• Blog dedicat acestor barbari care ne conduc…

  ...şi care şi-ar dori ca nouă tuturor să ne fie teamă. Să spunem ce credem în şoaptă sau deloc. Să credem permanent că ei sunt cei ce ne decid soarta în bine sau în rău, după bunul lor plac.

  Să acceptăm că pot intra cu bocancii în vieţile noastre, în casele noastre, în familiile noastre.

  Şi-ar dori să ne fie frică de ei, de familiile lor, de ciracii din jurul lor. Le-ar plăcea să ne ştie tăcuţi şi înspăimântaţi că undeva, într-un anume moment, atunci când ei doresc, ne pot scoate din locurile în care am decis să trăim în linişte, demni şi respectaţi.

  Ne fură banii, ne bat, ne jignesc, ne umilesc în văzul prietenilor, copiilor, mamelor şi fraţilor noştri. Pentru că lor li se cuvine tot. Şi nu li se poate întâmpla nimic.

  Ei sunt puterea. Sunt miezul vieţilor noastre. Sunt acel ceva care ne poate murdări viaţa, pentru că aşa doresc ei.

  Vor să ne ştie murdari, corupţi şi controlabili. Dacă nu suntem aşa se pot ocupa ei de acest lucru. Altfel nu le suntem de folos. Dacă nu îşi pun mâinile murdare pe vieţile noastre, nu contăm pentru ei.

  Hainele curate, fără urma falangelor lor pe ele nu sunt demne de purtat de către noi. În faţa lor. Le suntem inutili şi de neluat în seamă, pentru că aşa vor ei. Altfel, ne aruncă în mulţime şi ne uită. Aşa murdăriţi şi ponegriţi fără ca ei să fie nevoiti să platească vreun minut. Pentru că lor li se cuvine tot. Iar nouă, celorlalţi, nimic.

  Poate că ar trebui să nu ne mai fie teamă. Poate că ar trebui să nu ne mai fie ruşine cu noi aşa cum suntem. Fără urme de mizerie pe noi. Fără a dori ca ei sa ne ştie controlabili şi atunci utili. Fără a ne împuţi doar că să le dăm lor satisfacţie.

  Sau, cine ştie. Poate vrem să le plăcem lor.
  Acestor barbari care ne conduc...

  Cornel BRIŞCARU

 • Reclame

Numele proprii nu se traduc!

Deşi ilegală hotarârea privind inscripţionarea bilingvă a şcolilor din municipiul Tirgu Mureş, fără semnătura mea ca Preşedinte de şedinţă – refuzând semnarea pentru că, pe fond, hotărârea consider că este atât ilegal motivată şi adoptată fără dezbatere publică obligatorie de 30 de zile, dar şi in conţinut, in Anexă, traducerile denumirilor unităţilor de invăţământ fiind evident greşite şi neconforme cu clasificarea legală, fiind traduse inclusiv numele proprii al unor unităţi de invăţamânt din Tirgu Mureş – hotărârea a fost totuşi semnată in locul meu de 3 consilieri UDMR şi trimisă pentru viza de legalitate la Instituţia Prefectului judeţului Mureş, pentru a-i fi acordata viza.
Asteptăm reacţia Prefectului de Mureş.

hot pg 1hot pg 2hot pg 3

Reclame

RAPORT DE ACTIVITATE, PERIOADA IUNIE 2012 – PREZENT.

