• Blog dedicat acestor barbari care ne conduc…

  ...şi care şi-ar dori ca nouă tuturor să ne fie teamă. Să spunem ce credem în şoaptă sau deloc. Să credem permanent că ei sunt cei ce ne decid soarta în bine sau în rău, după bunul lor plac.

  Să acceptăm că pot intra cu bocancii în vieţile noastre, în casele noastre, în familiile noastre.

  Şi-ar dori să ne fie frică de ei, de familiile lor, de ciracii din jurul lor. Le-ar plăcea să ne ştie tăcuţi şi înspăimântaţi că undeva, într-un anume moment, atunci când ei doresc, ne pot scoate din locurile în care am decis să trăim în linişte, demni şi respectaţi.

  Ne fură banii, ne bat, ne jignesc, ne umilesc în văzul prietenilor, copiilor, mamelor şi fraţilor noştri. Pentru că lor li se cuvine tot. Şi nu li se poate întâmpla nimic.

  Ei sunt puterea. Sunt miezul vieţilor noastre. Sunt acel ceva care ne poate murdări viaţa, pentru că aşa doresc ei.

  Vor să ne ştie murdari, corupţi şi controlabili. Dacă nu suntem aşa se pot ocupa ei de acest lucru. Altfel nu le suntem de folos. Dacă nu îşi pun mâinile murdare pe vieţile noastre, nu contăm pentru ei.

  Hainele curate, fără urma falangelor lor pe ele nu sunt demne de purtat de către noi. În faţa lor. Le suntem inutili şi de neluat în seamă, pentru că aşa vor ei. Altfel, ne aruncă în mulţime şi ne uită. Aşa murdăriţi şi ponegriţi fără ca ei să fie nevoiti să platească vreun minut. Pentru că lor li se cuvine tot. Iar nouă, celorlalţi, nimic.

  Poate că ar trebui să nu ne mai fie teamă. Poate că ar trebui să nu ne mai fie ruşine cu noi aşa cum suntem. Fără urme de mizerie pe noi. Fără a dori ca ei sa ne ştie controlabili şi atunci utili. Fără a ne împuţi doar că să le dăm lor satisfacţie.

  Sau, cine ştie. Poate vrem să le plăcem lor.
  Acestor barbari care ne conduc...

  Cornel BRIŞCARU

 • Reclame

Proiect supus dezbaterii publice, referitor la stabilirea regimului de deţinere a câinilor de companie şi accesul acestora pe unele zone publice (parcuri special amenajate)

Expunere de motive
cu privire la stabilirea regimului de deţinere a câinilor de companie şi accesul acestora pe unele zone publice (parcuri special amenajate)

O problemă care preocupă cetăţenii oraşului Tg. Mureş este reprezentată de efectele secundare ce derivă din creşterea animalelor de companie fără a exista un cadru legislativ generalizat.
Legea administraţiei publice locale prevede in mod expres printre atribuţiile consiliului local si acelea ce au in vedere asigurarea ordinii publice si protecţia mediului înconjurător. Un aspect de actualitate, ce vizează asigurarea creşterii calităţii vieţii, îl reprezintă problema câinilor de companie.
La nivelul municipiului Tg. Mureş o parte din cetăţeni se confruntă cu problema câinilor de companie care deşi nu fac parte din categoria câinilor periculoşi şi agresivi sunt lăsaţi să se deplaseze liber, existând pericolul să atace trecătorii. De asemenea o problemă deosebită este reprezentată de lipsa de supraveghere corespunzătoare a acestor animale de companie, astfel încât acestea îşi fac nevoile fiziologice în parcuri, pe stradă, pe trotuare, pe spaţiile verzi etc., chiar dacă la nivelul oraşului Tg. Mureş este reglementată obligaţia deţinătorilor de animale de a curăţa locul afectat de murdărie (art.13 lit.g din HCL nr. 20 din 2008 referitoare la stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă şi înfrumuseţarea municipiului Tg. Mureş astfel cum a fost modificată prin HCL nr. 265 din 29 iulie 2010).
Prezenta propunere nu îşi propune sancţionarea deţinătorilor de animale de companie ci doar să asigure cadrul legal în vederea exercitării unor drepturi ale deţinătorilor de animale de companie. Astfel înfiinţarea unor amplasamente special destinate plimbării şi recreerii animalelor de companie într-un cadru natural adecvat cu asigurarea resurselor de curăţenie a murdăriei provocate de aceste animale, reprezintă un prim pas spre normalitate şi bună convieţuire între mureşeni deţinători sau iubitori de animale. Zonele amenajate în acest moment pe raza municipiului, cu această destinaţie, considerăm sunt „veritabile ţarcuri” departe de standardele europene.
Cadrul legal actual
Atât la nivel naţional cât şi la nivel local problematica supusă reglementării are o bază legală:
– Legea nr. 205 / 26.05.2004. – privind protecţia animalelor;
– Legea nr. 9 / 11.01.2008. – pentru modificarea şi completarea Legii 205 / 26.05.2004. privind protecţia animalelor
– Legea nr. 60 / 24.03.2004 – privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003;
– H.G. nr. 984 / 25.08.2005. – privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţa de urgenţă nr. 155 / 21.01.2001. – privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
– Lege nr. 227 / 23.04.2002. – privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155 / 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
– Lege nr. 391 din 30.10.2006 – pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155 / 2001privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
– Ordonanţa de urgenţă nr. 55/30.04.2002. – privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi
– Lege nr. 60 /11.03.2003. – pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 55 /2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi
– HCL 224/2002 – privind modificarea si completarea Hotărârii nr. 133/2001 referitoare la stabilirea unor masuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igiena si înfrumuseţarea municipiului Tirgu Mureş.
– HCL nr. 20 din 7 februarie 2008 modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 224/28.11.2002 referitoare la stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri,păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igiena şi înfrumuseţarea municipiului Tîrgu Mureş;
– HCL 265 din 29 iulie 2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 20/07.02.2008 referitoare la stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igiena şi înfrumuseţarea municipiului Tîrgu Mureş.

