până in prezent, să stabilim şi să afirmăm, in realizarea mandatului principiile care să stea la baza activităţii mele in Consiliul local municipal, după cum urmează:
1. Respectarea legalităţii actelor administrative de autoritate
2. Transparenţă decizională in adoptarea actelor administrative de autoritate
3. Utilizarea, conform legii, a finanţelor publice locale
4. Stimularea luării deciziilor administraţiei locale din municipiu de jos in sus, respectiv de la cetăţenii plătitori de impozite şi taxe către autoritate, stimulând permanent dialogul instituţional intre autoritate şi comunitate
5. Realizarea cadrului luării unor decizii care să genereze plus-valoare in serviciile publice prestate de către autoritate pentru contribuabilii din municipiu, indiferent de natura acestor servicii publice
6. Eficienţă in utilizării fondurilor publice
7. Stabilirea priorităţilor in emiterea actelor administrative de autoritate in funcţie de nevoile membrilor comunităţii tirgumureşene
8. Iniţierea de politici publice care să răspundă nevoii de modernizare a comunităţii tirgumureşene
9. Atitudine pro-activă in identificarea nevoilor comunităţii tirgumureşene, prin stimularea dialogului intre autoritate şi comunitate
10. Atitudine reactivă faţă de tendinţele de incălcare a legii sau de utilizare ineficientă sau inoportună a resurselor publice de orice fel, la nivelul administraţiei publice municipale
In aceste condiţii, activitatea mea s-a materializat in numeroase luări de cuvânt, propuneri de imbunătăţire, amendamente sau propuneri de indreptare a unor materiale prezentate in comisii sau plenul Consiliului local fie că era vorba de materiale iniţiate de către Primăria municipiului Tirgu Mureş ori de către alţi colegi consilieri locali.
Intervenţiile mele şi ale colegilor mei din USL, vizând asigurarea dezbaterii publice, in condiţiile legii transparenţei decizionale, a tuturor materialelor prezentate in dezbaterea Consiliului local a generat, din partea Primăriei municipiului Tirgu Mureş, indreptarea parţială a unor nereguli in această privinţă. Anterior intervenţiilor noastre aceste prevederi legale erau complet ignorate de către Primăria municipiului Tirgu Mureş. Pentru viitor, acest efort de asigurarea atransparenţei decizionale in luarea deciziilor, va constitui o prioritate a activităţii mele.
Cheltuirea transparentă, eficientă şi, mai ales, indreptată către nevoile comunităţii tirgumuresene, a resurselor publice, a constituit un alt obiectiv urmărit in activitatea mea. In acest sens am iniţiat propuneri care sa ducă la diminuarea sau anularea sumelor care „tradiţional” mergeau către apropiaţi ai Primăriei Tirgu Mureş, prin contracte acordate preferenţial, urmând ca sumele astfel păstrate la bugetul oraşului să incercăm, in acest inceput de an, cu prilejul aprobării bugetului pentru anul 2013, să le direcţionăm către servicii publice necesare comunităţii : servicii sociale, educaţie, sănătate, recreere, cultură şi culte.
Am susţinut şi voi susţine, prin luări de poziţie, in comisii sau in plenul consiliului local, dialogul instituţional intre Consiliul local municipal, ca principal for deliberativ şi decizional al municipiului şi alte autorităţi publice pe de o parte şi ONG-uri sau alte persoane fizice sau juridice interesate in dezbaterea problemelor din comunitate, pe de altă parte, conştient fiind că participarea corectă a municipiului la acest dialog poate genera plus-valoare in comunitate, atât prin o mai firească reprezentare a interesului comunităţii dar şi prin propuneri preluate, din exterior, de imbunătăţire a activităţii autorităţii publice locale, ca principal generator de servicii publice de calitate. In acest sens m-am opus, alături de colegii din USL, intenţiei Primarului de a părăsi Asociaţia intercomunitară Zona metropolitană Tirgu Mureş, un astfel de demers condiderând motivat că nu este unul in interesul municipiului. Participarea municipiului, prin reprezentanţi responsabili, prin proiecte reale, la această formă asociativă, generând premizele unei dezvoltări durabile viitoare a comunităţii tirgumureşene. De asemenea, tot in sensul celor amintite mai sus, am solicitat participarea ONG-urilor, pe domenii de activitate, la toate activităţile comisiilor de specialitate sau de lucru ale Consiliului local, precum şi la toate activităţile plenului. Pentru viitor lucrările Comisiei juridice, comisie pe care o conduc in calitate de preşedinte, vor fi in continuare publice, orice persoană fizică sau juridică interesată putând participa activ la activităţile acesteia.