Mandatul de consilier local, din partea USL, in Consiliul local municipal Tirgu Mureş, l-am inceput din momentul depunerii jurământului, in data de 22 iunie 2012, in urma validării rezultatului alegerilor locale din iunie 2012.
Validarea mandatului de consilier s-a statuat ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului local municipal nr. 2, din data de 22 iunie 2012.
In aceiaşi şedinţă de Consiliu local municipal, din data de 22 iunie 2012, a avut loc validarea noului Consiliu local municipal, pentru mandatul 2012-2014.
Consiliul local municipal Tirgu Mureş a fost validat, prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 3, din 22 iunie 2012, cu un număr de 23 de consilieri locali, in condiţiile OG 35 şi a Legii 215, privind administraţia publică locală, republicată. Reprezentarea politică a noului consiliu astfel constituit este următoarea : 6 consilieri USL, 7 consilieri ARD şi 10 consilieri UDMR.
Prin Hotărârea de Consiliul local nr. 8 din 2 iulie 2012 am fost validat ca membru al Comisiei juridice, pentru administraţie publică locală, protecţie socială, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte. Ulterior, in prima şedinţă de constituire a acestei comisii, am fost ales de către colegii mei preşedinte al acestei comisii, funcţie pe care o ocup şi in prezent.
Am fost desemnat de asemenea şi in cadrul altor comisii de lucru, stabilite prin hotarari ale Consiliului local, precum cea de atribuire a spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinţă, cea de atribuire a spatiilor cu destinaţie de locuinţă sau a comisiei de atribuire denumire sau schimbare de denumiri.
In şedinţa din luna decembrie 2012, a Consiliului local municipal, am fost desemnat ca membru in Consiliului de administraţie al Societăţii de administrare a pieţelor din municipiul Tirgu Mureş, societate cu capital integral de stat, aflată in subordinea şi sub autoritatea Consiliului local municipal Tirgu Mureş.
In perioada care a trecut, de la validarea mandatului de consilier local şi până in prezent, am desfăşurat, in comisii sau in plen, impreună cu ceilalţi colegi din partea USL, o serie de activităţi ce au avut ca singur scop corecta reprezentare a intereselor cetăţenilor din municipiul Tirgu Mureş care ne-au acordat mandatul in forul reprezentativ al municipiului, astfel cum am promis in campania pentru alegerile locale care a avut loc in luna iunie a anului 2012. Proiectul de comunitate prezentat de către USL in campanie fiind documentul care a stat la baza activităţilor şi acţiunilor in cadrul Consiliului local.
Astfel, aşa cum, in puncte, pe domenii de activitate, Proiectul de comunitate conţinea principii, măsuri şi termene, am incercat, in acest for, conform competenţelor stabilite de către lege pentru funcţionarea acestuia şi a membrilor săi, in scurtul interval de timp care a trecut de la validare şi până in prezent, să stabilim şi să afirmăm, in realizarea mandatului principiile care să stea la baza activităţii mele in Consiliul local municipal, după cum urmează:
1. Respectarea legalităţii actelor administrative de autoritate
2. Transparenţă decizională in adoptarea actelor administrative de autoritate
3. Utilizarea, conform legii, a finanţelor publice locale
4. Stimularea luării deciziilor administraţiei locale din municipiu de jos in sus, respectiv de la cetăţenii plătitori de impozite şi taxe către autoritate, stimulând permanent dialogul instituţional intre autoritate şi comunitate
5. Realizarea cadrului luării unor decizii care să genereze plus-valoare in serviciile publice prestate de către autoritate pentru contribuabilii din municipiu, indiferent de natura acestor servicii publice
6. Eficienţă in utilizării fondurilor publice
7. Stabilirea priorităţilor in emiterea actelor administrative de autoritate in funcţie de nevoile membrilor comunităţii tirgumureşene
8. Iniţierea de politici publice care să răspundă nevoii de modernizare a comunităţii tirgumureşene
9. Atitudine pro-activă in identificarea nevoilor comunităţii tirgumureşene, prin stimularea dialogului intre autoritate şi comunitate
10. Atitudine reactivă faţă de tendinţele de incălcare a legii sau de utilizare ineficientă sau inoportună a resurselor publice de orice fel, la nivelul administraţiei publice municipale
In aceste condiţii, activitatea mea s-a materializat in numeroase luări de cuvânt, propuneri de imbunătăţire, amendamente sau propuneri de indreptare a unor materiale prezentate in comisii sau plenul Consiliului local fie că era vorba de materiale iniţiate de către Primăria municipiului Tirgu Mureş ori de către alţi colegi consilieri locali.
Intervenţiile mele şi ale colegilor mei din USL, vizând asigurarea dezbaterii publice, in condiţiile legii transparenţei decizionale, a tuturor materialelor prezentate in dezbaterea Consiliului local a generat, din partea Primăriei municipiului Tirgu Mureş, indreptarea parţială a unor nereguli in această privinţă. Anterior intervenţiilor noastre aceste prevederi legale erau complet ignorate de către Primăria municipiului Tirgu Mureş. Pentru viitor, acest efort de asigurarea atransparenţei decizionale in luarea deciziilor, va constitui o prioritate a activităţii mele.
Cheltuirea transparentă, eficientă şi, mai ales, indreptată către nevoile comunităţii tirgumuresene, a resurselor publice, a constituit un alt obiectiv urmărit in activitatea mea. In acest sens am iniţiat propuneri care sa ducă la diminuarea sau anularea sumelor care „tradiţional” mergeau către apropiaţi ai Primăriei Tirgu Mureş, prin contracte acordate preferenţial, urmând ca sumele astfel păstrate la bugetul oraşului să incercăm, in acest inceput de an, cu prilejul aprobării bugetului pentru anul 2013, să le direcţionăm către servicii publice necesare comunităţii : servicii sociale, educaţie, sănătate, recreere, cultură şi culte.
Am susţinut şi voi susţine, prin luări de poziţie, in comisii sau in plenul consiliului local, dialogul instituţional intre Consiliul local municipal, ca principal for deliberativ şi decizional al municipiului şi alte autorităţi publice pe de o parte şi ONG-uri sau alte persoane fizice sau juridice interesate in dezbaterea problemelor din comunitate, pe de altă parte, conştient fiind că participarea corectă a municipiului la acest dialog poate genera plus-valoare in comunitate, atât prin o mai firească reprezentare a interesului comunităţii dar şi prin propuneri preluate, din exterior, de imbunătăţire a activităţii autorităţii publice locale, ca principal generator de servicii publice de calitate. In acest sens m-am opus, alături de colegii din USL, intenţiei Primarului de a părăsi Asociaţia intercomunitară Zona metropolitană Tirgu Mureş, un astfel de demers condiderând motivat că nu este unul in interesul municipiului. Participarea municipiului, prin reprezentanţi responsabili, prin proiecte reale, la această formă asociativă, generând premizele unei dezvoltări durabile viitoare a comunităţii tirgumureşene. De asemenea, tot in sensul celor amintite mai sus, am solicitat participarea ONG-urilor, pe domenii de activitate, la toate activităţile comisiilor de specialitate sau de lucru ale Consiliului local, precum şi la toate activităţile plenului. Pentru viitor lucrările Comisiei juridice, comisie pe care o conduc in calitate de preşedinte, vor fi in continuare publice, orice persoană fizică sau juridică interesată putând participa activ la activităţile acesteia.
Impreună cu colegii mei ne-am opus, prin vot, majorării preţului apei in municipiul Tirgu Mureş, a majorării impozitelor, taxelor şi tarifelor locale precum şi a sumelor pe care părinţii ar trebui să le achite pentru alocaţia de hrană a copiilor din creşele din municipiu. De asemenea am intervenit ori de cate ori s-a incercat aducerea unor grave prejudicii viitoare municipiului prin incercările succesive de instrăinare, ale Primăriei, de bunuri sau servicii aflate in patrimoniul oraşului.
Zecile de intervenţii, constând in amendamente propuse sau luari de poziţie la materialele aflate in dezbaterea comisiilor de specialitate sau direct in plenul şedintelor de consiliu, pe diverse teme de larg interes puse in discuţia membrilor consiliului, pot fi ragăsite in Procesele verbale, publice, aflate pe siteul autorităţii publice locale sau la sediul instituţiei, Serviciul Secretariat şi relaţii cu consilierii din cadrul Primăriei municipiului Tirgu Mureş.
In continuare aş dori să fac referire, punctual, in principal la proiectele de hotărâre iniţiate in Consiliul local, conform legii, in exercitarea mandatului de consilier local, impreună cu colegii mei din PSD, Sabau-Pop Olimpiu şi Loghin Lucian. Aceste iniţiative fiind, pe lângă amendamentele şi propunerile formulate la celelalte materiale, care de-a lungul timpului se află in dezbaterea consiliului local, măsura reală de intenţiei unui ales local ca este direct interesat de problemele existente in comunitate, intervenind, in acest mod, direct, in soluţionarea lor.
Astfel, in data de 7 noiembrie 2012, am pus in dezbatere publică 3 proiecte de hotărâre :
1. Proiect de Hotărâre cu privire la abrogarea parţială a Hotărârii de Consiliu Local nr. 91 din 26 aprilie 2012, privind achiziţionarea, în proprietatea municipiului Tg.Mureş, în tranşe, pe o perioadă de trei ani, a unui număr de 1782 unităţi locative în vederea implementării strategiei locale de dezvoltare în domeniul social şi asigurare de locuinţe pentru anumite categorii de persoane, prin procedura de licitaţie publică deschisă cu strigare
2. Proiect de Hotărâre cu privire la abrogarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 131 din 29 martie 2007, privind interzicerea circulaţiei pe trotuarele din centrul oraşului a vehiculelor pe două roţi şi instalarea unor semne indicatoare cu privire la traseul ocolitor