În temeiul art. 61 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,
Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________
2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.
Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.
Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.
Preşedinte Secretar
_____________________
_______________________
ROMÂNIA PROIECT
JUDEŢUL MUREŞ
Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş

HOTĂRÂREA nr.______
din ____________ 2013
cu privire la stabilirea regimului de deţinere a câinilor de companie şi accesul acestora pe unele zone publice (parcuri special amenajate)

Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,
Văzând Expunerea de motive nr.____________ din __________ iniţiată de consilierii locali Sabău-Pop Olimpiu, Brişcaru Cornel, Loghin Lucian Mircea, cu privire la cu privire la stabilirea regimului de deţinere a câinilor de companie şi accesul acestora pe unele zone publice (parcuri special amenajate)
Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
Ţinând cont de prevederile O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi aprobată prin Legea nr. 60 din 2003;
În temeiul art.36 alin.6 lit.”a” pct.7 si 9 din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală,

Hotărăşte:
Art.1. Se aprobă amenajarea unor spaţii îngrădite situate pe raza municipiului Tg.Mureş destinate plimbării animalelor de companie (parcuri câini). Locurile vor fi amenajate (se vor crea spaţii de depozitare mănuşi, pungi, lopăţică, mătură, coşuri de gunoi, mobilier urban destinat căinilor şi confortului cetăţenilor) prin grija Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Tg. Mureş şi vor fi delimitate cu garduri.
Art.2. De la data amenajării parcurilor proprietarii sau deţinătorii animalelor sunt obligaţi să colecteze şi să cureţe dejecţiile animalelor din locurile publice prevăzute de art.1.
Art.3. Eliberarea animalelor din lesă este permisă numai în spaţiul special amenajat şi inscripţionat („parc pentru câini”).
Art. 4
(1) Constituie contravenţie, dacă faptele nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:
– eliberarea din lesă a animalelor pe alte spatii decât cele amenajate special pentru acestea cu amendă cuprinsă intre 250-500 lei;
– nestrângerea dejecţiilor provenite de la animalele de companie în materiale de colectare puse la dispoziţie de primărie cu amenda cuprinsa intre 200 si 400 lei ca sancţiune principala şi 50 lei reprezentând tariful de curăţenie ca sancţiune complementară;
(2) Contravenientul poate achita jumătate din cuantumul amenzii, dacă face această plată în 48 ore de la data comunicării procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
Art.5 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de primar sau personalul împuternicit de acesta, poliţia locală.
Art.6 După adoptarea prezentei hotărâri se va asigura pe o perioadă de 90 de zile dezbatere publică reală cu privire la stabilirea locaţiilor în care se vor înfiinţa aceste parcuri pentru câini precum şi a mobilierului urban cu care se vor dota respectivele spaţii. Dezbaterea publică va fi coordonată de iniţiatorii prezentului proiect, iar executivul va pune la dispoziţie iniţiatorilor toate mijloacele tehnice şi financiare necesare acestei dezbateri publice.
Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează Primarul municipiului Tg.Mureş şi serviciile abilitate din cadrul Municipiului Tg. Mureş.

Iniţiatori:
CONSILIERI LOCALI

SABĂU-POP OLIMPIU_______________________
BRIŞCARU CORNEL ____________________
LOGHIN LUCIAN MIRCEA_____________________

Viza de legalitate
Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş
jrs. Maria Cioban
_____________________

Reclame

Stadionul ASA Tirgu Mureş. Lucrări ilegale sau ce?!

IMG_2814

IMG_2816

IMG_2818

IMG_2819

IMG_2820

Incă o scrisoare, a unor cetăţeni din municipiul Tirgu Mureş.
Referitoare tot la ilegalităţi. Bineinţeles.
Nepublicată in presa locală.
Astăzi.
Nici maine?
Public aici, in atenţia tuturor celor interesaţi.
Instituţii publice cu atribuţii de control şi sancţionare.
Inclusiv.
Dacă ele mai există in judeţul Mureş.

Stimaţi
Consilieri locali

Grupul local de acţiune „Târgumureşenii neaserviţi” vă semnalează un nou abuz al domnului Dorin Florea şi vătafului său Maior Claudiu, persoane care, din ce în ce mai mult, consideră oraşul nostru curtea lor privată, în care pot să facă ce vor, fără cel mai mic respect sau consideraţie faţă de lege sau locuitorii acestui oraş.
Fără nici o bază legală, în data de 09.03.2013, au început lucrările de reamenajare a Parcului Sportiv Municipal, unde municipalitatea va organiza ediţia 2013 a Zilelor Târgumureşene.
Lucrările de reamenajare sunt realizate bineînţeles de către Energoplus (nu ştim de cine este condusă oficial această firmă dar, neoficial toată lumea – cu excepţia celor care ar trebui să ia măsuri – ştie că e a lui Maior Claudiu).
Până aici, aparent, nu există nici o problemă, numai că aceste lucrări au fost începute şi în prezent sunt derulate fără ca primăria să fi încheiat contracte de lucrări cu societăţile comerciale amintite şi fără să deţină o autorizaţie de demolare, un studiu de fezabilitate (SF), un proiect tehnic (PT), un Plan Urbanistic Zonal (PUZ), un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) şi o autorizaţie de construire (AC), în care să fie evidenţiate tipurile de lucrări ce vor fi executate. Un simplu cetăţean al urbei, pentru a-şi efectua o modificare cât de mică la locuinţă, are nevoie de aproape toate documentele menţionate (chiar printre noi există un cetăţean sancţionat contravenţional pentru că nu a avut autorizaţie de construire), iar ditamai primăria, pentru lucrări de o asemenea anvergură, face şi desface după singura lege a cuplului Florea-Maior, adică „legea abuzului şi a bunului plac”.
Acest lucru se poate vedea cu ochiul liber şi în articolele de presă, care, în data de 05.04.2013, relatau că o comisie de lucru alcătuită din viceprimarul Ciotlăuş Ionela şi consilierii locali Maior Claudiu, Peti Andras şi Benedek Istvan au efectuat o vizită de lucru la şantierul de la Parcul Sportiv Municipal. Însăşi doamna Szekereş Iolanda, arhitect în cadrul firmei Arching din Tg. Mureş (firmă care a fost contractată pentru a întocmi documentaţia de avizare SF+PT a lucrărilor), a recunoscut cu ocazia acestei vizite că la acea dată proiectarea urma să mai dureze cel puţin o lună.
Acest fapt nu arată altceva decât că nu există documentaţie tehnică şi autorizaţii pentru realizarea lucrărilor, deci, în acest moment, lucrările se execută ilegal. Care este acoperirea legală a lucrărilor realizate de cele trei firme???
Lucrările ce vor fi executate constau, între altele, în repararea/refacerea reţelei stradale (reţea pietonală), refacerea iluminatului public, reabilitarea tribunelor, vestiarelor şi a pistei de atletism ale fostului stadion, lucrări pentru care, după umila noastră părere, este nevoie şi de avizul Inspectoratului de Stat în Construcţii.
Ne-am gândit că este nu doar bine, ci chiar obligatoriu, să cunoaşteţi toate aceste aspecte înainte de momentul în care veţi fi puşi în faţa faptului împlinit, adică a deciziei de a vota proiectul de reabilitare.
În speranţa rezolvării situaţiei în favoarea cetăţenilor acestui oraş şi protejării intereselor comunităţii împotriva acţiunilor mercantile ale tandemului Florea-Maior, vă mulţumim şi vă asigurăm de buna noastră credinţă, cu precizarea că, prin contribuţia fiecărui membru al grupului nostru de acţiune, ne-am dat silinţa să fim utili acelor reprezentanţi ai comunităţii – adică dumneavoastră – care simţim că ne reprezintă cu adevărat şi în mod onest.