Impreună cu colegii mei ne-am opus, prin vot, majorării preţului apei in municipiul Tirgu Mureş, a majorării impozitelor, taxelor şi tarifelor locale precum şi a sumelor pe care părinţii ar trebui să le achite pentru alocaţia de hrană a copiilor din creşele din municipiu. De asemenea am intervenit ori de cate ori s-a incercat aducerea unor grave prejudicii viitoare municipiului prin incercările succesive de instrăinare, ale Primăriei, de bunuri sau servicii aflate in patrimoniul oraşului.
Zecile de intervenţii, constând in amendamente propuse sau luari de poziţie la materialele aflate in dezbaterea comisiilor de specialitate sau direct in plenul şedintelor de consiliu, pe diverse teme de larg interes puse in discuţia membrilor consiliului, pot fi ragăsite in Procesele verbale, publice, aflate pe siteul autorităţii publice locale sau la sediul instituţiei, Serviciul Secretariat şi relaţii cu consilierii din cadrul Primăriei municipiului Tirgu Mureş.
In continuare aş dori să fac referire, punctual, in principal la proiectele de hotărâre iniţiate in Consiliul local, conform legii, in exercitarea mandatului de consilier local, impreună cu colegii mei din PSD, Sabau-Pop Olimpiu şi Loghin Lucian. Aceste iniţiative fiind, pe lângă amendamentele şi propunerile formulate la celelalte materiale, care de-a lungul timpului se află in dezbaterea consiliului local, măsura reală de intenţiei unui ales local ca este direct interesat de problemele existente in comunitate, intervenind, in acest mod, direct, in soluţionarea lor.
Astfel, in data de 7 noiembrie 2012, am pus in dezbatere publică 3 proiecte de hotărâre :
1. Proiect de Hotărâre cu privire la abrogarea parţială a Hotărârii de Consiliu Local nr. 91 din 26 aprilie 2012, privind achiziţionarea, în proprietatea municipiului Tg.Mureş, în tranşe, pe o perioadă de trei ani, a unui număr de 1782 unităţi locative în vederea implementării strategiei locale de dezvoltare în domeniul social şi asigurare de locuinţe pentru anumite categorii de persoane, prin procedura de licitaţie publică deschisă cu strigare
2. Proiect de Hotărâre cu privire la abrogarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 131 din 29 martie 2007, privind interzicerea circulaţiei pe trotuarele din centrul oraşului a vehiculelor pe două roţi şi instalarea unor semne indicatoare cu privire la traseul ocolitor
3. Proiect de Hotărâre cu privire la aprobarea finanţării Bibliotecii Judeţene Mureş pentru achiziţionarea de fond de carte pentru filialele de cartier ale Bibliotecii Judeţene Mureş
Primul proiect de hotărâre, acela referitor la abrogarea parţială a Hotărârii de Consiliu Local nr. 91 din 26 aprilie 2012 privind achiziţionarea, în proprietatea municipiului Tg.Mureş, în tranşe, pe o perioadă de trei ani, a unui număr de 1782 unităţi locative în vederea implementării strategiei locale de dezvoltare în domeniul social şi asigurare de locuinţe pentru anumite categorii de persoane, prin procedura de licitaţie publică deschisă cu strigare, viza oprirea achiziţionării, de către Prămărie, de la clienţii politici, la supra-preţ, a apartamentelor in municipiul Tirgu Mureş. Astfel am solicitat, in cuprindul proiectului de hotărâre amintit, ca:
Art.1. Se abrogă art. 5 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 91 din 26 aprilie 2012 privind achiziţionarea, în proprietatea municipiului Tg. Mureş, în tranşe, pe o perioadă de trei ani, a unui număr de 1782 unităţi locative în vederea implementării strategiei locale de dezvoltare în domeniul social şi asigurare de locuinţe pentru anumite categorii de persoane, prin procedura de licitaţie publică deschisă cu strigare, cu următorul conţinut „Restul unităţilor locative aprobate spre cumpărare se vor achiziţiona în tranşe egale pe anul 2013 şi 2014, urmând ca pentru fiecare tranşă să se stabilească „Studiul privind valorile apartamentelor din municipiul Tg. Mureş” .