3. Proiect de Hotărâre cu privire la aprobarea finanţării Bibliotecii Judeţene Mureş pentru achiziţionarea de fond de carte pentru filialele de cartier ale Bibliotecii Judeţene Mureş
Primul proiect de hotărâre, acela referitor la abrogarea parţială a Hotărârii de Consiliu Local nr. 91 din 26 aprilie 2012 privind achiziţionarea, în proprietatea municipiului Tg.Mureş, în tranşe, pe o perioadă de trei ani, a unui număr de 1782 unităţi locative în vederea implementării strategiei locale de dezvoltare în domeniul social şi asigurare de locuinţe pentru anumite categorii de persoane, prin procedura de licitaţie publică deschisă cu strigare, viza oprirea achiziţionării, de către Prămărie, de la clienţii politici, la supra-preţ, a apartamentelor in municipiul Tirgu Mureş. Astfel am solicitat, in cuprindul proiectului de hotărâre amintit, ca:
Art.1. Se abrogă art. 5 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 91 din 26 aprilie 2012 privind achiziţionarea, în proprietatea municipiului Tg. Mureş, în tranşe, pe o perioadă de trei ani, a unui număr de 1782 unităţi locative în vederea implementării strategiei locale de dezvoltare în domeniul social şi asigurare de locuinţe pentru anumite categorii de persoane, prin procedura de licitaţie publică deschisă cu strigare, cu următorul conţinut „Restul unităţilor locative aprobate spre cumpărare se vor achiziţiona în tranşe egale pe anul 2013 şi 2014, urmând ca pentru fiecare tranşă să se stabilească „Studiul privind valorile apartamentelor din municipiul Tg. Mureş” .
Art. 2. Unităţile locative achiziţionate, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 91/2012, care au contracte de vanzare-cumparare incheiate se vor prelua in patrimoniul municipalitatii, iar restul unităţilor locative aferente anilor 2012, 2013 şi 2014 urmează să nu mai fie achiziţionate.
Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii de Consiliu Local nr. 91/2012 rămân neschimbate.
Proiectul era motivat pe prevederile O.U.G. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice si întărirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, ale prevederilor art. 64 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative precum şi in temeiul art. 36 alin. 1 şi 2 lit. „b”, alin. 4 lit. „e” art. 45 alin. 3, şi art. 115 alin. 1 lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală.
Proiectul de hotărâre, pus in discuţie iniţial in şedinţa din luna noiembrie, a fost amânat, prin vot, de către consilierii locali PD-L şi UDMR.
In luna decembrie 2012 am repus pe ordinea de zi proiectul de hotărâre şi a fost aprobat prin Hotărârea nr. 152 din 20 decembrie 2012, in acest mod stopându-se achiziţionarea, la supra-preţ, a unor unităţi locative in municipiu.
Cea de a doua iniţiativă, materializată intr-un proiect de hotărâre de consiliu, pus de către noi in dezbatere publică tot in luna noiembrie 2012, se referea la ridicarea interdicţiei mopedelor – biciclete şi motociclete – de a trece prin centrul municipiului Tirgu Mureş. O interdicţie considerată de către noi iniţiatorii ca fiind una abuzivă şi ilegală. Şi acest proiect a constituit o promisiune de campanie electorală in alegerile din iunie 2012. Astfel, impreună cu ceilalţi 2 iniţiatori, colegi din PSD, doream abrogarea în totalitate prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 131 din 29 martie 2007, precum şi Anexa I, parte integrantă a acesteia, privind interzicerea circulaţiei pe trotuarele din centrul oraşului a vehiculelor pe două roţi şi instalarea unor semne indicatoare cu privire la traseul ocolitor.
De asemenea, la Art.2. al proiectului de act administrativ, prevedeam expres că se permite accesul vehiculelor cu două roţi în centrul municipiului Tirgu Mureş (Pţa Trandafirilor- Pţa Victoriei).
Proiectul era motivat pe prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010, HG nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Poliţie Locale ale art. 64 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, in temeiul art. 36 alin. 1 şi 2 lit. „c”, alin. 6 lit. a pct. 7, 9, şi 16, art. 45 alin. 1 precum şi ale art. 115 alin. 1 lit. ” din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală.
Proiectul de hotarâre, pus in discuţia plenului Consiliului local municipal, in şedinţa din luna noiembrie, a trecut de votul acestuia, prin Hotărârea nr. 122 din 29.11.2012, in acest moment interdicţia fiind ridicată.
Cel de al treilea proiect pus in dezbatere publica in luna noiembrie 2012 viza alocarea de sume de bani pentru dotarea cu fond de carte a bibliotebilor de cartier din municipiul Tirgu Mureş, biblioteci aflate in gestiunea Bibliotecii judeţene Mureş.
Conform proiectului iniţiat urma ca: la Art.1. Se aprobă acordarea anuală a sumei de 100.000 lei Bibliotecii Judeţene Mureş, începând cu anul 2013, pentru achiziţionarea de fond de carte destinat Colecţiilor uzuale destinate împrumutului la domiciliul utilizatorilor, care se află la secţia de împrumut carte pentru adulţi, secţia cartea tehnică, biblioteca copiilor, secţia de artă şi filialele de cartier ale bibliotecii, astfel cum sunt acestea definite de art. 15 din Regulamentul Bibliotecii Judeţene Mureş.
De asemenea, la Art.2. al Proiectului inaintat, s-a precizat că suma de 100.000 de lei va fi cuprinsă în mod corespunzător în Bugetul municipiului Tg.Mureş.
Proiectul era motivat pe prevederile Legii nr.24/2000 republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, ale prevederilor art. 36 alin. 1 şi 2 lit. „d”, alin. 6 lit. a pct. 1, şi 4, art. 45 alin. 1, şi art. 115 alin. 1 lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală.
Proiectul, iniţial amânat in luna noiembrie, prin votul consilierilor PD-L şi UDMR, a intrunit cvorumul necesar aprobării in luna decembrie când, impreună cu colegii mei l-am repus pe ordinea de zi. Propunerea noastră s-a materializat in Hotărârea nr. 151 din 20.12.2012.
Toate cele 3 proiecte menţionate sunt parte componentă a Proiectului de comunitate, pus in dezbatere publică in alegerile locale din luna iunie 2012.
Detalii referitoare la cele trei proiecte, conţinând in amănunt motivele de fapt şi de drept ce au stat la baza iniţierii acestora, pot fi găsite si pe http://www.cornelbriscaru.wordpress.com, unde am inteles ca aceste materiale să fie puse in dezbatere publică, conform legii.
Faţă de aceste trei proiecte aprobate deja de către Consiliul local municipal in anul 2012, in acelaşi sens al aducerii la indeplinire a promisiunilor de campanie electorală, pentru a arăta că există concordanţă intre ceea ce spunem că putem face şi ceea ce ulterior facem, am iniţiat şi pus in dezbatere publică, in condiţiile legii, in luna ianuarie a acestui an, alături de ceilalţi 2 colegi ai mei din PSD, Sabău-Pop Olimpiu şi Lucian Loghin alte 2 proiecte de hotărâre, respectiv :
1. Proiect de hotărâre cu privire la organizarea unui Referendum local pentru consultarea cetăţenilor municipiului Tg.Mureş în legătură cu organizarea şi prestarea serviciilor de salubritate şi parcări publice în municipiul Tg.Mureş. Acest proiect vizează consultarea, prin referendum local a cetăţenilor municipiului, in vederea readucerii la Consiliul local municipal a acestor 2 servicii publice esenţiale, respectiv salubritatea şi parcările publice. Proiectul de hotărâre este motivat de prevederile Legii nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, ale prevederilor art.2 alin.2, art.13 alin.1 şi art. 14 alin.1 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare precum şi in temeiul art. 36 alin. 2 lit. „d”, alin.6 lit. a pct.14 şi pct.19 şi art. 45 alin. 1, din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală.
2. Proiect de hotărâre cu privire la abrogarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 241, din 05 iulie 2007, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 305/30.11.2005 şi aprobarea noului Regulament de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor abandonate pe domeniul public din municipiul Tîrgu-Mureş, a Caietului de sarcini şi Comisia de licitaţie. Acest proiect vizează eliminarea, din municipiul Tirgu Mureş, a măsurii ilegale şi abuzive a ridicării autovehiculelor parcate pe drumurile publice. Proiectul este motivat pe prevederile O.U.G. 195/2012 privind circulaţia pe drumurile publice ale H.G. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/200, ale prevederilor art. 64 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative precum şi in temeiul art. 36 alin. 1, art. 45 alin. 1, şi art. 115 alin. 1 lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală.
Ambele proiecte de hotărâre se află pe ordinea de zi a şedinţei ordinare de Consiliu local municipal ce va avea loc in luna ianuarie a acestui an.
Detalii referitoare la cele două proiecte, conţinând in amănunt motivele de fapt şi de drept ce au stat la baza iniţierii acestora, pot fi găsite si pe http://www.cornelbriscaru.wordpress.com, unde am inteles ca aceste materiale să fie puse in dezbatere publică, conform legii.
Acestea ar fi, punctual, principalele iniţiative in Consiliul local municipal Tirgu Mureş, promovate din momentul validării mele ca şi consilier local in luna iunie 2012 şi până in prezent.
Pentru anul 2013 imi propun continuarea in aceiaşi parametrii a activităţii de consilier local municipal, enunţaţi in cuprinsul prezentului Raport de activitate, fie ca va fi vorba abordarea unor probleme de gestiune curentă a treburilor comunităţii şi cetăţenilor, aflate in competenţa Consiliului local municipal conform legislaţiei in vigoare – cetăţeni pe care am inţeles că trebuie să ii reprezint ca şi consilier local – fie ca va fi vorba de gestionarea unor probleme importante, de buget, patrimoniu, comunicare publică instituţională ş.a., in aşa fel incât permanent să pot da măsura unui mandat legal, corect şi onest exercitat.
Depun prezentul Raport de activitate in condiţiile Legii 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată.