Târgumureşenii neaserviţi

P.S. Vă transmitem şi un set de fotografii care dovedesc cele susţinute de noi în rândurile de mai sus.

IMG_2823

IMG_2824

IMG_2825

IMG_2832

Raportul comisiei de verificare a activităţilor de transport local, salubritate şi parcări publice in municipiul Tirgu Mureş.

Raport 1

Raport 2

Raport 3

Raport 4

Raport 5

Raport 6

Raport 7

Raport 8

Raport 9

Raport 10

Raport 11

Raport 12

Raport 13

Raport 14

Raport 15

Raport 16

Raport 17

Raport 18

Propunere de modificare a textului Constituţiei României : să poată ocupa funcţii publice alese doar cei care au numai cetăţenia română.

Propunere privind modificarea şi completarea CAPITOLUL II, Drepturile şi libertăţile fundamentale, ARTICOLUL 37, alin 1, din Constituţia României
– referitor la dreptul de a fi ales in funcţii publice, pentru persoanele care au mai multe cetăţenii

In condiţiile in care in societatea românească a existat şi mai există o dezbatere reală şi continuă cu privire la posibilitatea ca un cetăţean, care a implinit vârsta legală prevăzută de lege şi ale cărui drepturi electorale nu au fost limitate in condiţiile legii, să poată ocupa sau nu o funcţie de demnitate publică aleasă, in condiţiile in care acesta mai are incă minim o cetăţenie decât cea română, considerăm că se impune, cu ocazia prezentei dezbateri publice iniţiată in societatea românească pentru modificarea Constituţiei României, ca acest aspect să fie clarificat in mod expres in noul text constituţional.

Propunerea de modificare şi completare a textului constituţional este in sensul ca, cei care doresc, in statul român, să ocupe o funcţie de demnitate publică aleasă, respectiv dintre acelea de consilier local, consilier judeţean, consilier regional, Guvernator, Preşedinte al Consiliului judeţean, Primar, Europarlamentar, Deputat, Senator sau Preşedinte al republicii să aibă obligatoriu, la momentul depunerii jurământului de credinţă, stabilit in condiţiile legii, NUMAI CETĂŢENIA ROMÂNĂ.
Trebuie subliniat că această propunere de reglementare avută in vedere in prezentul material este in acord cu reglementările in materie ale altor state europene sau ale SUA, care au stabilit prin legi sau prin constituţii proprii faptul că la momentul depunerii jurământului pentru ocuparea unei funcţii publice, expres determinate prin legi sau constituţii proprii, trebuie să ai doar cetăţenia statului in care ocupi o astfel de funcţie de demnitate publică, ales fiind de către cetăţenii statului in cauză.

In situaţia la care facem referire, respectiv momentul depunerii jurământului de credinţă, stabilit in condiţiile legii, pentru ocuparea funcţiilor de consilier local, consilier judeţean, consilier regional, Guvernator, Preşedinte al Consiliului judeţean, Primar, Europarlamentar, Deputat, Senator sau Preşedinte al republicii, persoanele in cauză, in funcţie de situaţia in care se află, dacă deţin una sau mai multe cetăţenii, altele decât cea română vor fi obligate :

1. Să renunţe in totalitate la cetăţeniile deţinute, altele decât cea română.
2. Să suspende, minim pe durata exercitării mandatului in funcţia publică pe care urmează să o ocupe, in condiţii stabilite prin lege, toate celelalte cetăţenii avute, altele decât cetăţenia română.

Faţă de acestea, propunem modificarea şi completarea textului constituţional, la CAPITOLUL II, Drepturile şi libertăţile fundamentale, ARTICOLUL 37, alin 1, Dreptul de a fi ales :
Text actual : (1) Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3).
Text propus : (1) Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3) şi care au numai cetăţenia român la momentul depunerii jurământului de credinţă, stabilit in condiţiile legii.
Validarea prezentei propuneri, in noul text constitutional, ar elimina pentru viitor discuţiile cu privire la loialitatea, ataşamentul şi buna credinţă a cetăţeanului român ales intr-o funcţie de demnitate publică, faţă de valorile şi regulile după care aceste funcţii trebuie exercitate in viitor, pe intreaga durată a mandatului, de către aceste persoane, numai in slujba şi interesul Statului român şi al cetăţenilor acestuia.
Prezenta propunere va fi inaintată Comisiei special constituită in vederea modificării textului Constituţiei, stabilită in condiţiile legislaţiei in vigoare, condusă de către Preşedintele Senatului României, domnul Crin ANTONESCU precum şi Prim-ministrului Guvernului României, domnul Victor PONTA.