Art. 2. Unităţile locative achiziţionate, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 91/2012, care au contracte de vanzare-cumparare incheiate se vor prelua in patrimoniul municipalitatii, iar restul unităţilor locative aferente anilor 2012, 2013 şi 2014 urmează să nu mai fie achiziţionate.
Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii de Consiliu Local nr. 91/2012 rămân neschimbate.
Proiectul era motivat pe prevederile O.U.G. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice si întărirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, ale prevederilor art. 64 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative precum şi in temeiul art. 36 alin. 1 şi 2 lit. „b”, alin. 4 lit. „e” art. 45 alin. 3, şi art. 115 alin. 1 lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală.
Proiectul de hotărâre, pus in discuţie iniţial in şedinţa din luna noiembrie, a fost amânat, prin vot, de către consilierii locali PD-L şi UDMR.
In luna decembrie 2012 am repus pe ordinea de zi proiectul de hotărâre şi a fost aprobat prin Hotărârea nr. 152 din 20 decembrie 2012, in acest mod stopându-se achiziţionarea, la supra-preţ, a unor unităţi locative in municipiu.
Cea de a doua iniţiativă, materializată intr-un proiect de hotărâre de consiliu, pus de către noi in dezbatere publică tot in luna noiembrie 2012, se referea la ridicarea interdicţiei mopedelor – biciclete şi motociclete – de a trece prin centrul municipiului Tirgu Mureş. O interdicţie considerată de către noi iniţiatorii ca fiind una abuzivă şi ilegală. Şi acest proiect a constituit o promisiune de campanie electorală in alegerile din iunie 2012. Astfel, impreună cu ceilalţi 2 iniţiatori, colegi din PSD, doream abrogarea în totalitate prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 131 din 29 martie 2007, precum şi Anexa I, parte integrantă a acesteia, privind interzicerea circulaţiei pe trotuarele din centrul oraşului a vehiculelor pe două roţi şi instalarea unor semne indicatoare cu privire la traseul ocolitor.
De asemenea, la Art.2. al proiectului de act administrativ, prevedeam expres că se permite accesul vehiculelor cu două roţi în centrul municipiului Tirgu Mureş (Pţa Trandafirilor- Pţa Victoriei).
Proiectul era motivat pe prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010, HG nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Poliţie Locale ale art. 64 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, in temeiul art. 36 alin. 1 şi 2 lit. „c”, alin. 6 lit. a pct. 7, 9, şi 16, art. 45 alin. 1 precum şi ale art. 115 alin. 1 lit. ” din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală.
Proiectul de hotarâre, pus in discuţia plenului Consiliului local municipal, in şedinţa din luna noiembrie, a trecut de votul acestuia, prin Hotărârea nr. 122 din 29.11.2012, in acest moment interdicţia fiind ridicată.
Cel de al treilea proiect pus in dezbatere publica in luna noiembrie 2012 viza alocarea de sume de bani pentru dotarea cu fond de carte a bibliotebilor de cartier din municipiul Tirgu Mureş, biblioteci aflate in gestiunea Bibliotecii judeţene Mureş.
Conform proiectului iniţiat urma ca: la Art.1. Se aprobă acordarea anuală a sumei de 100.000 lei Bibliotecii Judeţene Mureş, începând cu anul 2013, pentru achiziţionarea de fond de carte destinat Colecţiilor uzuale destinate împrumutului la domiciliul utilizatorilor, care se află la secţia de împrumut carte pentru adulţi, secţia cartea tehnică, biblioteca copiilor, secţia de artă şi filialele de cartier ale bibliotecii, astfel cum sunt acestea definite de art. 15 din Regulamentul Bibliotecii Judeţene Mureş.
De asemenea, la Art.2. al Proiectului inaintat, s-a precizat că suma de 100.000 de lei va fi cuprinsă în mod corespunzător în Bugetul municipiului Tg.Mureş.
Proiectul era motivat pe prevederile Legii nr.24/2000 republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, ale prevederilor art. 36 alin. 1 şi 2 lit. „d”, alin. 6 lit. a pct. 1, şi 4, art. 45 alin. 1, şi art. 115 alin. 1 lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală.