Tirgu Mureş
22.01.2013
jrs. Brişcaru Gheorghiţă Cornel
Consilier local municipal

Expunere de motive cu privire la organizarea uni referendum local pentru consultarea cetăţenilor municipiului Tg.Mureş în legătură cu organizarea şi prestarea serviciilor de salubritate şi parcări publice în municipiul Tg.Mureş

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREŞ

Expunere de motive
cu privire la organizarea uni referendum local pentru consultarea cetăţenilor municipiului Tg.Mureş în legătură cu organizarea şi prestarea serviciilor de salubritate şi parcări publice în municipiul Tg.Mureş

Organizarea referendumului local se circumscrie dreptului comunităţilor locale de a vota şi a decide modalitatea de gestionare a treburilor publice la nivelul unei comunităţi.
Întoarcerea la popor, atât de des invocată, în alte prilejuri, este indipensabilă şi condiţionează orice proiecţie pe tema utilizării banului public.
Ce doresc oamenii din municipiul Tg. Mureş în materie de parcări publice şi salubrizare? Sunt întrebări la care nu pot răspunde decât cetăţenii oraşului, noi aleşii locali, având obligaţia de a utiliza cel mai important mijloc legal de consultare publică, respectiv referendumul.
Legiuitorul român furnizează unul dintre aceste mijloace concrete prin care se poate realiza consultarea cetăţenilor – referendumul local – prin art. 13 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăşurarea referendumului: „Problemele de interes deosebit din unităţile administrativ-teritoriale si subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor pot fi supuse, în condiţiile prezentei legi, aprobării locuitorilor, prin referendum local”. Obligaţia de consultare a cetăţenilor ce incumbă autorităţilor locale în anumite probleme poate fi realizată deci, în primul rând, prin instituţia referendumului local, dar, în acelaşi timp si prin „orice alta forma de participare directa a cetăţenilor la treburile publice, în condiţiile legii” [art. 3 alin. (3)din Legea 215/2001]. Drept urmare, concretizarea principiului consultării cetăţenilor se poate face atât prin forme instituţionalizate – referendumul local -, cât si prin forme neinstituţionalizate – efectuarea unor sondaje de opinie, a unor anchete, convocarea unor adunări ale cetăţenilor, etc.
Legea stabileşte posibilitatea consultării cetăţenilor, prin referendum local în cazul unor probleme de interes deosebit. Cine poate califica o problemă locală ca fiind de interes deosebit? Răspunsul este oferit de textul legal, respectiv art.14 din Legea 3/2000 care statuează că: Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliile locale sau judeţene, după caz, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean sau a unei treimi din numărul consilierilor locali, respectiv al consilierilor judeţeni. La o simplă analiză a textului legal se poate constata că numai patru categorii de titulari pot avea iniţiativa declanşării referendumului local: primarul, preşedintele consiliului judeţean, 1/3 din consilierii locali sau judeţeni. Deci, aşa cum se întâmplă în cazul de faţă, consilierii locali (o anumită pondere) pot stabili că o problemă este de interes deosebit şi pot propune Consiliului organizarea unui referendum local cu privire la aceste probleme.
Curăţenia oraşelor şi parcările publice sunt probleme de interes deosebit.
În momentul de faţă, România se confruntă cu un management necorespunzător al deşeurilor, fapt ilustrat, între altele, de starea nesatisfăcătoare de igienă a majorităţii localităţilor noastre.
Cauzele acestei situaţii au fost descrise într-o serie de studii de specialitate ca fiind:
– depozitarea necontrolată a deşeurilor, în special de către persoanele cu venituri modeste, care nu au încheiate contracte cu operatorii de salubritate;
– lipsa de educaţie ecologică şi de spirit civic a multor cetăţeni, care confundă spaţiul public cu locul unde pot fi aruncate tot felul de deşeuri;
– deficienţe existente în activitatea unor operatori de salubritate;
– lipsa unor programe unitare de educare, stimulare şi conştientizare a populaţiei, care să fie desfăşurate atât de către operatorii de salubritate .
În prezent la nivelul oraşului Tg.Mureş salubrizarea se află în „gestiunea” unei societăţi, cetăţenii oraşului plătind costuri uriaşe din banii publici în conturile acestei societăţi. Noi, în calitate de iniţiatori ai acestui demers ne propunem să readucem serviciul de salubrizare în cadrul comunităţii locale, sens în care dorim înfiinţarea unui serviciu în subordinea Consiliului Local. De aceea considerăm firesc să solicităm consultarea publică a cetăţenilor oraşului cu privire la modalitatea de gestionare a banilor publici în materie de curăţenie sens în care dorim să întrebăm locuitorii oraşului: „SUNTEŢI DE ACORD CA SERVICIUL DE SALUBRITATE SĂ SE REALIZEZE DE UN SERVICIU ÎNFIINŢAT ŞI AFLAT ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL?”
În ceea ce priveşte serviciul de parcări publice din oraş se remarcă aceeaşi concluzie. Serviciul este gestionat de o societate care „înghite” bani publici deşi la nivel naţional există iniţiative legislative care interzic ca firme private să solicite sau să încaseze bani ca urmare a prestării unor servicii în materie de parcări publice . De aceea ne propunem să adresăm locuitorilor oraşului Tg. Mureş următoarea întrebare:
„SUNTEŢI DE ACORD CA SERVICIUL DE PARCĂRI PUBLICE SĂ SE REALIZEZE DE UN SERVICIU ÎNFIINŢAT ŞI AFLAT ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL?”

În temeiul art. 61 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,
Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________
ROMÂNIA PROIECT
JUDEŢUL MUREŞ
Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş

HOTĂRÂREA nr.______
din ____________ 2012
cu privire la organizarea uni referendum local pentru consultarea cetăţenilor municipiului Tg.Mureş în legătură cu organizarea şi prestarea serviciilor de salubritate şi parcări publice în municipiul Tg.Mureş

Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,
Văzând Expunerea de motive nr.____________ din __________ iniţiată de consilierii locali Sabău-Pop Olimpiu, Brişcaru Cornel, Loghin Lucian Mircea,…….. cu privire la cu privire la organizarea uni referendum local pentru consultarea cetăţenilor municipiului Tg. Mureş în legătură cu organizarea şi prestarea serviciilor de salubritate şi parcări publice în municipiul Tg. Mureş
Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
Ţinând cont de prevederile art.2 alin.2, art.13 alin.1 şi art. 14 alin.1 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. „d”, alin.6 lit. a pct.14 şi pct.19 şi art. 45 alin. 1, din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală,

Hotărăşte:
Art.1. Se aprobă desfăşurarea referendumului local în municipiul Tg. Mureş pentru consultarea locuitorilor municipiului cu privire la problemele de interes deosebit legate de organizarea şi prestarea serviciilor de salubritate şi parcări publice în municipiul Tg. Mureş
Art.2. Pentru realizarea celor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, locuitorii municipiului Tg.Mureş sunt chemaţi să se pronunţe prin „DA” sau „NU” la următoarele întrebări:
1. „SUNTEŢI DE ACORD CA SERVICIUL DE SALUBRITATE SĂ SE REALIZEZE DE UN SERVICIU ÎNFIINŢAT ŞI AFLAT ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL?”
2. SUNTEŢI DE ACORD CA SERVICIUL DE PARCĂRI PUBLICE SĂ SE REALIZEZE DE UN SERVICIU ÎNFIINŢAT ŞI AFLAT ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL?”
Art.3. Data desfăşurării referendumului este 20.01.2013 –DUMINICĂ.
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin publicarea în mass-media locală, pe site-ul Consiliului Local şi afişare la sediul autorităţii locale.
Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează Primarul municipiului Tg.Mureş şi serviciile abilitate din cadrul Municipiului Tg. Mureş.
Iniţiatori:
CONSILIERI LOCALI

BRIŞCARU CORNEL ____________________
SABĂU-POP OLIMPIU_______________________
LOGHIN LUCIAN MIRCEA_____________________

Viza de legalitate
Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş
jrs. Maria Cioban
_____________________

Expunere de motive cu privire la abrogarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 241 din 05 iulie 2007 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 305/30.11.2005 şi aprobarea noului Regulament de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor abandonate pe domeniul public din municipiul Tîrgu-Mureş, a Caietului de sarcini şi Comisia de licitaţie