INIŢIATORI :
Jrs. Cornel Gheorghiţă Brişcaru
Consilier local USL, Consiliul local municipal Tirgu Mureş
Dr. Dragoş Codrin Popa
Consilier judeţean USL, Consiliul judeţean Mureş

Numele proprii nu se traduc!

Deşi ilegală hotarârea privind inscripţionarea bilingvă a şcolilor din municipiul Tirgu Mureş, fără semnătura mea ca Preşedinte de şedinţă – refuzând semnarea pentru că, pe fond, hotărârea consider că este atât ilegal motivată şi adoptată fără dezbatere publică obligatorie de 30 de zile, dar şi in conţinut, in Anexă, traducerile denumirilor unităţilor de invăţământ fiind evident greşite şi neconforme cu clasificarea legală, fiind traduse inclusiv numele proprii al unor unităţi de invăţamânt din Tirgu Mureş – hotărârea a fost totuşi semnată in locul meu de 3 consilieri UDMR şi trimisă pentru viza de legalitate la Instituţia Prefectului judeţului Mureş, pentru a-i fi acordata viza.
Asteptăm reacţia Prefectului de Mureş.

hot pg 1hot pg 2hot pg 3

RAPORT DE ACTIVITATE, PERIOADA IUNIE 2012 – PREZENT.