Proiectul, iniţial amânat in luna noiembrie, prin votul consilierilor PD-L şi UDMR, a intrunit cvorumul necesar aprobării in luna decembrie când, impreună cu colegii mei l-am repus pe ordinea de zi. Propunerea noastră s-a materializat in Hotărârea nr. 151 din 20.12.2012.
Toate cele 3 proiecte menţionate sunt parte componentă a Proiectului de comunitate, pus in dezbatere publică in alegerile locale din luna iunie 2012.
Detalii referitoare la cele trei proiecte, conţinând in amănunt motivele de fapt şi de drept ce au stat la baza iniţierii acestora, pot fi găsite si pe http://www.cornelbriscaru.wordpress.com, unde am inteles ca aceste materiale să fie puse in dezbatere publică, conform legii.
Faţă de aceste trei proiecte aprobate deja de către Consiliul local municipal in anul 2012, in acelaşi sens al aducerii la indeplinire a promisiunilor de campanie electorală, pentru a arăta că există concordanţă intre ceea ce spunem că putem face şi ceea ce ulterior facem, am iniţiat şi pus in dezbatere publică, in condiţiile legii, in luna ianuarie a acestui an, alături de ceilalţi 2 colegi ai mei din PSD, Sabău-Pop Olimpiu şi Lucian Loghin alte 2 proiecte de hotărâre, respectiv :
1. Proiect de hotărâre cu privire la organizarea unui Referendum local pentru consultarea cetăţenilor municipiului Tg.Mureş în legătură cu organizarea şi prestarea serviciilor de salubritate şi parcări publice în municipiul Tg.Mureş. Acest proiect vizează consultarea, prin referendum local a cetăţenilor municipiului, in vederea readucerii la Consiliul local municipal a acestor 2 servicii publice esenţiale, respectiv salubritatea şi parcările publice. Proiectul de hotărâre este motivat de prevederile Legii nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, ale prevederilor art.2 alin.2, art.13 alin.1 şi art. 14 alin.1 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare precum şi in temeiul art. 36 alin. 2 lit. „d”, alin.6 lit. a pct.14 şi pct.19 şi art. 45 alin. 1, din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală.
2. Proiect de hotărâre cu privire la abrogarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 241, din 05 iulie 2007, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 305/30.11.2005 şi aprobarea noului Regulament de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor abandonate pe domeniul public din municipiul Tîrgu-Mureş, a Caietului de sarcini şi Comisia de licitaţie. Acest proiect vizează eliminarea, din municipiul Tirgu Mureş, a măsurii ilegale şi abuzive a ridicării autovehiculelor parcate pe drumurile publice. Proiectul este motivat pe prevederile O.U.G. 195/2012 privind circulaţia pe drumurile publice ale H.G. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/200, ale prevederilor art. 64 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative precum şi in temeiul art. 36 alin. 1, art. 45 alin. 1, şi art. 115 alin. 1 lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală.
Ambele proiecte de hotărâre se află pe ordinea de zi a şedinţei ordinare de Consiliu local municipal ce va avea loc in luna ianuarie a acestui an.
Detalii referitoare la cele două proiecte, conţinând in amănunt motivele de fapt şi de drept ce au stat la baza iniţierii acestora, pot fi găsite si pe http://www.cornelbriscaru.wordpress.com, unde am inteles ca aceste materiale să fie puse in dezbatere publică, conform legii.
Acestea ar fi, punctual, principalele iniţiative in Consiliul local municipal Tirgu Mureş, promovate din momentul validării mele ca şi consilier local in luna iunie 2012 şi până in prezent.
Pentru anul 2013 imi propun continuarea in aceiaşi parametrii a activităţii de consilier local municipal, enunţaţi in cuprinsul prezentului Raport de activitate, fie ca va fi vorba abordarea unor probleme de gestiune curentă a treburilor comunităţii şi cetăţenilor, aflate in competenţa Consiliului local municipal conform legislaţiei in vigoare – cetăţeni pe care am inţeles că trebuie să ii reprezint ca şi consilier local – fie ca va fi vorba de gestionarea unor probleme importante, de buget, patrimoniu, comunicare publică instituţională ş.a., in aşa fel incât permanent să pot da măsura unui mandat legal, corect şi onest exercitat.
Depun prezentul Raport de activitate in condiţiile Legii 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată.

Tirgu Mureş
22.01.2013
jrs. Brişcaru Gheorghiţă Cornel
Consilier local municipal