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREŞ

Expunere de motive
cu privire la abrogarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 241 din 05 iulie 2007 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 305/30.11.2005 şi aprobarea noului Regulament de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor abandonate pe domeniul public din municipiul Tîrgu-Mureş, a Caietului de sarcini şi Comisia de licitaţie

Cadrul juridic
1. Temeiul juridic al ridicării de autovehicule
Măsura ridicării si depozitării vehiculelor parcate ilegal este întemeiata pe dispoziţiile art. 64 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările ulterioare.
„1) Politia rutiera poate dispune ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabila. Ridicarea si depozitarea vehiculelor in locuri special amenajate se realizează de către administraţiile publice locale sau de către administratorul drumului public, după caz.
2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul si depozitarea vehiculului staţionat neregulamentar se suporta de către deţinătorul acestuia.
3) Ridicarea vehiculelor dispusa de politia rutiera in condiţiile prevăzute la alin. (1) se realizează potrivit procedurii stabilite prin regulament”.
La o simplă analiză a textului legal rezultă următoarele consecinţe:
– NUMAI Poliţia Rutieră poate dispune ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar;
– RIDICAREA şi depozitarea vehiculelor se realizează de administraţiile locale (în principal)
– Contravaloarea cheltuielilor cu ridicarea se suportă de deţinător;
– Ridicarea vehiculelor se realizează după o procedură stabilită prin REGULAMENT.
Unde apar problemele??
Procedura ridicării şi depozitării vehiculelor în oraşul Tg. Mureş este realizată de SC. Salubriserv SA. Trebuie menţionat că ridicarea vehiculelor nu trebuie realizată în nume propriu de aceste firme ci numai în numele autorităţii. De asemenea, firmele private nu pot percepe taxe în nume propriu pentru serviciile de ridicare şi depozitare, pentru că între deţinătorul autovehiculului şi firmă nu există relaţii contractuale. Deţinătorul, are potrivit legii, obligaţia de plată faţă de autoritatea publică. Hotărârea de Consiliu local Tg. Mureş nr. 241 din 2007 stabileşte la art.5 lit. o că „plata contravalorii prestaţiei se poate face în numerar la casieria prestatorului sau ordin de plată în contul deschis de prestator” prevedere care contravine principiilor de drept şi prevederilor legale. În acest cadru, care este temeiul juridic în baza căruia firmele prevăd taxe de depozitare şi ridicare? Firmele invocă existenţa unui Regulament adoptat de autoritatea locală prin act administrativ. Dar aceste Regulamente sunt ilegale pentru că ele contravin prevederilor OUG 195/2002. Art. 64 alin. 3 din OUG 195/2002 dispune ca procedura după care se face ridicarea vehiculelor în astfel de situaţii va fi prevăzută prin Regulament. Însă, în înţelesul OUG 195/2002, noţiunea de regulament are o definiţie precisa. Conform art.124 alin. 2 din OUG 195/2002, se prevede ca „în termen de 30 de zile de la data publicării, Ministerul Administraţiei si Internelor va elabora regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.”
Astfel, acest regulament nu este orice act de aplicare a ordonanţei, ci un act aprobat prin Hotărâre de Guvern. În momentul de faţă, în vigoare este Hotărârea de Guvern nr. 1391/2006 care, însă, nu dispune în ce priveşte procedura de ridicare a autovehiculelor. Faptul ca până în acest moment Guvernul nu a reglementat aceasta procedura, aceasta nu înseamnă că autorităţile publice locale sunt îndreptăţite sa procedeze la adoptarea unui astfel de regulament (de altfel, cate unul pentru fiecare autoritate locala în parte în funcţie de tot felul de interese particulare), depăşindu-şi în mod vădit atribuţiile, intrând intr-un domeniu unde competenţa de reglementare aparţine exclusiv Guvernului României. Aceste acte normative adoptate de consiliile locale sunt nule, fiind adoptate cu depăşirea atribuţiilor consiliilor locale. În plus, ele sunt nule si din perspectiva faptului ca acorda dreptul de a proceda la ridicarea si depozitarea vehiculelor unor persoane private, ceea ce contravine OUG 195/2002.

2. Ilegalitatea Hotărârii de Consiliu local.
Hotărârea de Consiliu Local nr. 241 din 05.07.2007 contravine prevederilor legale în materie fiind criticabilă în special în privinţa instituirii măsurilor contravenţionale complementare ale blocării roţilor autovehiculelor şi ale ridicării sau mutării acestora pe alte amplasamente. În prezent astfel de măsuri pot fi stabilite în raport de dispoziţiile art. 5, alin. (4) din O.G. 2/2001, care statuează că: sancţiuni contravenţionale complementare nu pot fi instituie decât prin „legi speciale”, iar nicidecum prin hotărâri de consiliu local, care sunt acte juridice secundum legem
– Hotărârea de Consiliu Local instituie o procedură paralelă de ridicare a autovehiculelor, în condiţiile în care competenţa de reglementare a unei asemenea problematici aparţine Guvernului, în raport de art. 64, alin. (3) din O.U.G. 195/2002 care prevede faptul că „ridicarea vehiculelor dispusă de poliţia rutieră în condiţiile prevăzute la alin. (1) se realizează potrivit procedurii stabilite prin regulament”
– H.C.L. 241/2007 oferă competenţa dispunerii unor astfel de măsuri contravenţionale complementare de către ofiţerii şi subofiţerii de Poliţie rutieră sau de către „împuterniciţii Primarului (art.10); or, în raport de art. 64, alin. (1) din O.U.G. 195/2002, competenţa dispunerii măsurii ridicării autovehiculelor aparţine „poliţiei rutiere”. În practică o astfel de măsură este luată de reprezentanţii Poliţiei Locale în temeiul Legii nr. 155 din 2010, aspect ce denotă faptul că Regulamentul din 2007 nu este în conformitate cu legislaţia actuală.
3. Practica judecătorească
La nivelul instanţelor naţionale s-a conturat o practică internă ce urmăreşte anularea unor astfel de hotărâri de Consiliu Local prin care s-a adoptat o procedură de ridicare şi depozitare a vehiculelor staţionate neregulamentar, pentru argumente similare cu cele prezentate. Punctul central al acestor hotărâri judecătoreşti este reprezentat de faptul că prin noţiunea de regulament prevăzută de O.U.G. 195-2002 se înţelege actul adoptat de Guvern prin Hotărâre, aplicabil la nivelul întregului teritoriu şi nu Regulamente aprobate prin Hotărâri de Consiliu Local în diverse variante şi forme. Raţiunea adoptării unui singur regulament rezidă din previzibilitatea şi cunoaşterea acestuia de către cetăţeni, astfel încât să nu existe surpriza aplicării unui Regulament la Tg. Mureş, a altui Regulament la Craiova, etc.

4. Jurisprudenţa CEDO
În cauza J.-J. B.G. şi M.-J. G.M. c. Spaniei au fost aduse în discuţie aspecte de legalitate ce coincid în mare măsură cu argumentele expuse mai sus. Astfel , s-a constatat că principiul legalităţii incriminării şi a pedepsei impune un standard pentru a califica drept „lege” în sensul Convenţiei o normă juridică, respectiv de a îndeplini condiţiile de accesibilitate şi previzibilitate. Trebuie să fie enunţată cu suficientă precizie pentru a permite tuturor să prevadă posibilele consecinţele care pot rezulta dintr-un act sau omisiune ( A se vedea în acelaşi sens Müller şi alţii c. Elveţiei, hotărârea din 24 mai 1988, nr. 10737/84, par. 29 şi Kokkinakis c. Greciei, hotărârea din 25 mai 1993, nr. 14307/88, par. 40). Curtea a afirmat, altfel spus, că o măsură de o astfel de gravitate trebui să fie cunoscută de toţi destinatarii tocmai pentru a fi respectată. Ne întrebăm cum poate un cetăţean din Constanţa, aflat în tranzit prin Tg. Mureş să cunoască prevederile din HCL 241/2007.
Este măsura instituită prin Regulamentul local previzibilă şi accesibilă??