Mandatul de consilier local, din partea USL, in Consiliul local municipal Tirgu Mureş, l-am inceput din momentul depunerii jurământului, in data de 22 iunie 2012, in urma validării rezultatului alegerilor locale din iunie 2012.
Validarea mandatului de consilier s-a statuat ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului local municipal nr. 2, din data de 22 iunie 2012.
In aceiaşi şedinţă de Consiliu local municipal, din data de 22 iunie 2012, a avut loc validarea noului Consiliu local municipal, pentru mandatul 2012-2014.
Consiliul local municipal Tirgu Mureş a fost validat, prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 3, din 22 iunie 2012, cu un număr de 23 de consilieri locali, in condiţiile OG 35 şi a Legii 215, privind administraţia publică locală, republicată. Reprezentarea politică a noului consiliu astfel constituit este următoarea : 6 consilieri USL, 7 consilieri ARD şi 10 consilieri UDMR.
Prin Hotărârea de Consiliul local nr. 8 din 2 iulie 2012 am fost validat ca membru al Comisiei juridice, pentru administraţie publică locală, protecţie socială, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte. Ulterior, in prima şedinţă de constituire a acestei comisii, am fost ales de către colegii mei preşedinte al acestei comisii, funcţie pe care o ocup şi in prezent.
Am fost desemnat de asemenea şi in cadrul altor comisii de lucru, stabilite prin hotarari ale Consiliului local, precum cea de atribuire a spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinţă, cea de atribuire a spatiilor cu destinaţie de locuinţă sau a comisiei de atribuire denumire sau schimbare de denumiri.
In şedinţa din luna decembrie 2012, a Consiliului local municipal, am fost desemnat ca membru in Consiliului de administraţie al Societăţii de administrare a pieţelor din municipiul Tirgu Mureş, societate cu capital integral de stat, aflată in subordinea şi sub autoritatea Consiliului local municipal Tirgu Mureş.
In perioada care a trecut, de la validarea mandatului de consilier local şi până in prezent, am desfăşurat, in comisii sau in plen, impreună cu ceilalţi colegi din partea USL, o serie de activităţi ce au avut ca singur scop corecta reprezentare a intereselor cetăţenilor din municipiul Tirgu Mureş care ne-au acordat mandatul in forul reprezentativ al municipiului, astfel cum am promis in campania pentru alegerile locale care a avut loc in luna iunie a anului 2012. Proiectul de comunitate prezentat de către USL in campanie fiind documentul care a stat la baza activităţilor şi acţiunilor in cadrul Consiliului local.
Astfel, aşa cum, in puncte, pe domenii de activitate, Proiectul de comunitate conţinea principii, măsuri şi termene, am incercat, in acest for, conform competenţelor stabilite de către lege pentru funcţionarea acestuia şi a membrilor săi, in scurtul interval de timp care a trecut de la validare şi până in prezent, să stabilim şi să afirmăm, in realizarea mandatului principiile care să stea la baza activităţii mele in Consiliul local municipal, după cum urmează:
1. Respectarea legalităţii actelor administrative de autoritate
2. Transparenţă decizională in adoptarea actelor administrative de autoritate
3. Utilizarea, conform legii, a finanţelor publice locale
4. Stimularea luării deciziilor administraţiei locale din municipiu de jos in sus, respectiv de la cetăţenii plătitori de impozite şi taxe către autoritate, stimulând permanent dialogul instituţional intre autoritate şi comunitate
5. Realizarea cadrului luării unor decizii care să genereze plus-valoare in serviciile publice prestate de către autoritate pentru contribuabilii din municipiu, indiferent de natura acestor servicii publice
6. Eficienţă in utilizării fondurilor publice
7. Stabilirea priorităţilor in emiterea actelor administrative de autoritate in funcţie de nevoile membrilor comunităţii tirgumureşene
8. Iniţierea de politici publice care să răspundă nevoii de modernizare a comunităţii tirgumureşene
9. Atitudine pro-activă in identificarea nevoilor comunităţii tirgumureşene, prin stimularea dialogului intre autoritate şi comunitate
10. Atitudine reactivă faţă de tendinţele de incălcare a legii sau de utilizare ineficientă sau inoportună a resurselor publice de orice fel, la nivelul administraţiei publice municipale
In aceste condiţii, activitatea mea s-a materializat in numeroase luări de cuvânt, propuneri de imbunătăţire, amendamente sau propuneri de indreptare a unor materiale prezentate in comisii sau plenul Consiliului local fie că era vorba de materiale iniţiate de către Primăria municipiului Tirgu Mureş ori de către alţi colegi consilieri locali.
Intervenţiile mele şi ale colegilor mei din USL, vizând asigurarea dezbaterii publice, in condiţiile legii transparenţei decizionale, a tuturor materialelor prezentate in dezbaterea Consiliului local a generat, din partea Primăriei municipiului Tirgu Mureş, indreptarea parţială a unor nereguli in această privinţă. Anterior intervenţiilor noastre aceste prevederi legale erau complet ignorate de către Primăria municipiului Tirgu Mureş. Pentru viitor, acest efort de asigurarea atransparenţei decizionale in luarea deciziilor, va constitui o prioritate a activităţii mele.
Cheltuirea transparentă, eficientă şi, mai ales, indreptată către nevoile comunităţii tirgumuresene, a resurselor publice, a constituit un alt obiectiv urmărit in activitatea mea. In acest sens am iniţiat propuneri care sa ducă la diminuarea sau anularea sumelor care „tradiţional” mergeau către apropiaţi ai Primăriei Tirgu Mureş, prin contracte acordate preferenţial, urmând ca sumele astfel păstrate la bugetul oraşului să incercăm, in acest inceput de an, cu prilejul aprobării bugetului pentru anul 2013, să le direcţionăm către servicii publice necesare comunităţii : servicii sociale, educaţie, sănătate, recreere, cultură şi culte.