5. Stadiul actual al actelor administrative locale în materie.
În prezent este în vigoare Hotărârea nr. 75 din 26 aprilie 2012 privind prelungirea contractului de concesionare nr. 485/18.12.2007 referitoare la activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor fără stăpân sau abandonate aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Tg. Mureş precum şi concesionarea serviciului de ridicare, transport, depozitare şi eliberarea vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor fără stăpân sau abandonate aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Tg. Mureş. În art. 2 al acestei Hotărâri se recunoaşte practic „caducitatea” Hotărârii de Consiliu Local nr. 241 din 2007 prin care s-a aprobat Regulamentul de ridicare, transport, depozitare şi eliberare…. Practic art. 2 stabileşte că „…în şedinţa următoare să fie aprobate modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 241/2007…” .
Chiar dacă această prevedere a fost adoptată în aprilie 2012 nici până în prezent (decembrie 2012) nu a fost adoptat un alt Regulament de ridicare, transport, depozitare, şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public al municipiului Tg. Mureş, a Caietului de sarcini şi Comisia de licitaţii.
Anexe: Decizia Curţii de Apel Cluj nr. 4829 din 18 noiembrie 2011 prin care s-a dispus anularea art.4 şi anexele 1-5 din HCL Cluj Napoca 149-2009 prin care s-a stabilit ridicarea şi depozitarea vehiculelor; Decizia nr. 1977 pronunţată în dos. nr. 9809/63/2010 în şedinţă publică la data de 31.05.2011 Curtea de Apel Craiova prin care s-a dispus anularea Hotărârii de Consiliu Local nr. 219 din 2005 publicată pe http://www.juridice.ro .

În temeiul art. 61 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,
Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________
3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

ROMÂNIA PROIECT
JUDEŢUL MUREŞ
Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş

HOTĂRÂREA nr.______
din ____________ 2012

cu privire la abrogarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 241 din 05 iulie 2007 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 305/30.11.2005 şi aprobarea noului Regulament de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor abandonate pe domeniul public din municipiul Tîrgu-Mureş, a Caietului de sarcini şi Comisia de licitaţie

Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,
Văzând Expunerea de motive nr.________ din __________ iniţiată de consilierii locali Sabău-Pop Olimpiu, Brişcaru Cornel, Loghin Lucian, cu privire cu privire la abrogarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 241 din 05 iulie 2007 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 305/30.11.2005 şi aprobarea noului Regulament de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor abandonate pe domeniul public din municipiul Tîrgu-Mureş, a Caietului de sarcini şi Comisia de licitaţie
Având în vedere prevederile O.U.G. 195/2012 privind circulaţia pe drumurile publice, H.G. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002;
Ţinând cont de prevederile art. 64 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
În temeiul art. 36 alin. 1, art. 45 alin. 1, şi art. 115 alin. 1 lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală,

Hotărăşte:

Art.1. Se abrogă Hotărârea de Consiliu Local nr. 241 din 05 iulie 2007 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 305/30.11.2005 şi aprobarea noului Regulament de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor abandonate pe domeniul public din municipiul Tîrgu Mureş, a Caietului de sarcini şi Comisia de licitaţie
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Tg. Mureş şi serviciile abilitate din cadrul Municipiului Tîrgu Mureş.

Viza de legalitate
Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş
jrs. Maria Cioban
_____________________

Proiect de Hotarare referitor la aprobarea finanţării Bibliotecii Judeţene Mureş pentru achiziţionarea de fond de carte pentru filialele de cartier al Bibliotecii Judeţene Mureş

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREŞ

Iniţiatori: Sabău-Pop Olimpiu, Brişcaru Cornel, Loghin Lucian Mircea

Expunere de motive
cu privire la aprobarea finanţării Bibliotecii Judeţene Mureş pentru achiziţionarea de fond de carte pentru filialele de cartier ale Bibliotecii Judeţene Mureş

Având în vedere cadrul juridic reprezentat de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Judeţene Mureş respectiv:
Art. 4. Biblioteca Judeţeană Mureş, ca bibliotecă de tip enciclopedic, deserveşte comunitatea locală şi judeţeană având o serie de atribuţii, conform prevederilor prezentului regulament. Biblioteca Judeţeană Mureş îndeplineşte şi funcţia de bibliotecă municipală pentru municipiul Târgu-Mureş, în condiţiile prevederilor legale în acest sens. De asemenea, prin serviciile oferite de sălile de lectură, răspunde tuturor solicitanţilor, indiferent de domiciliul acestora.
Art. 5. Este o instituţie finanţată din bugetul Consiliului Judeţean Mureş, fondurile nominalizându-se distinct în bugetul acestuia. Instituţia poate fi finanţată şi de alte persoane juridice de drept public sau privat, precum şi de persoane fizice, prin donaţii, sponsorizări sau alte surse legale de venituri.
Studiile recente relevă legătura indisolubilă între accesul la informaţie şi rolul bibliotecilor publice în vederea realizării acestui drept.
Astfel, Prof.univ.dr. Mircea Regneală considera că :
„Accesul la informaţie presupune capacitatea de a face fata la creşterea exponenţiala a informaţiei. Accesul la informaţii în biblioteca publica are la baza următoarele elemente:
− biblioteca publica oferă resurse selecţionate si organizate ale informaţiilor si cunoştinţelor actualizate sub diferite forme;
− biblioteca publica deţine personal care are o imagine globala a informaţiilor si cunoştinţelor disponibile, a surselor de informare, a sistemelor de comunicare si a serviciilor de informare;
− biblioteca publica este în măsura sa evalueze validitatea si fiabilitatea surselor de informare;
− biblioteca publica deţine acel personal capabil sa formeze persoanele apte sa gestioneze informaţia.
Accesul la biblioteca – un drept fundamental în societatea informaţiei
1. Dreptul la informaţie si creativitate este unul din drepturile fundamentale ale omului în societatea informaţiei.
2. Dreptul la informaţie face, de asemenea, parte integranta din drepturile cetăţeniei totale: fără el nu exista democraţie.
3. Dreptul la informaţie este indispensabil creativităţii (reprezintă o autoîmplinire si o autoexpresie, pe de o parte, si o participare la producţia de bunuri intelectuale potenţiale, pe de alta parte).
4. Dreptul la informaţie implica posibilitatea de acces la metadate si la informaţii pentru cetăţeni.
Capitalul intelectual, cunoştinţele si cultura se caracterizează prin faptul ca se acumulează. Ca sa fie în măsura sa creeze, artiştii, cercetătorii, animatorii culturali si, din ce în ce mai des, cetăţenii obişnuiţi trebuie sa aibă acces la cultura si sa cunoască valorile patrimoniale. Accesul la sursele de cultura si la cunoştinţe trebuie garantat într-o societate bazata pe cunoştinţe” .
Ţinând cont de nevoia de a apropia cultura de cetăţean, sens în care Biblioteca Judeţeană dispune de 4 filiale (cartierul Aleea, în cartierele oraşului se impune dotarea acestor filiale cu un fond de carte corespunzător.
Anexă: Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Judeţene Mureş

În temeiul art. 61 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,
Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________
ROMÂNIA PROIECT
JUDEŢUL MUREŞ
Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş
HOTĂRÂREA nr.______
din ____________ 2012
cu privire la aprobarea finanţării Bibliotecii Judeţene Mureş pentru achiziţionarea de fond de carte pentru filialele de cartier al Bibliotecii Judeţene Mureş

Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,
Văzând Expunerea de motive nr.____________ din __________ iniţiată de consilierii locali Sabău-Pop Olimpiu, Brişcaru Cornel, Loghin Lucian MIrcea, cu privire la cu privire la aprobarea finanţării Bibliotecii Judeţene Mureş pentru achiziţionarea de fond de carte pentru filialele de cartier ale Bibliotecii Judeţene Mureş
Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
În temeiul art. 36 alin. 1 şi 2 lit. „d”, alin. 6 lit. a pct. 1, şi 4, art. 45 alin. 1, şi art. 115 alin. 1 lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală,
Hotărăşte:
Art.1. Se aprobă acordarea anuală a sumei de 100.000 lei Bibliotecii Judeţene Mureş, începând cu anul 2013, pentru achiziţionarea de fond de carte destinat Colecţiilor uzuale destinate împrumutului la domiciliul utilizatorilor, care se află la secţia de împrumut carte pentru adulţi, secţia cartea tehnică, biblioteca copiilor, secţia de artă şi filialele de cartier ale bibliotecii, astfel cum sunt acestea definite de art. 15 din Regulamentul Bibliotecii Judeţene Mureş.
Art.2. Suma de 100.000 de lei va fi cuprinsă în mod corespunzător în Bugetul municipiului Tg.Mureş.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează serviciile abilitate din cadrul Municipiului Tîrgu Mureş.
Viza de legalitate
Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş
jrs. Maria Cioban
_____________________

Proiect de Hotarare referitor la abrogarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 131 din 29 martie 2007 privind interzicerea circulaţiei pe trotuarele din centrul oraşului a vehiculelor pe două roţi şi instalarea unor semne indicatoare cu privire la traseul ocolitor

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREŞ

Iniţiatori: Sabău-Pop Olimpiu, Brişcaru Cornel, Loghin Lucian

Expunere de motive
cu privire la abrogarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 131 din 29 martie 2007 privind interzicerea circulaţiei pe trotuarele din centrul oraşului a vehiculelor pe două roţi şi instalarea unor semne indicatoare cu privire la traseul ocolitor

Având în vedere cadrul juridic intern şi cel european (în cadrul căruia libertatea de circulaţie este una dintre valorile fundamentale) considerăm că interzicerea motocicletelor, motoretelor şi mopedelor de a circula prin centrul oraşului Tg.Mureş, reprezintă o discriminare ce se impune a fi corectată.
De asemenea venind în întâmpinarea solicitărilor locuitorilor oraşului Tg.Mureş care adresează petiţii cu privire la acest subiect încă din anul 2008 – http://www.petitieonline.ro/petitie/32660045/promo dorim corectarea acestei nedreptăţi prin îmbunătăţirea cadrului legislativ în conformitate cu normativele Europene.

Tendinţe naţionale
La nivel naţional s-a elaborat Strategia Naţională pentru Siguranţă Rutieră 2011 – 2020 document de politici coerente şi unitare în sfera siguranţei rutiere, pe termen lung, care a apărut ca urmare a rezultatelor nesatisfăcătoare ale politicilor existente în domeniu. Aceasta urmează a fi pusă în aplicare de către instituţiile cu atribuţii în domeniu, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale împreună cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale recunoscute prin lege. Întrucât rezultatele măsurilor care au avut ca scop creşterea siguranţei participanţilor la trafic au fost slabe, iar ambiţiosul obiectiv de reducere la jumătate a numărului de decese în accidentele rutiere, pentru perioada 2001 – 2010 la nivelul Uniunii Europene nu s-a îndeplinit, numărul de decese în accidentele rutiere din Uniunea Europeană scăzând doar cu 35% până în 2010, Comisia Europeană a luat decizia de a elabora noile orientări pentru perioada 2011 – 2020 pentru un spaţiu european de siguranţă rutieră, menţinând obiectivul principal, de reducere a deceselor cu 50% faţă de perioada anterioară. În acest cadru nu a fost evidenţiat drept cauză principală a numărului de decese utilizarea motocicletelor, motoretelor şi mopedelor.
De asemenea considerăm că o astfel de restricţie de circulaţie a unor autovehicule care au fost înmatriculate potrivit exigenţelor legale în vigoare este de natură a crea o discriminare între posesorii motocicletelor, motoretelor şi mopedelor şi posesorii altor autovehicule.
În altă ordine de idei nu poate fi reţinută nici ideea zgomotului produs de acest tip de autovehicule pentru că în Harta zgomotului adoptată de municipiul Tg. Mureş nu au fost identificate ca principale cauze zgomotul produs de motociclete. De altfel nivelul zgomotului produs de acestea nu poate fi cu certitudine stabilit aşa cum s-a menţionat într-un punct de vedere exprimat de reprezentantul Poliţiei Rutiere la nivel naţional :
In conformitate cu prevederile legale, pentru a putea fi admise in circulaţie pe drumurile publice, autovehiculele trebuie sa îndeplinească condiţiile tehnice impuse de normele specifice privind siguranţa circulaţiei si protecţia mediului. Instituţia care a elaborat aceste norme si gestionează procedurile de omologare ale autovehiculelor este Registrul Auto Roman.
In datele tehnice ale unui vehicul omologat pentru circulaţie ar trebui sa fie inscris nivelul maxim admisibil de zgomot ( atât in mers cat si in staţionare ).
Aceste date nu sunt inscrise in toate documentele de omologare daca producătorul vehiculului nu le-a specificat. Pentru depistarea depăşirii nivelul maxim de zgomot trebuie efectuate măsurători specifice cu aparatura destinata acestui scop. Procedurile tehnice elaborate de către Registrul Auto Roman pentru măsurarea zgomotului sunt complexe si laborioase, nefiind aplicabile in cazul unui control in trafic iar specialiştii RAR care acţionează in colaborare cu agenţii de circulaţie nu pot stabili cu exactitate cazurile de încălcare a acestor norme.
De altfel, măsurarea nivelului de zgomot ar trebui sa se efectueze in cadrul inspecţiilor tehnice periodice din staţiile autorizate RAR, dar acest lucru nu este inclus in procedurile actuale din lipsa dotării tehnice si a unor proceduri adecvate.
Politia rutiera nu este dotata cu aparatura de măsurare in timp real al nivelului de zgomot produs de motoarele autovehiculelor. In cazul in care se vor elabora norme clare care sa permită agenţilor de circulaţie sa constate depăşirea nivelului de zgomot produs de vehicule, se vor putea dispune masuri de reducere a poluării fonice.
Actualul cadru legislativ privind circulaţia rutiera prevede faptul ca verificarea stării tehnice in trafic se realizează de către specialişti RAR iar masurile se dispun de către politia rutiera.
Cu toate ca OUGR nr. 195/2002 republicata privind circulaţia pe drumurile publice menţionează ca depăşirea nivelului de zgomot admis se sancţionează, lipsa procedurilor specifice si a aparaturii de măsurare certificata si omologata face ca textul de lege sa nu poată fi aplicată.

Anexăm: petiţia adresată autorităţilor locale în anul 2008 ANEXA 1; răspunsul Poliţiei Rutiere ANEXA 2

În temeiul art. 61 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,
Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

ROMÂNIA PROIECT
JUDEŢUL MUREŞ
Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş

HOTĂRÂREA nr.______
din ____________ 2012

privind abrogarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 131 din 29 martie 2007 privind interzicerea circulaţiei pe trotuarele din centrul oraşului a vehiculelor pe două roţi şi instalarea unor semne indicatoare cu privire la traseul ocolitor

Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,
Văzând Expunerea de motive nr.________ din __________ iniţiată de consilierii locali Sabău-Pop Olimpiu, Brişcaru Cornel, Loghin Lucian, cu privire abrogarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 131 din 29 martie 2007 privind interzicerea circulaţiei pe trotuarele din centrul oraşului a vehiculelor pe două roţi şi instalarea unor semne indicatoare cu privire la traseul ocolitor

Având în vedere prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010 şi HG nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Poliţie Locale;
Ţinând cont de prevederile art. 64 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
În temeiul art. 36 alin. 1 şi 2 lit. „c”, alin. 6 lit. a pct. 7, 9, şi 16, art. 45 alin. 1, şi art. 115 alin. 1 lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală,

Hotărăşte:

Art.1. Se abrogă în totalitate prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 131 din 29 martie 2007,precum şi Anexa I parte integrantă a acesteia, privind interzicerea circulaţiei pe trotuarele din centrul oraşului a vehiculelor pe două roţi şi instalarea unor semne indicatoare cu privire la traseul ocolitor.
Art.2. Se permite accesul vehiculelor cu două roţi în centrul municipiului Tg.Mureş (Pţa Trandafirilor- Pţa Victoriei).