Am susţinut şi voi susţine, prin luări de poziţie, in comisii sau in plenul consiliului local, dialogul instituţional intre Consiliul local municipal, ca principal for deliberativ şi decizional al municipiului şi alte autorităţi publice pe de o parte şi ONG-uri sau alte persoane fizice sau juridice interesate in dezbaterea problemelor din comunitate, pe de altă parte, conştient fiind că participarea corectă a municipiului la acest dialog poate genera plus-valoare in comunitate, atât prin o mai firească reprezentare a interesului comunităţii dar şi prin propuneri preluate, din exterior, de imbunătăţire a activităţii autorităţii publice locale, ca principal generator de servicii publice de calitate. In acest sens m-am opus, alături de colegii din USL, intenţiei Primarului de a părăsi Asociaţia intercomunitară Zona metropolitană Tirgu Mureş, un astfel de demers condiderând motivat că nu este unul in interesul municipiului. Participarea municipiului, prin reprezentanţi responsabili, prin proiecte reale, la această formă asociativă, generând premizele unei dezvoltări durabile viitoare a comunităţii tirgumureşene. De asemenea, tot in sensul celor amintite mai sus, am solicitat participarea ONG-urilor, pe domenii de activitate, la toate activităţile comisiilor de specialitate sau de lucru ale Consiliului local, precum şi la toate activităţile plenului. Pentru viitor lucrările Comisiei juridice, comisie pe care o conduc in calitate de preşedinte, vor fi in continuare publice, orice persoană fizică sau juridică interesată putând participa activ la activităţile acesteia.
Impreună cu colegii mei ne-am opus, prin vot, majorării preţului apei in municipiul Tirgu Mureş, a majorării impozitelor, taxelor şi tarifelor locale precum şi a sumelor pe care părinţii ar trebui să le achite pentru alocaţia de hrană a copiilor din creşele din municipiu. De asemenea am intervenit ori de cate ori s-a incercat aducerea unor grave prejudicii viitoare municipiului prin incercările succesive de instrăinare, ale Primăriei, de bunuri sau servicii aflate in patrimoniul oraşului.
Zecile de intervenţii, constând in amendamente propuse sau luari de poziţie la materialele aflate in dezbaterea comisiilor de specialitate sau direct in plenul şedintelor de consiliu, pe diverse teme de larg interes puse in discuţia membrilor consiliului, pot fi ragăsite in Procesele verbale, publice, aflate pe siteul autorităţii publice locale sau la sediul instituţiei, Serviciul Secretariat şi relaţii cu consilierii din cadrul Primăriei municipiului Tirgu Mureş.
In continuare aş dori să fac referire, punctual, in principal la proiectele de hotărâre iniţiate in Consiliul local, conform legii, in exercitarea mandatului de consilier local, impreună cu colegii mei din PSD, Sabau-Pop Olimpiu şi Loghin Lucian. Aceste iniţiative fiind, pe lângă amendamentele şi propunerile formulate la celelalte materiale, care de-a lungul timpului se află in dezbaterea consiliului local, măsura reală de intenţiei unui ales local ca este direct interesat de problemele existente in comunitate, intervenind, in acest mod, direct, in soluţionarea lor.
Astfel, in data de 7 noiembrie 2012, am pus in dezbatere publică 3 proiecte de hotărâre :
1. Proiect de Hotărâre cu privire la abrogarea parţială a Hotărârii de Consiliu Local nr. 91 din 26 aprilie 2012, privind achiziţionarea, în proprietatea municipiului Tg.Mureş, în tranşe, pe o perioadă de trei ani, a unui număr de 1782 unităţi locative în vederea implementării strategiei locale de dezvoltare în domeniul social şi asigurare de locuinţe pentru anumite categorii de persoane, prin procedura de licitaţie publică deschisă cu strigare
2. Proiect de Hotărâre cu privire la abrogarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 131 din 29 martie 2007, privind interzicerea circulaţiei pe trotuarele din centrul oraşului a vehiculelor pe două roţi şi instalarea unor semne indicatoare cu privire la traseul ocolitor
3. Proiect de Hotărâre cu privire la aprobarea finanţării Bibliotecii Judeţene Mureş pentru achiziţionarea de fond de carte pentru filialele de cartier ale Bibliotecii Judeţene Mureş
Primul proiect de hotărâre, acela referitor la abrogarea parţială a Hotărârii de Consiliu Local nr. 91 din 26 aprilie 2012 privind achiziţionarea, în proprietatea municipiului Tg.Mureş, în tranşe, pe o perioadă de trei ani, a unui număr de 1782 unităţi locative în vederea implementării strategiei locale de dezvoltare în domeniul social şi asigurare de locuinţe pentru anumite categorii de persoane, prin procedura de licitaţie publică deschisă cu strigare, viza oprirea achiziţionării, de către Prămărie, de la clienţii politici, la supra-preţ, a apartamentelor in municipiul Tirgu Mureş. Astfel am solicitat, in cuprindul proiectului de hotărâre amintit, ca:
Art.1. Se abrogă art. 5 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 91 din 26 aprilie 2012 privind achiziţionarea, în proprietatea municipiului Tg. Mureş, în tranşe, pe o perioadă de trei ani, a unui număr de 1782 unităţi locative în vederea implementării strategiei locale de dezvoltare în domeniul social şi asigurare de locuinţe pentru anumite categorii de persoane, prin procedura de licitaţie publică deschisă cu strigare, cu următorul conţinut „Restul unităţilor locative aprobate spre cumpărare se vor achiziţiona în tranşe egale pe anul 2013 şi 2014, urmând ca pentru fiecare tranşă să se stabilească „Studiul privind valorile apartamentelor din municipiul Tg. Mureş” .
Art. 2. Unităţile locative achiziţionate, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 91/2012, care au contracte de vanzare-cumparare incheiate se vor prelua in patrimoniul municipalitatii, iar restul unităţilor locative aferente anilor 2012, 2013 şi 2014 urmează să nu mai fie achiziţionate.
Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii de Consiliu Local nr. 91/2012 rămân neschimbate.
Proiectul era motivat pe prevederile O.U.G. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice si întărirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, ale prevederilor art. 64 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative precum şi in temeiul art. 36 alin. 1 şi 2 lit. „b”, alin. 4 lit. „e” art. 45 alin. 3, şi art. 115 alin. 1 lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală.
Proiectul de hotărâre, pus in discuţie iniţial in şedinţa din luna noiembrie, a fost amânat, prin vot, de către consilierii locali PD-L şi UDMR.
In luna decembrie 2012 am repus pe ordinea de zi proiectul de hotărâre şi a fost aprobat prin Hotărârea nr. 152 din 20 decembrie 2012, in acest mod stopându-se achiziţionarea, la supra-preţ, a unor unităţi locative in municipiu.
Cea de a doua iniţiativă, materializată intr-un proiect de hotărâre de consiliu, pus de către noi in dezbatere publică tot in luna noiembrie 2012, se referea la ridicarea interdicţiei mopedelor – biciclete şi motociclete – de a trece prin centrul municipiului Tirgu Mureş. O interdicţie considerată de către noi iniţiatorii ca fiind una abuzivă şi ilegală. Şi acest proiect a constituit o promisiune de campanie electorală in alegerile din iunie 2012. Astfel, impreună cu ceilalţi 2 iniţiatori, colegi din PSD, doream abrogarea în totalitate prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 131 din 29 martie 2007, precum şi Anexa I, parte integrantă a acesteia, privind interzicerea circulaţiei pe trotuarele din centrul oraşului a vehiculelor pe două roţi şi instalarea unor semne indicatoare cu privire la traseul ocolitor.
De asemenea, la Art.2. al proiectului de act administrativ, prevedeam expres că se permite accesul vehiculelor cu două roţi în centrul municipiului Tirgu Mureş (Pţa Trandafirilor- Pţa Victoriei).
Proiectul era motivat pe prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010, HG nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Poliţie Locale ale art. 64 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, in temeiul art. 36 alin. 1 şi 2 lit. „c”, alin. 6 lit. a pct. 7, 9, şi 16, art. 45 alin. 1 precum şi ale art. 115 alin. 1 lit. ” din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală.
Proiectul de hotarâre, pus in discuţia plenului Consiliului local municipal, in şedinţa din luna noiembrie, a trecut de votul acestuia, prin Hotărârea nr. 122 din 29.11.2012, in acest moment interdicţia fiind ridicată.
Cel de al treilea proiect pus in dezbatere publica in luna noiembrie 2012 viza alocarea de sume de bani pentru dotarea cu fond de carte a bibliotebilor de cartier din municipiul Tirgu Mureş, biblioteci aflate in gestiunea Bibliotecii judeţene Mureş.
Conform proiectului iniţiat urma ca: la Art.1. Se aprobă acordarea anuală a sumei de 100.000 lei Bibliotecii Judeţene Mureş, începând cu anul 2013, pentru achiziţionarea de fond de carte destinat Colecţiilor uzuale destinate împrumutului la domiciliul utilizatorilor, care se află la secţia de împrumut carte pentru adulţi, secţia cartea tehnică, biblioteca copiilor, secţia de artă şi filialele de cartier ale bibliotecii, astfel cum sunt acestea definite de art. 15 din Regulamentul Bibliotecii Judeţene Mureş.
De asemenea, la Art.2. al Proiectului inaintat, s-a precizat că suma de 100.000 de lei va fi cuprinsă în mod corespunzător în Bugetul municipiului Tg.Mureş.
Proiectul era motivat pe prevederile Legii nr.24/2000 republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, ale prevederilor art. 36 alin. 1 şi 2 lit. „d”, alin. 6 lit. a pct. 1, şi 4, art. 45 alin. 1, şi art. 115 alin. 1 lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală.
Proiectul, iniţial amânat in luna noiembrie, prin votul consilierilor PD-L şi UDMR, a intrunit cvorumul necesar aprobării in luna decembrie când, impreună cu colegii mei l-am repus pe ordinea de zi. Propunerea noastră s-a materializat in Hotărârea nr. 151 din 20.12.2012.
Toate cele 3 proiecte menţionate sunt parte componentă a Proiectului de comunitate, pus in dezbatere publică in alegerile locale din luna iunie 2012.
Detalii referitoare la cele trei proiecte, conţinând in amănunt motivele de fapt şi de drept ce au stat la baza iniţierii acestora, pot fi găsite si pe http://www.cornelbriscaru.wordpress.com, unde am inteles ca aceste materiale să fie puse in dezbatere publică, conform legii.
Faţă de aceste trei proiecte aprobate deja de către Consiliul local municipal in anul 2012, in acelaşi sens al aducerii la indeplinire a promisiunilor de campanie electorală, pentru a arăta că există concordanţă intre ceea ce spunem că putem face şi ceea ce ulterior facem, am iniţiat şi pus in dezbatere publică, in condiţiile legii, in luna ianuarie a acestui an, alături de ceilalţi 2 colegi ai mei din PSD, Sabău-Pop Olimpiu şi Lucian Loghin alte 2 proiecte de hotărâre, respectiv :
1. Proiect de hotărâre cu privire la organizarea unui Referendum local pentru consultarea cetăţenilor municipiului Tg.Mureş în legătură cu organizarea şi prestarea serviciilor de salubritate şi parcări publice în municipiul Tg.Mureş. Acest proiect vizează consultarea, prin referendum local a cetăţenilor municipiului, in vederea readucerii la Consiliul local municipal a acestor 2 servicii publice esenţiale, respectiv salubritatea şi parcările publice. Proiectul de hotărâre este motivat de prevederile Legii nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, ale prevederilor art.2 alin.2, art.13 alin.1 şi art. 14 alin.1 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare precum şi in temeiul art. 36 alin. 2 lit. „d”, alin.6 lit. a pct.14 şi pct.19 şi art. 45 alin. 1, din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală.
2. Proiect de hotărâre cu privire la abrogarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 241, din 05 iulie 2007, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 305/30.11.2005 şi aprobarea noului Regulament de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor abandonate pe domeniul public din municipiul Tîrgu-Mureş, a Caietului de sarcini şi Comisia de licitaţie. Acest proiect vizează eliminarea, din municipiul Tirgu Mureş, a măsurii ilegale şi abuzive a ridicării autovehiculelor parcate pe drumurile publice. Proiectul este motivat pe prevederile O.U.G. 195/2012 privind circulaţia pe drumurile publice ale H.G. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/200, ale prevederilor art. 64 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative precum şi in temeiul art. 36 alin. 1, art. 45 alin. 1, şi art. 115 alin. 1 lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală.
Ambele proiecte de hotărâre se află pe ordinea de zi a şedinţei ordinare de Consiliu local municipal ce va avea loc in luna ianuarie a acestui an.
Detalii referitoare la cele două proiecte, conţinând in amănunt motivele de fapt şi de drept ce au stat la baza iniţierii acestora, pot fi găsite si pe http://www.cornelbriscaru.wordpress.com, unde am inteles ca aceste materiale să fie puse in dezbatere publică, conform legii.
Acestea ar fi, punctual, principalele iniţiative in Consiliul local municipal Tirgu Mureş, promovate din momentul validării mele ca şi consilier local in luna iunie 2012 şi până in prezent.
Pentru anul 2013 imi propun continuarea in aceiaşi parametrii a activităţii de consilier local municipal, enunţaţi in cuprinsul prezentului Raport de activitate, fie ca va fi vorba abordarea unor probleme de gestiune curentă a treburilor comunităţii şi cetăţenilor, aflate in competenţa Consiliului local municipal conform legislaţiei in vigoare – cetăţeni pe care am inţeles că trebuie să ii reprezint ca şi consilier local – fie ca va fi vorba de gestionarea unor probleme importante, de buget, patrimoniu, comunicare publică instituţională ş.a., in aşa fel incât permanent să pot da măsura unui mandat legal, corect şi onest exercitat.
Depun prezentul Raport de activitate in condiţiile Legii 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată.