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Poliţia Locală şi serviciile abilitate din cadrul Municipiului Tîrgu Mureş.

Viza de legalitate
Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş
jrs. Maria Cioban
_____________________

Proiect de Hotarare referitor la abrogarea parţială a Hotărârii de Consiliu Local nr. 91 din 26 aprilie 2012 privind achiziţionarea, în proprietatea municipiului Tg.Mureş, în tranşe, pe o perioadă de trei ani, a unui număr de 1782 unităţi locative în vederea implementării strategiei locale de dezvoltare în domeniul social şi asigurare de locuinţe pentru anumite categorii de persoane, prin procedura de licitaţie publică deschisă cu strigare

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREŞ

Iniţiatori: Sabău-Pop Olimpiu, Brişcaru Cornel, Loghin Lucian

Expunere de motive
cu privire la abrogarea parţială a Hotărârii de Consiliu Local nr. 91 din 26 aprilie 2012 privind achiziţionarea, în proprietatea municipiului Tg.Mureş, în tranşe, pe o perioadă de trei ani, a unui număr de 1782 unităţi locative în vederea implementării strategiei locale de dezvoltare în domeniul social şi asigurare de locuinţe pentru anumite categorii de persoane, prin procedura de licitaţie publică deschisă cu strigare

Cadrul economic
Într-un context economic dificil, performanţa economică a României a continuat să fie influenţată atât pe parcursul anului 2011 cât şi pe parcursul anului 2012 de deteriorarea climatului economic şi financiar extern. În raportul pentru anul 2011 BNR remarca: „Dinamica activităţii economice la nivel mondial a fost grevată de sporirea gradului de incertitudine şi de tensionarea pieţelor financiare, în principal ca urmare a deteriorării percepţiei mediului de afaceri privind sustenabilitatea finanţelor publice în cazul unor state din zona euro, precum şi a discuţiilor prelungite referitoare la plafonul datoriei publice în SUA. În aceste condiţii, ritmul de creştere a PIB mondial a coborât de la 5,3 la sută în 2010 la 3,9 la sută, în principal pe seama evoluţiilor din economiile dezvoltate; la nivelul zonei euro, activitatea economică a început să treneze încă din trimestrul II (variaţii trimestriale de doar 0,1 la sută), coborând în teritoriul negativ în ultima parte a anului (-0,3 la sută faţă de trimestrul anterior)” .
În condiţiile în care în raportul lunar aferent lunii august 2012, BNR constată o scădere a producţiei În luna august 2012, dinamica anuală a volumului producţiei industriale a redevenit negativă (-1,7 la sută), pe fondul ajustării activităţii segmentului manufacturier ca răspuns la evoluţia nefavorabilă a cererii (relevată de volumul cifrei de afaceri pe piaţa internă şi externă) , considerăm că orice drămuire a banului public reprezintă o prioritate pentru orice reprezentat al comunităţii locale.
Situaţia economică dificilă este semnalată şi în raportul BCE din luna septembrie 2012 Conform evaluărilor, perspectivele economice pentru zona euro sunt grevate de riscuri în sensul scăderii, referitoare mai ales la tensiunile de pe mai multe pieţe financiare din zona euro şi la efectele potenţiale de contagiune asupra economiei reale a zonei euro. Este necesară limitarea acestor riscuri prin aplicarea unor măsuri eficiente de către toţi factorii de decizie din zona euro .

Cadrul juridic
În acest context economic, Guvernul a decis reducerea cheltuielilor publice iniţial prin O.U.G. 55/2010 iar mai apoi prin OUG nr. 26/2012 – unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si întărirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative:
Art. V. -(4)
In programul de investitii publice vor fi introduse doar acele obiective/proiecte sau categorii de investitii noi a caror finantare poate fi asigurata integral, conform documentatiilor tehnico-economice aprobate, in limitele de cheltuieli stabilite potrivit cadrului multianual de cheltuieli pe termen mediu si/sau strategiei fiscal-bugetare aprobate potrivit Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, si a proiectului de buget multianual aprobat potrivit Legii privind finantele publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obiectivelor/proiectelor sau categoriilor de investitii a caror finantare este asigurata din fonduri externe nerambursabile, precum si din fonduri externe rambursabile.
În acest cadru economic şi juridic nu se justifică plata excesivă a celor 400 locuinţe sociale respectiv suma de 800 euro/mp, când spre exemplu, în municipiul Bucureşti (Sectorul 1) s-au achiziţionat la sfârşitul anului 2010, an în care criza se afla doar la început, locuinţe sociale la preţul de 695 euro/mp.

Anexăm: Hotărârea nr.284-2010 a Consiliului Local sector 1 Bucureşti şi Hotărârea nr.285-2010 a Consiliului Local sector 1 Bucureşti.

În temeiul art. 61 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,
Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________
3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

ROMÂNIA PROIECT
JUDEŢUL MUREŞ
Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş

HOTĂRÂREA nr.______
din ____________ 2012

cu privire la abrogarea parţială a Hotărârii de Consiliu Local nr. 91 din 26 aprilie 2012 privind achiziţionarea, în proprietatea municipiului Tg.Mureş, în tranşe, pe o perioadă de trei ani, a unui număr de 1782 unităţi locative în vederea implementării strategiei locale de dezvoltare în domeniul social şi asigurare de locuinţe pentru anumite categorii de persoane, prin procedura de licitaţie publică deschisă cu strigare

Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,
Văzând Expunerea de motive nr.________ din __________ iniţiată de consilierii locali Sabău-Pop Olimpiu, Brişcaru Cornel, Loghin Lucian, cu privire cu privire la abrogarea parţială a Hotărârii de Consiliu Local nr. 91 din 26 aprilie 2012 privind achiziţionarea, în proprietatea municipiului Tg.Mureş, în tranşe, pe o perioadă de trei ani, a unui număr de 1782 unităţi locative în vederea implementării strategiei locale de dezvoltare în domeniul social şi asigurare de locuinţe pentru anumite categorii de persoane, prin procedura de licitaţie publică deschisă cu strigare
Având în vedere prevederile O.U.G. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si întărirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative ;
Ţinând cont de prevederile art. 64 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
În temeiul art. 36 alin. 1 şi 2 lit. „b”, alin. 4 lit. „e” art. 45 alin. 3, şi art. 115 alin. 1 lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală,

Hotărăşte:

Art.1. Se abrogă art. 5 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 91 din 26 aprilie 2012 privind achiziţionarea, în proprietatea municipiului Tg. Mureş, în tranşe, pe o perioadă de trei ani, a unui număr de 1782 unităţi locative în vederea implementării strategiei locale de dezvoltare în domeniul social şi asigurare de locuinţe pentru anumite categorii de persoane, prin procedura de licitaţie publică deschisă cu strigare, cu următorul conţinut „Restul unităţilor locative aprobate spre cumpărare se vor achiziţiona în tranşe egale pe anul 2013 şi 2014, urmând ca pentru fiecare tranşă să se stabilească „Studiul privind valorile apartamentelor din municipiul Tg. Mureş” .
Art. 2. Unităţile locative achiziţionate, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 91/2012, care au contracte de vanzare-cumparare incheiate se vor prelua in patrimoniul municipalitatii, iar restul unităţilor locative aferente anilor 2012, 2013 şi 2014 urmează să nu mai fie achiziţionate.
Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii de Consiliu Local nr. 91/2012 rămân neschimbate.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Tg.Mureş şi serviciile abilitate din cadrul Municipiului Tîrgu Mureş.

Viza de legalitate
Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş
jrs. Maria Cioban
_____________________