Tirgu Mureş
22.01.2013
jrs. Brişcaru Gheorghiţă Cornel
Consilier local municipal

Expunere de motive cu privire la organizarea uni referendum local pentru consultarea cetăţenilor municipiului Tg.Mureş în legătură cu organizarea şi prestarea serviciilor de salubritate şi parcări publice în municipiul Tg.Mureş

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREŞ

Expunere de motive
cu privire la organizarea uni referendum local pentru consultarea cetăţenilor municipiului Tg.Mureş în legătură cu organizarea şi prestarea serviciilor de salubritate şi parcări publice în municipiul Tg.Mureş

Organizarea referendumului local se circumscrie dreptului comunităţilor locale de a vota şi a decide modalitatea de gestionare a treburilor publice la nivelul unei comunităţi.
Întoarcerea la popor, atât de des invocată, în alte prilejuri, este indipensabilă şi condiţionează orice proiecţie pe tema utilizării banului public.
Ce doresc oamenii din municipiul Tg. Mureş în materie de parcări publice şi salubrizare? Sunt întrebări la care nu pot răspunde decât cetăţenii oraşului, noi aleşii locali, având obligaţia de a utiliza cel mai important mijloc legal de consultare publică, respectiv referendumul.
Legiuitorul român furnizează unul dintre aceste mijloace concrete prin care se poate realiza consultarea cetăţenilor – referendumul local – prin art. 13 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăşurarea referendumului: „Problemele de interes deosebit din unităţile administrativ-teritoriale si subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor pot fi supuse, în condiţiile prezentei legi, aprobării locuitorilor, prin referendum local”. Obligaţia de consultare a cetăţenilor ce incumbă autorităţilor locale în anumite probleme poate fi realizată deci, în primul rând, prin instituţia referendumului local, dar, în acelaşi timp si prin „orice alta forma de participare directa a cetăţenilor la treburile publice, în condiţiile legii” [art. 3 alin. (3)din Legea 215/2001]. Drept urmare, concretizarea principiului consultării cetăţenilor se poate face atât prin forme instituţionalizate – referendumul local -, cât si prin forme neinstituţionalizate – efectuarea unor sondaje de opinie, a unor anchete, convocarea unor adunări ale cetăţenilor, etc.
Legea stabileşte posibilitatea consultării cetăţenilor, prin referendum local în cazul unor probleme de interes deosebit. Cine poate califica o problemă locală ca fiind de interes deosebit? Răspunsul este oferit de textul legal, respectiv art.14 din Legea 3/2000 care statuează că: Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliile locale sau judeţene, după caz, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean sau a unei treimi din numărul consilierilor locali, respectiv al consilierilor judeţeni. La o simplă analiză a textului legal se poate constata că numai patru categorii de titulari pot avea iniţiativa declanşării referendumului local: primarul, preşedintele consiliului judeţean, 1/3 din consilierii locali sau judeţeni. Deci, aşa cum se întâmplă în cazul de faţă, consilierii locali (o anumită pondere) pot stabili că o problemă este de interes deosebit şi pot propune Consiliului organizarea unui referendum local cu privire la aceste probleme.
Curăţenia oraşelor şi parcările publice sunt probleme de interes deosebit.
În momentul de faţă, România se confruntă cu un management necorespunzător al deşeurilor, fapt ilustrat, între altele, de starea nesatisfăcătoare de igienă a majorităţii localităţilor noastre.
Cauzele acestei situaţii au fost descrise într-o serie de studii de specialitate ca fiind:
– depozitarea necontrolată a deşeurilor, în special de către persoanele cu venituri modeste, care nu au încheiate contracte cu operatorii de salubritate;
– lipsa de educaţie ecologică şi de spirit civic a multor cetăţeni, care confundă spaţiul public cu locul unde pot fi aruncate tot felul de deşeuri;
– deficienţe existente în activitatea unor operatori de salubritate;
– lipsa unor programe unitare de educare, stimulare şi conştientizare a populaţiei, care să fie desfăşurate atât de către operatorii de salubritate .
În prezent la nivelul oraşului Tg.Mureş salubrizarea se află în „gestiunea” unei societăţi, cetăţenii oraşului plătind costuri uriaşe din banii publici în conturile acestei societăţi. Noi, în calitate de iniţiatori ai acestui demers ne propunem să readucem serviciul de salubrizare în cadrul comunităţii locale, sens în care dorim înfiinţarea unui serviciu în subordinea Consiliului Local. De aceea considerăm firesc să solicităm consultarea publică a cetăţenilor oraşului cu privire la modalitatea de gestionare a banilor publici în materie de curăţenie sens în care dorim să întrebăm locuitorii oraşului: „SUNTEŢI DE ACORD CA SERVICIUL DE SALUBRITATE SĂ SE REALIZEZE DE UN SERVICIU ÎNFIINŢAT ŞI AFLAT ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL?”
În ceea ce priveşte serviciul de parcări publice din oraş se remarcă aceeaşi concluzie. Serviciul este gestionat de o societate care „înghite” bani publici deşi la nivel naţional există iniţiative legislative care interzic ca firme private să solicite sau să încaseze bani ca urmare a prestării unor servicii în materie de parcări publice . De aceea ne propunem să adresăm locuitorilor oraşului Tg. Mureş următoarea întrebare:
„SUNTEŢI DE ACORD CA SERVICIUL DE PARCĂRI PUBLICE SĂ SE REALIZEZE DE UN SERVICIU ÎNFIINŢAT ŞI AFLAT ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL?”

În temeiul art. 61 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,
Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________
ROMÂNIA PROIECT
JUDEŢUL MUREŞ
Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş

HOTĂRÂREA nr.______
din ____________ 2012
cu privire la organizarea uni referendum local pentru consultarea cetăţenilor municipiului Tg.Mureş în legătură cu organizarea şi prestarea serviciilor de salubritate şi parcări publice în municipiul Tg.Mureş

Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,
Văzând Expunerea de motive nr.____________ din __________ iniţiată de consilierii locali Sabău-Pop Olimpiu, Brişcaru Cornel, Loghin Lucian Mircea,…….. cu privire la cu privire la organizarea uni referendum local pentru consultarea cetăţenilor municipiului Tg. Mureş în legătură cu organizarea şi prestarea serviciilor de salubritate şi parcări publice în municipiul Tg. Mureş
Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
Ţinând cont de prevederile art.2 alin.2, art.13 alin.1 şi art. 14 alin.1 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. „d”, alin.6 lit. a pct.14 şi pct.19 şi art. 45 alin. 1, din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală,

Hotărăşte:
Art.1. Se aprobă desfăşurarea referendumului local în municipiul Tg. Mureş pentru consultarea locuitorilor municipiului cu privire la problemele de interes deosebit legate de organizarea şi prestarea serviciilor de salubritate şi parcări publice în municipiul Tg. Mureş
Art.2. Pentru realizarea celor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, locuitorii municipiului Tg.Mureş sunt chemaţi să se pronunţe prin „DA” sau „NU” la următoarele întrebări:
1. „SUNTEŢI DE ACORD CA SERVICIUL DE SALUBRITATE SĂ SE REALIZEZE DE UN SERVICIU ÎNFIINŢAT ŞI AFLAT ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL?”
2. SUNTEŢI DE ACORD CA SERVICIUL DE PARCĂRI PUBLICE SĂ SE REALIZEZE DE UN SERVICIU ÎNFIINŢAT ŞI AFLAT ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL?”
Art.3. Data desfăşurării referendumului este 20.01.2013 –DUMINICĂ.
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin publicarea în mass-media locală, pe site-ul Consiliului Local şi afişare la sediul autorităţii locale.
Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează Primarul municipiului Tg.Mureş şi serviciile abilitate din cadrul Municipiului Tg. Mureş.
Iniţiatori:
CONSILIERI LOCALI

BRIŞCARU CORNEL ____________________
SABĂU-POP OLIMPIU_______________________
LOGHIN LUCIAN MIRCEA_____________________

Viza de legalitate
Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş
jrs. Maria Cioban
_____________________